Verslag - Commissie voor Welstand en Monumenten 5 november 2020

Aanwezig:

 • Commissieleden: J. de Haan (voorzitter), J. Molenaar, R. Lubbers, I. van Koningsbruggen, A. Mulder en H. Gietelink-Swane.
 • Adviseur(s):geen
 • Secretaris: A. Leeuwenburgh

Welstandskamer II

3e Oosterstraat 7

Zaaknummer 707990

Het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt- Noord en Vitusbuurt, Gewoon welstandsniveau.

Negatief advies

Op de in hoogte verspringende kap van een eindwoning van een blokje van 8 aaneengesloten wordt aan de achterzijde een dakkapel geplaatst.

De commissie stemt niet in met de voorgestelde dakkapel, omdat deze op de volgende punten niet voldoet aan de objectcriteria van de welstandsnota voor gebieden met een gewoon welstandsniveau.

 • Het hoogteverschil tussen de onderkant van de dakkapel en de zoldervloer is niet minimaal 85cm.
 • De afstand tot de nok is over een gedeelte van de breedte van de dakkapel minder dan de minimaal vereiste 30cm.
 • Er is geen afstand aangehouden van minimaal 50 cm tussen het hoogste punt van het boeiboord van de dakkapel en de hoekkeper.
 • De wang van de dakkapel in het vooraanzicht is breder dan 150mm, namelijk 170mm.
 • De commissie kan uit de tekeningen niet aflezen hoe de voorgestelde dakkapel zich verhoudt tot de bestaande dakkapel binnen het blok op huisnummer 19. Van deze bestaande dakkapel is overigens geen vergunning teruggevonden in het archief van de gemeente.

De commissie ziet ook geen reden om de dakkapel toe te staan op grond van de gebiedscriteria van de nota, omdat de dakkapel niet is vormgegeven als ondergeschikt element aan de bestaande hoofdmassa (vooral achterdakvlak).

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 15-10-2020

Binnendoor 9

Zaaknummer 698318

Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt- Noord en Vitusbuurt, Gewoon welstandsniveau.

Negatief advies

Het plan voorziet in het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning die deel uitmaakt van een blok dat is ontworpen als één architectonische compositie.

Op zich voldoet deze dakkapel aan de objectcriteria van de welstandsnota, maar gezien onderstaande wordt niet voldaan aan redelijke eisen van welstand.

De gevraagde dakkapel is de eerste op dit blok. De commissie kan zich een dakkapel voorstellen, maar dan moet deze ontworpen worden in samenhang met het geheel, waaronder de bestaande optrekkingen ter hoogte van de huisnummers 5 en 7. De nieuwe dakkapel zal dan ook trendsettend moeten zijn voor toekomstige dakkapellen binnen dit blok.

De commissie verzoekt de aanvrager een aanzicht te leveren vanaf huisnummer 1 tot aan de andere hoek van het blok. De dakkapel zal als onderdeel van dit geheel moeten ontworpen.

De commissie nodigt de architect uit voor nader overleg.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 29-10-2020

Boerhaavestraat 9

Zaaknummer 711446

Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2A, Over ’t Spoor, Gewoon welstandsniveau.

Negatief advies

Voorgesteld wordt om een dakkapel te plaatsen op het voordakvlak van een middenwoning, die deel uitmaakt van een rijtje van 6 aaneengesloten woningen. Binnen dit blok zijn al drie bestaande dakkapellen op de huisnummers 1, 3 en 7. Al deze bestaande dakkapellen zijn zonder of in afwijking van een vergunning gebouwd.

De commissie adviseert negatief over de voorgestelde dakkapel, omdat deze niet voldoet aan de objectcriteria van de welstandsnota voor gebieden met een gewoon welstandsniveau. Om een positief advies uit te kunnen brengen adviseert zijn om de volgende aanpassingen te doen:

 • De breedte van de dakkapel te beperken tot maximaal 50% van de breedte van het eigen dakvlak.
 • De hoogte van de dakkapel (kozijn + boeiboord)terug te brengen tot maximaal 1,50m.
 • De hoogte van het boeiboord te beperken tot maximaal 20cm.
 • Geen dichte delen toe te passen tussen de kozijnstijlen. Een dubbele kozijnstijl ter plaatse van de binnenwand is wel acceptabel.
 • Het kozijn van de dakkapel in te delen in gelijke raamvakken (alle ramen even breed).
 • De onderzijde van de dakkapel even hoog in het dakvlak te plaatsen als de bestaande dakkapellen op de huisnummers 1, 3 en 7. Gevraagd wordt om dit duidelijk op tekening aan te geven.

De commissie ziet geen aanleiding om de voorgestelde dakkapel toe te staan op grond van de gebiedscriteria van de nota, omdat de dakkapel niet is vormgegeven als ondergeschikt element aan de bestaande hoofdmassa (vooral voordakvlak).

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 29-10-2020

Bussumerstraat 5

Zaaknummer 532756

Het aanbrengen van gevelreclame (handhaving).

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1B, Historische buurt, Ontwikkelperiode Cityvorming/Interbellum, Bijzonder welstandsniveau.

Negatief advies

Een spandoek in een rondlopend metalen frame is aangebracht op de voorgevel van het pand.

De commissie is niet akkoord met het voorgestelde spandoekframe, omdat deze niet voldoet aan het uitgangspunt van de welstandsnota dat vlakke reclame moet worden uitgevoerd in een open belettering om de achterliggende gevel zichtbaar te houden (zie gebiedscriteria gebied 1B, ontwikkelperiode 3 Cityvorming). Daarnaast is de reclame te overheersend en te industrieel van karakter voor deze locatie in het historische stadshart van Hilversum. De commissie adviseert om het logo te verkleinen en om een oplossing te zoeken, waarbij het achterliggende pand voldoende zichtbaar blijft.

De positie van de reclame tussen de winkelpui op de begane grond en de ramen op de eerste verdieping is akkoord.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 07-10-2020

Cornelis Evertsenstraat 64

Zaaknummer 703898

Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5D, Staatsliedenkwartier,  Gewoon welstandsniveau.

Negatief advies, tenzij

Op een middenwoning van een blokje van zeven aaneengesloten woningen wordt een dakkapel op het voordakvlak geplaatst. De dakkapel wordt uitgevoerd met een flauw hellend dak, die is aangekapt bij de nok.

Binnen het blok zijn eerder nog geen dakkapellen geplaatst, waardoor deze dakkapel trendsetter is voor toekomstige dakkapellen binnen dit blok.

Advies commissie

De commissie heeft in principe geen bezwaar tegen de voorgestelde dakkapel. Wel adviseert zij om de dakkapel centraal te positioneren ten opzichte van de schoorstenen (naar rechts opschuiven, midden van de dakkapel is hart van de lijn tussen de schoorstenen).

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 08-10-2020

Hoge Larenseweg 107

Zaaknummer 709337

Uitbreiden woning achterzijde ter hoogte van de eerste verdieping.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2A, Over ’t Spoor, Gewoon welstandsniveau.

Negatief advies

Het plan voorziet in het uitbreiden van de eerste verdieping aan de achterzijde door middel van een opbouw op de bestaande uitbouw op de beganegrond.

De commissie adviseert negatief over de voorgestelde uitbreiding, omdat deze noch is vormgegeven als ondergeschikte toevoeging noch integraal is opgenomen in de (onderliggende) hoofdmassa (samenhang ontbreekt) en daardoor niet in overeenstemming is met de gebiedscriteria van de welstandsnota (zie gebied 2A, pagina 45 welstandsnota).

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 29-10-2020

Hoge Larenseweg 141

Zaaknummer 709212

Het aanleggen van een dakterras op de uitbouw aan de achterzijde.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2A, Over ’t Spoor, Gewoon welstandsniveau.

Positief advies

Uit het begeleidingsformulier van de gemeente blijkt dat het bouwplan in strijd is met het vigerende bestemmingsplan. Uit de stukken blijkt alleen niet of het Omgevingsteam al een advies heeft afgegeven.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 26-10-2020

Kapittelweg 115

Zaaknummer 692922

Plaatsen condensor op dakvlak.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5E, Kerkelanden,  Luw welstandsniveau.

Negatief advies, tenzij

De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten.

De commissie heeft in principe geen bezwaar tegen het plaatsen van de voorgestelde condensor op het platte dak van de het winkelcentrum Kerkelanden.

Wel adviseert zij om de installaties op het dak te groeperen door de voorgestelde condensor bij de bestaande installaties te plaatsen in een doorgaande lijn. Na aanpassing van de tekening kan een positief advies worden afgegeven.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 07-09-2020

Kerkstraat 3

Zaaknummer 623258

Het wijzigen van de zijgevel.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1A, Stadshart, Ontwikkelperiode Expansie, Bijzonder welstandsniveau.

Negatief advies

Op verzoek van de vertegenwoordiger van de aanvrager geeft de commissie een toelichting op het door haar op 18 juni 2020 uitgebrachte advies. Het voorliggende plan is verder niet gewijzigd ten opzichte van het eerder beoordeelde plan.

Advies commissie

Nu het plan niet is aangepast ziet de commissie geen andere mogelijkheid dan haar advies van 18 juni 2020 te handhaven.

Aanvullend op haar vorige advies raadt de commissie aan om de (metselwerk) penant tussen de bestaande kozijnen op de beganegrond te handhaven. De bestaande gevelopening aan de rechterzijde van deze penant kan dan een nieuwe invulling krijgen. 

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 20-10-2020

Kerkstraat 77-79

Zaaknummer 532756

Het aanbrengen van diverse reclameobjecten – en uitingen (handhaving).

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1A, Stadshart, Ontwikkelperiode Villakern, Bijzonder welstandsniveau.

Negatief advies

Door twee gebruikers van één pand zijn diverse reclameobjecten op de gevel aangebracht, waaronder 2 uithangborden, 2 vlaggen en 2 vlakke reclames.

Het aantal, de positie en de afmetingen van de reclameobjecten voldoen niet aan de object- en gebiedscriteria van de welstandsnota (objectcriteria: object 9, blz. 167, gebiedscriteria: periode 5, expansie).

De commissie adviseert het volgende:

 • De commissie is akkoord met de twee vlakke reclameobjecten boven de winkelpui en ziet aanleiding om af te wijken van de welstandsnota betreffende het maximaal toegestane aantal vlakke reclames per pand. De vlakke reclames dienen eigenlijk in één horizontale band te worden aangebracht, maar omdat ze zijn uitgevoerd in de kleur van de pui met witte belettering op een zwarte glasplaat is de uitstraling relatief rustig en derhalve akkoord.
 • De commissie adviseert om het aantal uitstekende reclames te verminderen tot 2 stuks en ziet dan aanleiding om voor het maximaal toegestane aantal uitstekende reclameobjecten per pand af te wijken van de welstandsnota. Dit betekent dat of de vlaggen of de uithangborden moeten komen te vervallen.
 • De positie en de maat van de uithangborden is niet akkoord. De commissie adviseert om de uithangborden te plaatsen in de zwarte vlakke band of op de penanten tussen de winkelpui op de begane grond en de ramen op de eerste verdieping.
 • Verder adviseert zij om de afmetingen van de uithangborden (incl. bevestigingsconstructie) te beperken tot 70cm x 70cm (breedte x hoogte), conform de nota.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 07-10-2020

Kerkstraat 79

Zaaknummer 532756

Het aanbrengen van gevelreclame (handhaving).

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1A, Stadshart, Ontwikkelperiode Villakern, Bijzonder welstandsniveau.

Negatief advies

Zie advies bij Kerkstraat 77-79.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 07-10-2020

Lijsterweg 43

Zaaknummer 678957

Het uitbreiden van de eerste verdieping aan de achterzijde en wijzigen van de bestaande uitbouw op de begane grond.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2A, Over ’t Spoor, Gewoon welstandsniveau.

Positief advies

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 28-10-2020

Lorentzweg 28

Zaaknummer 703823

Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4A, Electrobuurt Zwaluwplein Liebergen, Bijzonder welstandsniveau.

Negatief advies

Op een middenwoning van een blokje van tien aaneengesloten woningen wordt een dakkapel op het voordakvlak geplaatst. Binnen dit blok zijn in het verleden al vier dakkapellen geplaatst op de huisnummers 16, 20, 24 en 30. Van deze bestaande dakkapellen op de huisnummers 16 en 30 zijn geen vergunningen teruggevonden in het archief van de gemeente. De dakkapel op huisnummer 24 is gebouwd in afwijking van de vergunning (bijv. afstand tot nok).

Advies commissie

De commissie adviseert negatief over de voorgestelde dakkapel, omdat deze op de volgende punten niet voldoet aan de objectcriteria van de welstandsnota voor gebieden met een bijzonder welstandsniveau.

 • De dakkapel is breder dan het maximaal toegestane percentage van 40% van de breedte van het eigen dakvlak. Het bouwplan gaat uit van een percentage van circa 61%.
 • De dakkapel overschrijdt de maximaal toegestane hoogte van 1,30m (kozijn inclusief boeiboord).
 • De afstand tot de nok is minder dan de minimaal vereiste 50cm.
 • Het kozijn van de dakkapel is niet uitgevoerd met gelijke raamvakken (alle ramen even breed).
 • Het hoogteverschil tussen de onderkant van de dakkapel en de zoldervloer is niet minimaal 85cm.
 • De wang van de dakkapel in het vooraanzicht is breder dan 150mm, namelijk circa 185mm.
 • De maatverhouding van de raamvakken van de dakkapel is niet afgestemd op die van de beeldbepalende kozijnen van de ondergelegen verdieping.
 • De maat van de raamvakken (kozijnen) van de dakkapel is niet kleiner of gelijk aan de maat van de beeldbepalende raamvakken (kozijnen) op de ondergelegen verdieping.
 • De commissie kan uit de tekeningen niet aflezen of de voorgestelde dakkapel of even hoog in het dakvlak wordt geplaatst als de bestaande dakkapel op huisnummer 20. Zij vraagt om dit te verduidelijken.

Verder merkt zij op dat de bijgevoegde details niet corresponderen met het aanzicht en de fragmenttekening, waardoor de uitgangspunten van het plan niet duidelijk zijn, zoals:

 • Uit opmeten blijkt dat de boeiboordhoogte in detail B circa 273mm is, terwijl in het aanzicht en de fragmenttekening wordt uitgegaan van een maat van 250mm en er max. 200 mm is toegestaan.
 • Uit opmeten blijkt dat de breedte van de wang in het vooraanzicht van de dakkapel in detail E circa 184mm is, terwijl deze maat in de fragment- en aanzichttekening 150mm is.

De commissie adviseert om het plan aan te passen en om de details af te stemmen op de fragment- en aanzichttekening, zodat de uitgangspunten van het plan duidelijk zijn.

Verder adviseert zij om de dakkapel in maat, positionering, detail, materialisering en kleurstelling exact hetzelfde uit te voeren als de bestaande dakkapel op het voordakvlak van de woning Lorentzweg 20, waarvoor op 18 november 2008, onder zaaknummer 20081223, een bouwvergunning is verleend. 

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 06-10-2020

Oude Amersfoortseweg 179

Zaaknummer 699983

Het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en aan de achterzijde.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt- Noord en Vitusbuurt, Gewoon welstandsniveau.

Negatief advies

Op een middenwoning van een blokje van vier aaneengesloten woningen wordt op zowel het voor- als het achterdakvlak een dakkapel geplaatst.

Op het voordakvlak van het buurpand is een bestaande dakkapel, maar hiervan is geen vergunning teruggevonden in het archief van de gemeente.

Op het achterdakvlak van het blok zijn eerder geen dakkapellen geplaatst.

Ten aanzien van beide dakkapellen merkt de commissie het volgende op.

Dakkapel voordakvlak

De commissie adviseert negatief over de voorgestelde dakkapel op het voordakvlak, omdat deze niet voldoet aan de objectcriteria van de welstandsnota voor gebieden met een gewoon welstandsniveau. Om een positief te kunnen adviseren over het plan adviseert zij om de volgende aanpassingen te doen:

 • De breedte van de dakkapel te beperken tot maximaal 50% van de breedte van het eigen dakvlak.
 • Geen dichte delen toe te passen tussen de kozijnstijlen. Een dubbele kozijnstijl ter plaatse van de binnenwand is wel acceptabel.
 • Het kozijn van de dakkapel in te delen in gelijke raamvakken (alle ramen even breed).
 • De breedte van de wang van de dakkapel in het vooraanzicht terug te brengen tot 150mm (aanzicht en detail 6 aanpassen).
 • De maatverhouding van de raamvakken van de dakkapel af te stemmen op die van de beeldbepalende kozijnen van de ondergelegen verdieping.
 • De maat van de raamvakken (kozijnen) van de dakkapel kleiner of gelijk te houden aan de maat van de beeldbepalende raamvakken (kozijnen) op de ondergelegen verdieping.
 • De onderzijde van de dakkapel even hoog in het dakvlak te plaatsen als de bestaande dakkapel op huisnummer 177. Gevraagd wordt om dit duidelijk op tekening aan te geven.

De commissie ziet geen aanleiding om de voorgestelde dakkapel toe te staan op grond van de gebiedscriteria van de nota, omdat de dakkapel niet is vormgegeven als ondergeschikt element aan de bestaande hoofdmassa (vooral voordakvlak).

Dakkapel achterdakvlak

De commissie adviseert negatief over de voorgestelde dakkapel op het achterdakvlak, omdat deze eveneens niet voldoet aan de objectcriteria van de welstandsnota. Om een positief te kunnen adviseren over het plan adviseert zij om de volgende aanpassingen te doen:

 • De dakkapel in het dakvlak te plaatsen, waarbij een hoogteverschil wordt aangehouden van minimaal 85cm tussen de onderdorpel van de dakkapel en de zoldervloer.
 • De breedte van de dakkapel te beperken tot maximaal 60% van de breedte van het eigen dakvlak.
 • Geen dichte delen toe te passen in het voorvlak van de dakkapel (tussen kozijnstijlen en onder het kozijn). Een dubbele kozijnstijl ter plaatse van een eventuele binnenwand is wel acceptabel.
 • Het kozijn van de dakkapel in te delen in gelijke raamvakken (alle ramen even breed).
 • De breedte van de wang van de dakkapel in het vooraanzicht terug te brengen tot 150mm (aanzicht en detail 6 aanpassen).
 • De maatverhouding van de raamvakken van de dakkapel af te stemmen op die van de beeldbepalende kozijnen van de ondergelegen verdieping.
 • De maat van de raamvakken (kozijnen) van de dakkapel kleiner of gelijk te houden aan de maat van de beeldbepalende raamvakken (kozijnen) op de ondergelegen verdieping.
 • De onderzijde van de dakkapel even hoog in het dakvlak te plaatsen als de bestaande dakkapel op huisnummer 177. Gevraagd wordt om dit duidelijk op tekening aan te geven.

De commissie ziet geen aanleiding om de voorgestelde dakkapel toe te staan op grond van de gebiedscriteria van de nota, omdat de dakkapel niet is vormgegeven als ondergeschikt element aan de bestaande hoofdmassa (vooral achterdakvlak).

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 16-10-2020

Van Hogendorplaan 11

Zaaknummer 676394

Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5D, Staatsliedenkwartier,  Gewoon welstandsniveau.

Positief advies

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 25-09-2020

Violenstraat 32

Zaaknummer 650936

Plaatsen toegangstrap en hekwerk dakterras.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt- Noord en Vitusbuurt, Gewoon welstandsniveau.

Positief advies

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 26-10-2020

Witte Kruislaan 55A

Zaaknummer 678879

Het wijzigen van de voor- en de rechterzijgevel (legalisatieverzoek).

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 7C, Mediapark, Bijzonder welstandsniveau.

Positief advies

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 30-10-2020

Welstandskamer I

Bosdrift 96

Zaaknummer 681838

Vooronderzoek het bouwen van een zorggebouw na sloop van het bestaande woonzorgcentrum.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4G, Schrijverskwartier, Bijzonder welstandsniveau.

Stemt niet in met de ingeslagen weg.

Toelichting architect

Het plan voorziet in vervangende nieuwbouw van het woonzorgcentrum St. Carolus en het herinrichten omliggende terrein.

De locatie is gelegen in het binnengebied van een stedenbouwkundig blok in de wijk Schrijverskwartier, een typisch Hilversumse wijk, die is opgezet volgens de “tuinstadgedachte” met relatief veel ruimte en groen en laagbouw uitgevoerd in één of twee lagen met een kap. 

De nieuwbouw wordt uitgevoerd in twee losstaande bouwvolumen, die iets gedraaid zijn ten opzichte van elkaar, te weten:

 • Een zorggebouw.
 • Een woongebouw.

Zorggebouw.

Het zorggebouw wordt gebouwd in het middengebied aan de westzijde van het perceel en is bestemd voor psychogeriatrische zorg. Het gebouw zal onderdak bieden aan 99 bewoners.

Het zorggebouw wordt uitgevoerd in een eigentijdse architectuur in één langwerpig volume in vijf tot zes bouwlagen met een plat dak. Om de uitstraling van dit gebouw minder massaal te maken zijn diverse verspringingen in het volume aangebracht in de vorm van uitbouwen, nissen, noodtrappenhuizen en balkons. De positie van het gebouw is zodanig dat privacy en zon voor de omliggende bebouwing verbe­terd wordt.

De deels gesloten en deels open balkons, de verbijzonderingen in het metselwerk en de terugliggende vensters geven de gevels plasticiteit en gelaagdheid.

De hoofdentree ligt min of meer op dezelfde plek als de huidige entree en is bereikbaar vanaf de toegangsweg aan de Bosdrift. De gevels worden, in afwijking van de bestaande omliggende bebouwing, opgetrokken uit een lichtgekleurde baksteen, waardoor het als decor fungeert voor het omliggende groen en zichtbaar is vanaf de Bosdrift. De kozijnen worden uitgevoerd in kunststof. Over de exacte kleur van de gevels vindt nog overleg plaats met de omwonenden. Verder is er nauwelijks informatie bijgevoegd over de materialisering- en kleurstelling van de gezichtsbepalende delen.

Woongebouw

Het woongebouw is gesitueerd aan de zijde van de Bosdrift geeft onderdak aan 32 bewoners, die daar zelfstandig wonen, maar extramurale zorg krijgen kunnen krijgen.

Dit gebouw heeft een kopgevel aan de Bosdrift en ligt met zijn lange zijde aan de toegangsweg.

Anders dan het zorggebouw maakt dit gebouw deel uit van het straatbeeld aan de Bosdrift en sluit hierop aan in architectuur en opbouw. Zo krijgt dit drie tot vier lagen hoge gebouw twee flauwe kappen met ruimte overstekken, een gelede gevelopbouw, een ranke detaillering en een roodbruine bakstenen gevel met lichte kozijnen, wat goed aansluit bij het karakter van de bestaande omliggende bebouwing.

De hoofdentree zit midden op het terrein tegenover de entree van het zorggebouw.

32 bewoners

De bergingen zijn deels aan de noordzijde inpandig opgelost en deels is er een rij bergingen tegen de erfgrens aan geplaatst

Ook van dit gebouw is er nauwelijks informatie bijgevoegd over de materialisering- en kleurstelling van de gezichtsbepalende delen.

Terreininrichting

De parkeervoorzieningen zijn per gebouw verdeeld over het terrein. Door de parkeervoorzieningen van het woongebouw aan te leggen aan de achterzijde van dit gebouw wordt een zachte grens verkregen tussen de gebouwen, zijn parkeervoorzieningen nauwelijks zichtbaar vanaf de Bosdrift en kan de tuin direct aan de Bosdrift kan grenzen

Voor het zorggebouw zijn de parkeerplekken achter op het terrein geplaatst, daar waar het terrein lager ligt.

Het perceel wordt ingericht met verschillende tuinen. De tuin aan de noordzijde (lange zijde) van het woongebouw, die bereikbaar is voor alle bewoners en omwonenden, geeft de nodige lucht die wenselijk is als overgang van de grondgebonden woningen

Het zorggebouw heeft een terras en tuin aan de oostzijde in de ochtendzon. Aan de westzijde is een meer besloten tuin die lager ligt. De verschillende tuinen worden met paden verbonden zodat bewoners, zo nodig on­der begeleiding, een ommetje kunnen maken. Voor de verdere uitwerking van de terreininrichting wordt een landschapsarchitect ingeschakeld.

Advies commissie

De commissie stemt niet in met de ingeslagen weg, omdat niet wordt voldaan aan de uitgangspunten van de gebiedscriteria van de welstandsnota en merkt daarbij het volgende op.

 • De commissie mist een stedenbouwkundig- en architectonisch concept dat consequent is uitgevoerd en antwoord geeft op de vraag waarom het plan is zoals het is.
 • Het voorgestelde plan onttrekt zich volledig aan de stedenbouwkundige setting er is geen sprake van ruimtelijke samenhang.
 • Het zorggebouw heeft een veel te zwaar programma. Het voorgestelde programmatische volume heeft geen enkele relatie tot de bestaande bebouwde omgeving.
 • Het woongebouw doet nog wel een poging zich te verhouden tot de bestaande context in materiaal en dakvormen maar keert zich van de straat af en heeft een weinig aantrekkelijke begane grond.
 • De hiërarchie en de architectonische logica van de gebouwen wordt niet ondersteund door hoe de gebouwen programmatische in elkaar zitten. De commissie noemt de volgende voorbeelden:

Zo verwacht je de hoofdentree van het woongebouw aan de voorzijde van het gebouw of in het midden van de vleugels aan de toegangsweg. In het plan bevindt de entree zich aan de achterzijde van het gebouw, wat niet logisch is.

Het zorggebouw is een symmetrische gebouw met een middendeel. Logisch is dat de entree wordt ondergebracht in het middendeel, maar in het plan wordt het bouwdeel gebruikt voor logistiek, vuilafvoer en linnen. De entree zit ergens aan een zijkant. Dit is niet logisch.

 • De commissie maakt zich zorgen over de ruimtelijke kwaliteit van het semi-openbare binnengebied. Hier enkel een landschappelijk ontwerp overheen leggen volstaat niet. Het is noodzakelijk dat er een integraal ontwerp van deze ruimten komt, waarbij architectuur, stedenbouw en landschap er samen voor zorgt dat hier een aantrekkelijk wereld ontstaat. Ondergronds parkeren zou daar aan bij kunnen dragen.
 • De commissie merkt op dat er is vastgesteld dat er een overschrijding is van het in het bestemmingsplan aangegeven maximale bebouwingspercentage, maar dat de gemeente hiermee coulant wil omgaan, omdat de overschrijding voornamelijk wordt veroorzaakt door noodtrappenhuizen en balkons. De commissie merkt op dat de voorgestelde vormgeving van deze (dichtgemetselde) noodtrappenhuizen en balkons met gesloten gemetselde balustraden de massa en het volume van het (zorg)gebouw nog groter maakt, wat niet wenselijk is.
 • Daarnaast mist de commissie de volgende informatie, waardoor een zorgvuldige beoordeling van het plan niet mogelijk is.

Twee dimensionale bouwkundige aanzichten van alle gevels van het zorg- en het woongebouw, uitgewerkt op schaal en voorzien van maatvoering.

Informatie over de materialisering en kleurstelling van alle gezichtsbepalende delen (constructiedelen aan buitenzijde gebouw) van het zorg- en het woongebouw.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 30-10-2020

Van Hogendorplaan 9

Zaaknummer 538914

Vooronderzoek het bouwen van een dakopbouw (zienswijze).

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5D, Staatsliedenkwartier,  Gewoon welstandsniveau.

Stemt niet in met de ingeslagen weg.

Op 26 maart 2020 heeft de commissie onder mandaat een negatief advies uitgebracht over het voorliggende plan dat voorziet in het bouwen van een dakopbouw op een hoekwoning van een blokje van 4 aaneengesloten woningen. Het plan is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder beoordeelde plan.

Aangezien de aanvrager heeft gevraagd om een heroverweging van het negatieve advies van 26 maart 2020 wordt het plan overeenkomstig artikel 20 van het Reglement van Orde op de Commissie voor Welstand en Monumenten nogmaals wordt behandeld in de plenaire commissie. In de bijgevoegde brief van 5 mei 2020 motiveert de aanvrager het verzoek tot heroverweging. Het plan is wat betreft de voorgestelde nokhoogte in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan en voor de aangegeven goothoogte is de gemeente bereid om af te wijken van het bestemmingsplan. Het advies van de commissie mag de bouwmogelijkheid van het bestemmingsplan niet in de weg staan.

Advies commissie

De commissie deelt de mening van de aanvrager dat het welstandsadvies zich moet voegen naar de bouwmogelijkheden - en de door de gemeente toegestane afwijkingen van het bestemmingsplan. 

Nu de gemeente bereid is om voor de goothoogte aan de achterzijde af te wijken van het bestemmingsplan ziet de commissie ook aanleiding om af te wijken van de objectcriteria van de welstandsnota. Wel adviseert zij het volgende:

 • Om de dakopbouw terug te leggen ten opzichte van de bestaande kopgevel van het blok, zodat deze gevel afleesbaar blijft. Geadviseerd wordt om de linker zijgevel van de dakopbouw (gezien vanuit de achtertuin) strak tegen de schoorsteen te plaatsen.
 • Om het op te metselen deel van de achtergevel te onderscheiden van de bestaande achtergevel.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 25-03-2020.

Van Nijenrodestraat 19

Zaaknummer 680112

Het bouwen van een dakopbouw in combinatie met het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5A, Noord, Gewoon welstandsniveau.

Negatief advies

Naar aanleiding van het door de commissie op 27 augustus 2020 uitgebrachte advies is het plan behoorlijk aangepast. De bestaande flauwe kap wordt vervangen door een steilere kap en in het voor- en achterdakvlak van de nieuwe kap wordt een dakkapel geplaatst.

Advies commissie

De commissie adviseert negatief over de voorgestelde wijziging van de kap. Het wijzigen van de dakhelling van één van de woningen binnen het blok doet afbreuk aan de oorspronkelijke architectuur en de samenhang binnen het blok.

Ook de voorgestelde dakkapellen voldoen niet aan de objectcriteria van de welstandnota.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 22-09-2020

Van Riebeeckweg 212

Zaaknummer  708486

Vooronderzoek nieuwbouw in Zorgpark Monnikenberg (X-gebouw).

Beoordelingskader: Ambitiedocument Monnikenberg.

Stemt niet in met de ingeslagen weg

Toelichting architect

Het plan voorziet in het bouwen van een vrijstaand zorggebouw in het gebied ten zuiden van het Tergooi ziekenhuis. Na het RAV-gebouw en de parkeergarage is dit het laatste gebouw dat in dit deelgebied wordt gebouwd.

Het gebouw wijkt af van de orthogonale structuur van de omliggende gebouwen, waardoor er tussen het ziekenhuis, de parkeergarage, het RAV-gebouw en het in de aanvraag betrokken gebouw een mooie groene binnenruimte ontstaat voor de op- en neergaande bezoekers.

Het alzijdig georiënteerde gebouw is rechthoekig vormgegeven en samengesteld uit 3 lagen met een plat dak. Kenmerkend voor de architectuur van de gevels zijn het hierop aangebrachte grid van pleisterwerk met een horizontale bezemstructuur en de in fijnkorrelig pleisterwerk uitgevoerde asymmetrische kaders. Binnen deze kaders worden zwartgekleurde aluminium (raam)kozijnen terugliggend geplaatst.

De entree van het gebouw is gesitueerd aan de groene binnenruimte en onderscheidt zich door de openheid van de gevel en de daarboven aangebrachte luifel. 

De in sandwichpanelen uitgevoerde installatiekasten op het platte dak van het gebouw worden rondom teruggelegd ten opzichte van onderbouw.

Advies commissie

De commissie stemt niet in met het voorliggende plan en merkt daarbij het volgende op:

 • Het plan voldoet niet aan het uitgangspunt van het Ambitiedocument Monnikenberg (versie 4.0, pagina 21) dat gebouwen “in het bos” een andere vormentaal en materialisatie zouden moeten hebben dan het ziekenhuis. Vooral de op de gevels aangebrachte gridstructuur en kaders, de kleurstelling van de gevels, de diep terugliggende strak vormgegeven aluminium kozijnen, maar ook de installatiekasten op het dak van het gebouw refereren aan de architectuur van het ziekenhuis. Uitgangspunt van het Ambitiedocument is dat er ten zuiden van het ziekenhuis drie zelfstandige gebouwen met een eigen identiteit in het bos te gast zijn, waarbij het bos dominant zou moeten zijn. Het voorstel voldoet niet aan dat uitgangspunt. De commissie onderschrijft de uitgangspunten van het ambitiedocument dat de ruimtelijke kwaliteit gebaat is bij een groot verschil tussen de architectuur van het ziekenhuis en die van de drie gebouwen in het bos.
 • Het gebouw is te gesloten van karakter is. In het Ambitiedocument is aangegeven dat dit gebouw juist een grotere transparantie zou moeten hebben, waarbij kan worden gedacht aan houten lamellen als subtiele zonwering. Er wordt een materialisering gedacht in natuurlijk materialen.
 • De voorgestelde materialisering van de gevels overtuigt niet vanwege de mechanische kwetsbaarheid door onder andere de voorgestelde aansluiting van de gevels op het maaiveld. Verder wordt opgemerkt dat gepleisterde gevels binnen korte tijd sterk zullen vervuilen door bijvoorbeeld lekstrepen en bemossing, wat niet wenselijk is.
 • De luifel boven de entree oogt te veel als toegevoegd element en mist de subtiliteit in de uitwerking.
 • De commissie constateert dat de drie gebouwen (ambulance post, parkeergarage en nu dit nevengebouw) steeds groter zijn geworden ten opzichte van de uitgangspunten uit het masterplan en het ambitie document. De commissie vraagt zich af of een gebouw met de omvang die nu wordt voorgesteld nog wel past binnen de ruimtelijk uitgangspunten van het oorspronkelijke plan?

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 16-10-2020.

Gezamenlijke commissie

Lijsterweg ter hoogte van huisnr.14 en Zuiderweg ter hoogte van huisnrs. 131 en 167

Zaaknummer  705646

Vooronderzoek het slopen van de bestaande bedrijfshallen en het bouwen van gestapelde woningen, appartementen en grondgebonden woningen (ontwikkellocatie 1221).

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2A, Over ’t Spoor, Gewoon welstandsniveau.

Stemt niet in met de ingeslagen weg.

Toelichting architect

De architect geeft een toelichting aan de hand van de bijgevoegde welstandspresentatie.

Het plan voorziet in het herontwikkelen van een bedrijfsperceel ter hoogte van de Zuiderweg 131 en 167 t/m 171 (oneven) en de Lijsterweg 14 t/m 18 (even) ten behoeve zorgwoningen en kantoorruimte. De bestaande bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en het terrein wordt opnieuw ingericht. Het betreft hier een in de gebiedsagenda 1221 aangewezen ontwikkellocatie binnen de spoorzone van Hilversum.

De nieuwbouw wordt uitgevoerd in drie onderdelen, te weten:

Blok 1

Begeleidende en afschermende bebouwing aan de Zuiderweg.

Het betreft hier gestapelde woningen in 4 tot 5 lagen evenwijdig aan de Zuiderweg en het spoor. Deze bebouwing heeft in de eerste lijn een geluid-afschermende functie voor de achtergelegen woningen en vergroot daarmee de leefbaarheid van het achtergebied.

De gevels worden overwegend uitgevoerd in een bakstenen grid met een transparante invulling. Het blok oogt minder massaal oogt door de verticale geleding en parcellering als gevolg van variaties in de kleur van het bakstenen grid. Alle woningen op de verdiepingen worden ontsloten door middel van galerijen aan de achterzijde, die uitkomen op het centrale trappenhuis.

Blok 2

Het betreft hier een rijtje 7 aaneengesloten grondgebonden woningen in combinatie met gestapelde woningen aan de kop in lijn met de oorspronkelijke verkavelingsrichting.

De grondgebonden woningen worden uitgevoerd in 3 lagen met een plat dak. De bovenste bouwlaag wordt aan de voorzijde uitgevoerd met een dakschild onder een hoek van circa 60°.

De bewoners kunnen hun auto parkeren onder het circa 6 meter diepe doorlopende balkon ter hoogte van de eerste verdieping aan de achterzijde of op het binnenterrein. Door de klimkolommen en de daarop aangebrachte stalen liggers op het binnenterrein te laten begroeien worden geparkeerde auto’s (deels) aan het zicht onttrokken. De gevel architectuur kenmerkt zich door de zinken gevelbeplating, terugliggende kozijnen en Franse balkons.

De gestapelde woningen aan de kop worden uitgevoerd in 3 lagen met een plat dak en iets doorgezet tot boven het platte dak van de grondgebonden woningen. De gevels van de verdiepingen worden afgewerkt met een lichtgekleurde pleisterlaag boven een bakstenen plint.

Blok 3

Het betreft hier een twee onder één kapwoning op het binnenterrein achter het perceel Zuiderweg 173. Deze woning is nagenoeg gelijk aan 7 grondgebonden met dat verschil dat de bovenste bouwlaag ook aan de achterzijde wordt uitgevoerd met een dakschild onder een hoek van circa 60°.

Inrichting terrein

De landschapsarchitect gaat in het kort in op de plannen voor de (her)inrichting van het terrein, waarbij onderscheidt wordt gemaakt in de dwarsverbindingen (tussen Spoorpark en de buurt), de Zuiderweg en de Hoven. Het bestaande landschap rondom Hilversum is uitgangspunt geweest voor het ontwerp.

Advies commissie

De commissie merkt op dat het voorliggende plan is gebaseerd op de uitgangspunten van de gebiedsagenda 1221 voor ontwikkellocaties binnen de spoorzone van Hilversum.

De gebiedsagenda is geen stedenbouwkundig plan en heeft niet dezelfde juridische status als een bestemmingsplan. In de gebiedsagenda 1221 zijn de criteria van de huidige welstandsnota niet uitgesloten en er zijn ook geen aanvullende welstandscriteria op genomen, die als toetsingskader kunnen worden gebruikt voor de in de gebiedsagenda aangewezen ontwikkellocatie(s). Met andere woorden de welstandscommissie kan niets met de gebiedsagenda. Naast dat er een dichtheid genoemd wordt die de commissie zorgen baart staat ook niet veel meer in dan een opsomming van ambities.

Uit het begeleidingsformulier van de gemeente blijkt dat het bouwplan in strijd is met het vigerende bestemmingsplan. Het advies van het Omgevingsteam over de stedenbouwkundige inpassing van het plan en de hiervoor benodigde afwijking van het bestemmingsplan is niet bijgevoegd.

De commissie concludeert op basis van bovenstaande dat de in de huidige welstandsnota opgenomen criteria uitgangspunt zijn voor de beoordeling van de plannen op de ontwikkellocaties. 

De commissie stemt niet in met het voorliggende plan, omdat dit op zeer veel punten niet in overeenstemming is met de gebiedscriteria van de welstandsnota. Zij merk op dat de stedenbouwkundige- en architectonische samenhang met de omringende bebouwing in het gebied ontbreekt.

Zij adviseert dan ook om het plan meer af te stemmen op de huidige gebiedscriteria van de welstandsnota van 2014 (zie gebied 2A, pagina 44 en 45 welstandsnota).

De commissie adviseert de gemeente om voor alle (her)ontwikkel locaties in Oost, zowel die waar monumenten bij betrokken zijn als die waar geen monumenten bij betrokken zijn, een samenhangend stedenbouwkundig plan te maken. Waarbij niet de aantallen woningen of m2 verhuurbaar of verkoopbaar oppervlak leidend zijn, maar wel de omgevingskwaliteit. In het bijzonder de samenhang met het aanwezige weefsel, de stedenbouwkundige kwaliteiten, de cultuurhistorie en de architectonische inpassing van nieuwe gebouwen.

Het zou een gemiste kans zijn als het geheel hier niet meer wordt dan de som der delen.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 08-10-2020.

Monumentenkamer

Bergweg 6

Zaaknummer  702408

Het demonteren en herstellen van een kerkorgel.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het Monument en beschermd stadsgezicht.

Positief advies

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 13-10-2020

Boomberglaan 6

Zaaknummer  532756

Het aanbrengen van gevelreclame (handhaving).

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht.

Negatief advies

Op de gevel is een reclamedoek in rondlopend stalen frame gemonteerd. Het bord zelf voldoet niet aan de criteria (te groot, te aanwezig, gevel ter plaatse van het doek volledig afgedekt, niet passend bij het industriële karakter). Omdat de naam van het pand in het glas boven de entreedeur is geplaatst, gaat het ook om een tweede reclame-uiting in het vlak van de gevel en dat is niet toegestaan volgens de objectcriteria.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 07-10-2020

Bussumerstraat 19

Zaaknummer  532756

Het aanbrengen van diverse reclameobjecten – en uitingen (handhaving).

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1B, Historische buurt, Ontwikkelperiode Cityvorming / Interbellum, Bijzonder welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het monument.

Negatief advies

De reclame-uitingen voldoen op vele punten niet aan de objectcriteria voor reclame-uitingen in de welstandsnota. De volgende punten dienen te worden aangepast;

  • Alle reclame-uitingen boven de lichtgrijs gekleurde band in de gevel zijn te hoog geplaatst en dienen te vervallen.
  • Boven de ramen op de begane grond is per gevel één vlakke reclame op de gevel toegestaan. Boven de entree van de winkel en boven de ingang van de bakkerij kan één vlakke reclame-uiting geplaatst worden.
  • De vlakke reclame-uitingen dienen geschilderd of door middel van losse doosletters geplaatst te worden. Het originele gevelmateriaal dient hierachter zichtbaar te zijn, dus geen grijze band.
  • De groene bordjes dienen te worden verwijderd.
  • Het dichtplakken van een volledige pui voldoet niet aan de objectcriteria. Het percentage dichtgeplakte ruit in de gevel zal moeten worden beperkt, zodat voldoende transparantie aanwezig blijft.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 07-10-2020

Ceintuurbaan 2

Zaaknummer  532756

Het aanbrengen van gevelreclame (handhaving).

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E, Noordelijk Villagebied,  Beschermd welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het monument (hoofdgebouw) en beschermd stadsgezicht.

Negatief advies

In het beschermde stadsgezicht van het Noordwestelijk Villagebied, een woongebied, is het reclamebeleid zeer terughoudend. De reclame-uiting voldoet op een aantal onderdelen niet aan de objectcriteria van reclame-uitingen in de welstandsnota:

 • Per adres is één vrijstaande reclame-uiting toegestaan. Deze is reeds ingenomen door de reclame bij de slagboom ter plaatse van de entree van het erf.
 • De afmetingen van het bord zijn te groot.
 • De vormgeving dient terughoudend te zijn. Het bord is te veelkleurig en op het bord staat teveel informatie.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 07-10-2020

Emmastraat 35

Zaaknummer  532756

Het aanbrengen van gevelreclame (handhaving).

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3A, Emmastraat,  Bijzonder welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het monument.

Negatief advies

Direct naast de entree van het gebouw is een reclamebord op de gevel aangebracht.

De commissie is niet akkoord met het aangebrachte reclamebord op dit gemeentelijk monument en adviseert om de volgende aanpassingen te doen:

 • Het reclamebord aan te brengen tussen de (decoratieve) horizontale banden in de gevel (vooral aan bovenzijde reclamebord).
 • Om de afstand tussen het reclamebord en de neggen aan weerszijden te vergroten tot 25% van de breedte van het reclamebord.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 07-10-2020

Kerkbrink 6

Zaaknummer 532756

Het aanbrengen van gevelreclame (handhaving).

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1A, Stadshart, Ontwikkelperiode Agrarisch en Industrialisatie, Bijzonder welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het monument.

Negatief advies

De reclame-uitingen zijn te aanwezig en tasten het beeld van het monument teveel aan. Onder andere de volgende zaken zijn niet akkoord;

 • De commissie is niet akkoord met het reclamedoek ter hoogte van de tweede verdieping aan de oostzijde van het pand. Dit reclamedoek is veel te groot en te hoog geplaatst, waardoor er geen sprake is van een ondergeschikte toevoeging aan het monument en niet wordt voldaan aan de objectcriteria van de welstandsnota. Daarnaast wordt het gemeentewapen aan het zicht onttrokken door het reclamedoek, wat een onaanvaardbare aantasting van dit rijksmonument (vm. raadhuis) is.
 • Het reclamedoek met onder andere de opdruk “welkom” op het hek van de bordestrap is een te grote aantasting van het rijksmonument en daarom niet akkoord.
 • De tekst “Museum Hilversum” op de natuurstenen afwerking van de bordestrap aan de oostzijde van het monument is niet akkoord wegens onaanvaardbare aantasting van het rijksmonument.

De commissie adviseert positief over de volgende reclameobjecten en – uitingen:

 • De twee mededelingskasten op de natuurstenen afwerking van de bordestrap aan de oostzijde van het monument. Waarschijnlijk zijn deze mededelingskasten onderdeel van het monument.
 • De drie vlaggenmasten op het plein aan de oostzijde van het monument; deze kunnen worden gebruikt om aandacht te vragen voor tentoonstellingen.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 07-10-2020

Kerkstraat 43

Zaaknummer 532756

Het aanbrengen van gevelreclame (handhaving).

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1A, Stadshart, Ontwikkelperiode Villakern, Bijzonder welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het monument.

Negatief advies

De commissie adviseert negatief over de voorgestelde reclameobjecten en-uitingen, omdat deze niet in overeenstemming zijn met de object- en gebiedscriteria van de welstandsnota en geen recht doen aan het monument.

 • Alle reclameobjecten- en uitingen ter hoogte van de eerste verdieping (boven de luifel) zijn onder andere te hoog geplaatst en te groot, waardoor er geen sprake is van een ondergeschikte toevoeging aan het monument en niet wordt voldaan aan de object- en gebiedscriteria van de welstandsnota. Het gaat hier om de reclame(borden) op de ramen van de eerste verdieping, het uithangbord en het spandoekframe op de dwars op de gevel staande metselwerkschijf. De commissie adviseert om deze reclames te verwijderen. Zij adviseert om de ramen op de eerste verdieping in te vullen met matglas, als het de bedoeling is om het zicht op het interieur af te schermen. Aan de gevel op de begane grond mag per gevel één haaks reclamebord worden geplaatst dat niet groter is dan 70cm bij 70cm (inclusief bevestigingsconstructie).
  • Als gevolg van deze reclameobjecten en –uitingen is er sprake van een onaanvaardbare aantasting van het monument.
 • Per gevel is slechts één vlakke reclame toegestaan volgens de objectcriteria van de nota. Aangezien er boven de winkelpui al een vlakke reclame is aangebracht adviseert de commissie om de raamstickers op de pui te verwijderen.
 • Vrijstaande reclame is volgens de objectcriteria van de nota in principe alleen mogelijk op bedrijventerreinen. De reclame (naamsaanduiding en logo) op de twee oliedrums voor de winkel voldoen niet aan dit criterium. De commissie adviseert om deze reclame te verwijderen.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 07-10-2020

Laanstraat 37

Zaaknummer 532756

Het aanbrengen van gevelreclame (handhaving).

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1B, Historische buurt, Ontwikkelperiode Agrarisch en Industrialisatie, Bijzonder welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het monument.

Negatief advies

De reclame op dit rijksmonument is niet akkoord op de volgende punten:

De reclame is te nadrukkelijk aanwezig, het doek dekt zelfs een bestaand raam af.

De uitvoering met doek in een stalen frame is te armoedig en geen voorbeeld van een terughoudende vormgeving.

De reclame dient de gevel maximaal beleefbaar te houden door het uitvoeren van teksten en logo’s in geschilderde of doosletters.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 07-10-2020

Langestraat 94

Zaaknummer 532756

Het aanbrengen van gevelreclame (handhaving).

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1B, Historische buurt, Ontwikkelperiode Villakern, Bijzonder welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het monument.

Negatief advies

In dit gemeentelijke monument is een restaurant gehuisvest. Aan de gevel zijn meerdere reclame-uitingen bevestigd. Op meerdere punten wordt afgeweken van de welstandsnota:

 • De dichte naamborden zijn niet toegestaan, de reclame dient geschilderd of in open belettering te worden uitgevoerd. Omdat in de gevels van dit symmetrische pand weinig vlakken geschikt zijn voor reclame-uitingen, adviseert de commissie die te beperken door de naam te vermelden op het vlak boven de entreedeur, dat daar ook voor bedoeld is.
 • Het hoge banier is te hoog in de gevel geplaatst. Aan de gevel op de begane grond mag per gevel één haaks reclamebord worden geplaatst dat niet groter is dan 70cm bij 70cm (inclusief bevestigingsconstructie).
 • Vrijstaande reclame is volgens de objectcriteria van de nota in principe alleen mogelijk op bedrijventerreinen nabij de entree. Het reclamedoek dat is bevestigd aan de plantenbakken voor de winkel voldoet niet aan dit criterium. De commissie adviseert om deze reclame te verwijderen.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 07-10-2020