Verslag - Commissie voor Welstand en Monumenten 22 oktober 2020

Aanwezig

 • Commissieleden: J. de Haan (voorzitter), J. Molenaar, R. Lubbers, I. van Koningsbruggen, A. Mulder en H. Gietelink-Swane.
 • Adviseur(s): geen
 • Secretaris: A. Leeuwenburgh

Welstandskamer II

Emmastraat 36A

Zaaknummer 698714

Het wijzigen van een winkelpui en het terugplaatsen van de bestaande reclame.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1D, Aanloopstraten, Ontwikkelperiode Villakern, Bijzonder welstandsniveau.

Negatief advies.

De commissie kan zich goed voorstellen dat er een aluminium pui (merk Schüco) wordt geplaatst. De terug te plaatsen gevelreclame heeft niets te maken met de nieuwe ritmiek-, verdeling- en indeling van de nieuwe pui en is daarom niet akkoord.

De commissie adviseert om in integraal ontwerp te maken van de pui inclusief de reclame, waarbij de reclame voldoet aan de object- en gebiedscriteria van deze locatie met bijzonder welstandsniveau.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 05-10-2020.

Hendrick De Keyserlaan 16

Zaaknummer 700130

Vooronderzoek het uitbreiden van de eerste verdieping aan de achterzijde.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4B, Plan Simon Stevin, Bijzonder welstandsniveau.

Stemt niet in met de ingeslagen weg.

Uit het begeleidingsformulier van de gemeente blijkt dat het bouwplan in strijd is met het vigerende bestemmingsplan. Uit de stukken blijkt alleen niet of het Omgevingsteam al een advies heeft uitgebracht.

De commissie adviseert negatief over het plan, omdat de voorgestelde uitbreiding niet is vormgegeven als ondergeschikte toevoeging aan het bestaande hoofdvolume en daardoor niet in overeenstemming is met de gebiedscriteria van de welstandsnota.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 09-10-2020.

Hilvertsweg 143

Zaaknummer 683650

Het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak (legalisatieonderzoek).

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4F, Plan Zuid, Bijzonder welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht.

Negatief advies

Voorgesteld wordt om een dakkapel te plaatsen op het bovenste dakschild van een mansarde kap aan de achterkant van een middenwoning, die deel uitmaakt van een hoekblok van zeven aaneengesloten (winkel)woningen in het beschermd stadsgezicht zuid. Uit het bijgevoegde begeleidingsformulier van de gemeente blijkt dat de dakkapel al is geplaatst zonder dat de daarvoor benodigde vergunning is afgegeven.

Binnen het blok is er op het bovenste deel van de mansarde kap aan de achterzijde van de  woning met huisnummer 147 in het verleden al een dakkapel geplaatst. Deze dakkapel wijkt op enkele punten af van de bouwtekeningen behorende bij de op 6 augustus 1991 verleende vergunning.

Advies commissie

De commissie adviseert negatief over de voorgestelde dakkapel, omdat het volgens de objectcriteria van de welstandnota niet mogelijk is om in een gebied met een bijzonder welstandsniveau een dakkapel te plaatsen op het bovenste dakschild van een mansarde kap (zie object 3 pagina 152 welstandsnota). Ook op andere punten is de dakkapel niet in overeenstemming met de objectcriteria.

De commissie ziet geen aanleiding om de dakkapel toe te staan op grond van de gebiedscriteria van de welstandsnota, omdat de dakkapel niet is vormgegeven als ondergeschikte toevoeging aan de bestaande hoofdmassa. De dakkapel domineert in het silhouet van het dakvlak en doet daardoor ernstige afbreuk doen aan de architectuur en de beeldkwaliteit van zowel het bestaande pand als het blok waar dit pand deel vanuit maakt.

Ook in de bestaande dakkapel op het achterdakvlak van de woning met huisnummer 147 ziet de commissie geen reden om de dakkapel toe te staan. Zij noemt hiervoor onder andere de volgende argumenten

 • De vergunning voor deze dakkapel is afgegeven in 1991, ver voor het in werking treden van de huidige welstandsnota (2014). Het beleid ten aanzien van dakkapellen is gewijzigd.
 • Het gebied, waarin de in de aanvraag betrokken woning is gelegen, is medio 2015 aangewezen als beschermd stadsgezicht.
 • Deze dakkapel is gebouwd in afwijking van de bij de vergunning behorende bouwtekening(en).
 • De voorgestelde dakkapel is niet identiek aan de bestaande dakkapel op huisnummer 147.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 18-08-2020.

Johannes Geradtsweg 130

Zaaknummer 654997

Het wijzigen van de voorgevel.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4B, Plan Simon Stevin, Bijzonder welstandsniveau.

Negatief advies

De aanvrager is aanwezig om met de commissie van gedachten te wisselen over het door haar op 16 juli 2020 uitgebrachte advies. Het bouwplan is niet aangepast ten opzichte van het eerder beoordeelde plan. Tijdens het gesprek worden een aantal aspecten aangehaald, die volgens de aanvrager moeten worden meegenomen in de beoordeling van het plan.

 • Er zijn twee beleidslijnen, die elkaar kruisen, namelijk die van “energietransitie” en “redelijke eisen van welstand”. Het verduurzamen van de woning aanleiding is geweest voor het plan.
 • De dubbelwoning waar de in de aanvraag betrokken woning deel van uitmaakt is in de bestaande situatie geen eenheid meer. Aangegeven wordt dat het buurpand breder is en dat het oorspronkelijke balkon aan de voorzijde van dit pand in het verleden is vervangen door een frans balkon.
 • Hergebruik van de vrijkomende gevelstenen is niet mogelijk.

Advies commissie

De commissie merkt op dat de criteria van de welstandsnota uitgangspunt zijn voor de beoordeling van bouwplannen. De afweging van diverse (tegenstrijdige) belangen vanuit verschillende beleidsterreinen valt niet onder het mandaat van de commissie.

Zij ziet in de door de aanvrager genoemde argumenten geen aanleiding om haar advies van 16 juli 2020 bij te stellen. Aangezien het plan verder niet is aangepast rest haar niets anders dan dit advies te handhaven.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 04-06-2020.

Krekelmeent 24

Zaaknummer 689097

Het bouwen van een dakkapel.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5F, De Meent, Luw welstandsniveau.

Negatief advies

Voorliggend plan voorziet in het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. De dakkapel wordt deels in het dakvlak en deels op de bestaande voorgevel geplaatst.

Advies commissie

De commissie adviseert negatief over de voorgestelde dakkapel op het voordakvlak, omdat deze onder andere op de volgende punten niet voldoet aan de objectcriteria van de welstandsnota.

 • Het plaatsen van een dakkapel op een dakvlak met een hellingshoek van minder dan 40° is volgens de criteria niet mogelijk. De hellingshoek van het bestaande voordakvlak is circa 25°.
 • Er wordt niet voldaan aan het uitgangspunt dat bij meerdere dakkapellen op één doorgaand dakvlak moet worden gestreefd naar een herhaling van uniforme exemplaren en een regelmatige rangschikking op een horizontale lijn (niet verticaal verspringend) om zodoende binnen een blok van dezelfde architectuur of bouwstijl rust en samenhang te brengen. (zie object 3, pag. 150 welstandsnota). De voorgestelde dakkapel is niet gelijk aan de bestaande dakkapellen binnen het blok.
 • De dakkapel is breder dan het maximaal toegestane percentage van 50% van de breedte van het eigen dakvlak. Het bouwplan gaat uit van een percentage van ruim 82%.
 • De breedte van de wang in het voorvlak van de dakkapel mag volgens de criteria niet meer zijn dan 15cm, terwijl het plan uitgaat van een breedte van 21cm.
 • De maatverhouding van de raamvakken van de dakkapel is niet afgestemd op die van de beeldbepalende kozijnen van de ondergelegen verdieping.
 • De maat van de raamvakken (kozijnen) van de dakkapel is niet kleiner of gelijk aan de maat van de beeldbepalende raamvakken (kozijnen) op de ondergelegen verdieping.

 De commissie heeft ook gekeken naar de gebiedscriteria van de welstandsnota en naar wat er is gebouwd in de directe omgeving, maar zij ziet daarin geen aanleiding om af te wijken van de objectcriteria van die nota.

Dakkapellen worden volgens de nota aangemerkt als losse ondergeschikte objecten op een dakvlak. Hoewel in de Hilversumse Meent op diverse plekken forse dakkapellen zijn vergund, zijn dit over het algemeen nog steeds losse ondergeschikte objecten op een doorgaand dakvlak. Dit is bij voorliggend plan niet het geval, omdat de helft van de dakkapel opgetrokken wordt vanuit de voorgevel met een losse dakgoot daarvoor, die daardoor ook wat merkwaardig wordt. En ook is de dakkapel relatief gezien te groot.

 Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 15-10-2020.

Lijsterweg 43

 Zaaknummer 678957

Het uitbreiden van de eerste verdieping aan  de achterzijde en wijzigen van de bestaande uitbouw op de begane grond.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2A, Over ‘t Spoor, Gewoon welstandsniveau.

 Negatief advies

Op verzoek van de commissie is de casemanager van de gemeente aanwezig om het plan nader toe te lichten. De conclusie van de commissie dat de goot aan de achterzijde van het buurpand met huisnummer 41 te hoog is ingetekend in de tekeningen van de bestaande toestand lijkt te berusten op een misverstand. In de tekening van de bestaande toestand is de begin juli 2020 vergunde nog in aanbouw zijnde dakopbouw bij de buren al als bestaand ingetekend.

 Advies commissie

De commissie adviseert negatief over de voorgestelde uitbreiding van de eerste verdieping aan de achterzijde, omdat deze noch is vormgegeven als ondergeschikte toevoeging noch integraal is opgenomen in de (onderliggende) hoofdmassa (samenhang ontbreekt) en daardoor niet in overeenstemming is met de gebiedscriteria van de welstandsnota (zie gebied 2A, pagina 45 welstandsnota).

Zij heeft vooral bezwaar tegen het doorzetten van het dak van de uitbreiding tot boven de goot c.q. daklijn van het bestaande hoofdvolume. De commissie adviseert om de daklijst van de uitbreiding op dezelfde hoogte te plaatsen en even hoog uit te voeren als de goot c.q. daklijn van de bestaande woning.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 10-09-2020.

Oude Amersfoortseweg 307

Zaaknummer 672635

Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5B, Van Riebeeck, Luw welstandsniveau.

Negatief advies

Op een middenwoning van een blokje van tien aaneengesloten woningen wordt een dakkapel op het voordakvlak geplaatst. Binnen het blok zijn eerder nog geen dakkapellen geplaatst, waardoor deze dakkapel trendsetter is voor toekomstige dakkapellen binnen dit blok.

Gelijktijdig met de voorliggende aanvraag is ook een plan in behandeling voor plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van het buurpand met huisnr. 309 (zie zaaknummer 669835). Beide dakkapellen worden in samenhang beoordeeld.

Advies commissie

De commissie heeft in principe geen bezwaar tegen de voorgestelde dakkapel.

Om een positief advies uit te kunnen brengen adviseert zij om de dakkapel

 • Centraal te positioneren ten opzichte van de schoorstenen (naar rechts opschuiven, midden van de dakkapel is hart van de lijn tussen de schoorstenen).
 • De maatvoering in de details correct aan te geven. In detail B is bijvoorbeeld aangegeven dat het boeiboord 2000mm hoog is, terwijl dit 200mm moet zijn. Ook de breedte van de wang van de dakkapel in detail E is nog niet correct aangegeven.
 • De aanzichttekening beter af te stemmen op de bijgevoegde details. Met name de hoogte c.q. breedte van het kozijn en de draaiende delen is niet goed op elkaar afgestemd.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 30-09-2020.

Van Der Zaenlaan 39

Zaaknummer 695418

Het dichtzetten van de dakloggia aan de voorzijde.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5D, Staatsliedenkwartier, Gewoon welstandsniveau.

Positief advies

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 16-09-2020.

Van Hasseltlaan 45

Zaaknummer 700731

Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5A, Noord, Gewoon welstandsniveau.

Negatief advies.

Het plan voorziet in het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van een middenwoning van een blok van 8 aaneengesloten woningen. Binnen het blok is op het voordakvlak van de woning met huisnummer 47 al een bestaande dakkapel.

Advies commissie

De commissie adviseert negatief over de voorgestelde dakkapel op het voordakvlak, omdat deze op de volgende punten niet in overeenstemming is met de objectcriteria van de welstandsnota voor gebieden met een gewoon welstandsniveau.

 • Het plaatsen van een dakkapel op een dakvlak met een hellingshoek van minder dan 40° is volgens de criteria niet mogelijk. De hellingshoek van het bestaande voordakvlak is circa 34°.
 • Er wordt niet voldaan aan het uitgangspunt dat bij meerdere dakkapellen op één doorgaand dakvlak moet worden gestreefd naar een herhaling van uniforme exemplaren en een regelmatige rangschikking op een horizontale lijn (niet verticaal verspringend) om zodoende binnen een blok van dezelfde architectuur of bouwstijl rust en samenhang te brengen. (zie object 3, pag. 150 welstandsnota). De voorgestelde dakkapel is niet afgestemd op de bestaande dakkapel binnen het blok ter hoogte van huisnummer 47.
 • De breedte van de wang in het voorvlak van de dakkapel mag volgens de criteria niet meer zijn dan 15cm, terwijl het plan uitgaat van een breedte van 20cm.
 • Uit de tekeningen kan niet worden afgeleid of de dakkapel even hoog in het dakvlak wordt geplaatst als de bestaande dakkapel op aan de voorzijde van de woning met huisnummer 47. Gevraagd wordt om dit te verduidelijken.

De commissie adviseert om de dakkapel in maat, positionering, detail, materialisering en kleurstelling exact hetzelfde uit te voeren als de bestaande dakkapel op het voordakvlak van de woning Van Hasseltlaan 47, waarvoor op 20 maart 2020, onder zaaknummer 20070115, een bouwvergunning is verleend. 

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 01-10-2020.

Violenstraat 18

Zaaknummer 694134

Het wijzigen van de zijgevel.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt- Noord en Vitusbuurt, Gewoon welstandsniveau.

Positief advies

Uit het begeleidingsformulier van de gemeente blijkt dat het bouwplan in strijd is met het vigerende bestemmingsplan. Uit de stukken blijkt alleen niet of het Omgevingsteam al een advies heeft afgegeven.

De vraag die voorligt is kennelijk of een zijgevel in zwart gekleurd Zweeds rabat voldoet aan redelijke eisen van welstand in dit gebied met een gewoon welstandsniveau?

De commissie heeft hier geen bezwaar tegen, maar dat zegt niets over de overige afwijkingen van het bestemmingsplan.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 29-09-2020.

Violenstraat 112

Zaaknummer 672154

Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt- Noord en Vitusbuurt, Gewoon welstandsniveau.

Positief advies

De commissie betreurt dat de dakkapel niet hetzelfde is als de bestaande dakkapel aan de voorzijde van het buurpand met huisnummer 110.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 08-10-2020.

Vossenstraat 10

Zaaknummer 696655

Het wijzigen van de bestaande dakkapel aan de voorzijde, het plaatsen nieuwe dakkapel op het zijdakvlak en het uitbreiden van de woning aan de zijgevel.  

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4G, Schrijverskwartier, Bijzonder welstandsniveau.

Negatief advies

Voorliggend plan voorziet in de volgende verbouwwerkzaamheden.

 • Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, na het verwijderen van de bestaande dakkapel.
 • Het plaatsen van een dakkapel op het zuidoost georiënteerde dakvlak (zijde Bodemanstraat).
 • Het uitbreiden van de woning aan de noordwestzijde door het dichtzetten van de bestaande patio.

Ten aanzien van de te onderscheiden delen van het plan merkt de commissie het volgende op.

Dakkapel voorzijde (zijde Vossenstraat)

De commissie adviseert negatief over de voorgestelde dakkapel aan de voorzijde, omdat deze dakkapel onder andere op de volgende punten niet in overeenstemming met de objectcriteria van de welstandsnota.

 • Er wordt niet voldaan aan het uitgangspunt dat bij meerdere dakkapellen op één doorgaand dakvlak moet worden gestreefd naar een herhaling van uniforme exemplaren en een regelmatige rangschikking op een horizontale lijn (niet verticaal verspringend) om zodoende binnen een blok van dezelfde architectuur of bouwstijl rust en samenhang te brengen. (zie object 3, pag. 150 welstandsnota). De voorgestelde dakkapel is niet afgestemd op de bestaande dakkapellen binnen het blok aan de zijde van de Bodemanstraat.
 • De dakkapel overschrijdt de maximaal toegestane hoogte van 1,30m (kozijn inclusief boeiboord).
 • Uit opmeten van het aanzicht blijkt dat de daklijst iets te hoog is. De maximaal toegestane hoogte is 20cm.
 • De dakkapel is niet even hoog in het dakvlak geplaatst als de bestaande dakkapellen aan de zijde van de Bodemanstraat (doorlopend dakvlak).
 • De maatverhouding van de raamvakken van de dakkapel is niet afgestemd op die van de beeldbepalende kozijnen van de ondergelegen verdieping.
 • De maat van de raamvakken (kozijnen) van de dakkapel is niet kleiner of gelijk aan de maat van de beeldbepalende raamvakken (kozijnen) op de ondergelegen verdieping.

De commissie kan zich voorstellen dat er in het voordakvlak een nieuwe dakkapel wordt geplaatst, mits deze in maat, detail, positionering, materialisering en kleurstelling wordt afgestemd op de bestaande dakkapellen binnen het blok aan de zijde van de Bodemanstraat. Verder adviseert de commissie om bij de aanpassing de dakkapel ook rekening te houden met de overige objectcriteria van de welstandsnota, die van toepassing zijn voor gebieden met een bijzonder welstandsniveau.

Dakkapel zijde Bodemanstraat

De commissie adviseert negatief over de voorgestelde dakkapel aan de zijde van de Bodemanstraat (zuidoostzijde), omdat deze dakkapel onder andere op de volgende punten niet in overeenstemming met de objectcriteria van de welstandsnota.

 • Er wordt niet voldaan aan het uitgangspunt dat bij meerdere dakkapellen op één doorgaand dakvlak moet worden gestreefd naar een herhaling van uniforme exemplaren en een regelmatige rangschikking op een horizontale lijn (niet verticaal verspringend) om zodoende binnen een blok van dezelfde architectuur of bouwstijl rust en samenhang te brengen. (zie object 3, pag. 150 welstandsnota). De voorgestelde dakkapel is niet afgestemd op de bestaande dakkapellen binnen het blok aan de zijde van de Bodemanstraat.
 • De dakkapel is breder dan het maximaal toegestane percentage van 40% van de breedte van het eigen dakvlak, gemeten over het midden van hoogte van de dakkapel. Het bouwplan gaat uit van een percentage van circa 50%.
 • De afstand tussen de zijkant van de dakkapel en de erfgrens met de buren is minder dan de minimaal vereiste maat van 50cm.
 • De dakkapel overschrijdt de maximaal toegestane hoogte van 1,30m (kozijn inclusief boeiboord).
 • Uit opmeten van het aanzicht blijkt dat de daklijst iets te hoog is. De maximaal toegestane hoogte is 20cm.
 • De dakkapel is niet even hoog in het dakvlak geplaatst als de bestaande dakkapellen binnen het blok.

De commissie kan zich voorstellen dat er in het dakvlak aan de Bodenmanstraat een dakkapel wordt geplaatst, mits deze in maat, detail, positionering, materialisering en kleurstelling wordt afgestemd op de bestaande dakkapellen binnen het blok en de breedte van de dakkapel beperkt blijft tot maximaal 40% van de breedte van het eigen dakvlak, gemeten over het midden van de hoogte van de dakkapel.

Verder adviseert de commissie om bij de aanpassing de dakkapel ook rekening te houden met de overige objectcriteria van de welstandsnota, die van toepassing zijn voor gebieden met een bijzonder welstandsniveau.

Uitbreiding woning noordwestzijde (dichtzetten patio).

Positief advies

Tot slot merk de commissie op dat er bij de aanvraag geen details zijn aangetroffen van de gezichtsbepalende delen van de dakkapellen en de uitbreiding aan de noordwestzijde. Zij vraagt om deze details alsnog bij te voegen.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 16-09-2020.

W.C. Bradelaan 31

Zaaknummer 703788

Het bouwen van een uitbouw aan de achterzijde en deze aansluiten op de bestaande garage.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5A, Noord, Gewoon welstandsniveau.

Positief advies

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 15-10-2020.

Zwinglilaan 2

Zaaknummer 692872

Het plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5E, Kerkelanden, Luw welstandsniveau.

Negatief advies

Het plan behelst het plaatsen van een dakkapel in het zijdakvlak van een eindwoning van een rijtje van 8 aaneengesloten woningen.

Advies commissie

Aangezien dit zijdakvlak is gericht naar openbaar toegankelijk gebied zijn de objectcriteria voor dakkapel in voorkantsituaties van toepassing (zie schematische tekening pagina 141 van de welstandsnota).

De commissie adviseert negatief over de voorgestelde dakkapel, omdat deze op een aantal punten niet voldoet aan de objectcriteria van de welstandsnota voor gebieden met een luw welstandsniveau. Ten eerste merkt zij op dat plaatsen van een dakkapel op een dakvlak met een hellingshoek van minder dan 40° volgens deze criteria niet mogelijk. Uit opmeten van tekening blijkt dat de hellingshoek van het zijdakvlak circa 36° is. Toch ziet zij aanleiding om op dit punt af te wijken van de objectcriteria, omdat er in de directe omgeving al een groot aantal dakkapellen zijn geplaatst. 

Om een positief advies uit te kunnen brengen adviseert de commissie om de dakkapel op de volgende punten in overeenstemming te brengen met de overige objectcriteria van de welstandsnota en hiertoe de volgende aanpassingen te doen.

 • De breedte van de dakkapel terug te brengen tot maximaal 50% van de breedte van het dakvlak (maximaal 4,50m breed).
 • De hoogte van de dakkapel te beperken tot maximaal 1,50m (kozijn + boeiboord).
 • De hoogte van het boeiboord te reduceren tot maximaal 20cm (detail V02 en het aanzicht aanpassen).
 • De dakkapel uit te voeren zonder dichte delen onder het kozijn en tussen de kozijnstijlen. Een dubbele kozijnstijl ter plaatse van een binnenwand is wel acceptabel.
 • De zichtbare ventilatieroosters te verwijderen uit het plan of deze te vervangen door verdekte roosters.
 • Het kozijn van de dakkapel in te delen in gelijke raamvakken (alle ramen even breed).
 • De dakkapel horizontaal te centreren in het dakvlak.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 09-09-2020.

Welstandskamer I

Franciscusweg 10-10D/3 e.a.

Zaaknummer 674565

Het bouwen van bedrijfsunits (fase 1).

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 7A, Traditionele bedrijventerreinen, Luw welstandsniveau.

Negatief advies

De architect is aanwezig om het plan toe te lichten en gaat daarbij vooral in op de wijzigingen ten opzichte van het op 13 augustus 2020 in de commissie behandelde plan.

 • In verband met het ’s-avonds en ’s-nachts af te kunnen afsluiten van het binnenterrein is een kwalitatief hoogwaardig hekwerk toegevoegd.
 • Uit de schematische doorsnede op de situatietekening van de nieuwe toestand (tekeningblad OV002-B) blijkt dat er op het binnenterrein een extra parkeerdek is toegevoegd, die half verdiept wordt uitgevoerd. Volgens de architect maakt dit parkeerdek geen onderdeel uit van deze aanvraag.
 • De inrichting van het binnenterrein is aangepast.
 • De gevelreclame is verder uitgewerkt.

Advies commissie

Nu uit de toelichting van de architect blijkt dat het half verdiepte parkeerdek op het binnenterrein geen deel uitmaakt van de aanvraag is deze niet meegenomen in de beoordeling. De commissie adviseert om de schematische tekening van dit parkeerdek te verwijderen van tekeningblad OV002-B (situatie nieuw).

De commissie is enigszins verbaasd dat de gevelreclame verder is uitgewerkt, omdat bij een  eerdere beoordeling van het plan door de architect is aangegeven dat voor de reclame separaat vergunning zou worden (aan)gevraagd door de eindgebruiker van het gebouw.

De commissie adviseert negatief over de voorgestelde reclamepanelen op de bakstenen gevels. Eerder adviseerde zij al om deze reclame uit te voeren in losse letters, zodat de achterliggende gevel zichtbaar blijft. Zij handhaaft dit advies. Indien het de bedoeling is om apart een vergunning aan te vragen voor de reclame dan adviseert de commissie om op tekening uitsluitend de positie van de gevelreclame aan te geven door middel van een kader zonder hierbij iets te vermelden over de uitvoering van de reclame.

Het voorgestelde Heras hekwerk is akkoord.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 13-10-2020.

Franciscusweg 10

Zaaknummer 676271

Vooronderzoek het transformeren van het bestaande pand naar bedrijfsverzamelgebouw en het aanleggen van een uitrit aan de Kerkelandenlaan.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 7A, Traditionele bedrijventerreinen, Luw welstandsniveau.

Stemt niet in met de ingeslagen weg

Toelichting architect.

De architect is aanwezig om het plan toe te lichten.

Het plan voorziet in het transformeren van een voormalig schoolgebouw (LTS-locatie) tot bedrijfsverzamelgebouw, het herinrichten van het terrein rondom dit gebouw en het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg.

Om te kunnen voldoen aan de huidige energieprestatie-eisen wordt er rondom het gebouw een nieuwe buitengevel voor de bestaande gevels geplaatst. De gevelindeling wordt gewijzigd en de gevels van de verdiepingen worden naar beneden doorgezet om het gebouw beter te laten landen op de het maaiveld.

Door de nieuwe gevels uit te voeren in overwegend grijs- en zwarttinten met zandkleurige metallic accenten wordt aansluiting gezocht bij de kleurstelling van de op dit perceel nog te realiseren bedrijfsunits.

Advies commissie

De commissie stemt niet in met de ingeslagen weg, omdat het voorliggende plan niet in overeenstemming is met de gebiedscriteria van de welstandsnota. Ook zijn de aangeleverde stukken erg summier, zo ontbreken volledige gevelaanzichten van alle gevels en is er enkel een fragment summier uitgewerkt en zijn er enkele renderings. Zij merkte hierover al het volgende op bij de eerdere behandeling op 27-8-2020

 • De commissie merkt op dat de bij de aanvraag gevoegde stukken te summier zijn, waardoor het niet duidelijk is wat er precies wordt gewijzigd en een beoordeling van het plan niet mogelijk is. De commissie adviseert om de volgende informatie te verstrekken:
 • Een bouwkundige situatietekening van de bestaande en nieuwe toestand, die inzichtelijk maakt hoe het gebouw is gesitueerd op het terrein en hoe deze zich verhouden tot de bestaande (bebouwde) omgeving en de openbare weg. De situatietekeningen dienen uitgewerkt te worden op schaal en te worden voorzien van maatvoering.
 • Twee dimensionale bouwkundige aanzichten van alle zijden van het gebouw in de bestaande- en nieuwe toestand, op schaal en voorzien van maatvoering.
 • Bouwkundige plattegronden van alle bouwlagen van het gebouw in de bestaande- en de nieuwe toestand, op schaal en voorzien van maatvoering.
 • De kleuren- en materialen van alle gezichtsbepalende delen van het gebouw in de bestaande- en nieuwe toestand. Verzocht wordt om dit duidelijk aan te geven in de aanzichten en/of een kleuren- en materialenstaat.
 • Stukken, waaruit blijkt hoe het bestaande- en nieuwe gebouw zich verhoudt tot de bestaande stedenbouwkundige context. Zij vraagt om dit beter in beeld te brengen.

De commissie merkt op dat het in de aanvraag betrokken gebouw kan worden aangemerkt als het belangrijkste gebouw langs de Kerkelandenlaan aan de rand van de aan de overzijde van deze weg gesitueerde vijver in een parkachtige setting. Zij begrijpt niet waarom de kleuren van dit gebouw worden gewijzigd.

Ook nu begrijpt de commissie niet waarom de aanvrager het gebouw op deze manier wil wijzigen,

 • Door de vanuit de Kerkelandenlaan zichtbare gevels van het gebouw, in tegenstelling tot de hoofdzakelijk lichtgekleurde bebouwing langs deze doorgaande weg, uit te voeren in contrasterende donkere kleurtinten wordt afbreuk gedaan aan de gewenste samenhang in het beeld van deze straat.
 • De commissie mist de uitgangspunten van het voorliggende ontwerp. De architectonische uitwerking (volumeopbouw, compositie, kleurstelling) van het gebouw overtuigd niet. Compositorisch is dit voorstel een verarming van de bestaande situatie.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 05-10-2020.

Hoge Larenseweg 202A

Zaaknummer 664877

Vooronderzoek het bouwen van zes gestapelde woningen op een bestaand bedrijfspand.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 7A, Traditionele bedrijventerreinen, Luw welstandsniveau.

Stemt niet in met de ingeslagen weg.

De architect is aanwezig om het plan toe te lichten.

Een bestaand bedrijfsgebouw op het binnenterrein achter de woningen Hoge Larenseweg 196 t/m 202 wordt getransformeerd naar 6 gestapelde woningen met bijbehorende parkeervoorzieningen, bergingen en buitenruimte.

De te realiseren woningen worden ondergebracht in twee extra bouwlagen op de te handhaven onderlaag van het bedrijfsgebouw. Alle woningen worden ontsloten via galerijen en een centraal trappenhuis aan de noordwestzijde van het gebouw.

De begane grondlaag wordt ingericht met parkeervoorzieningen en buitenbergingen. De tweede bouwlaag en de hierop aan te brengen gemeenschappelijke buitenruimte worden aan de noordwest- en zuidoostzijde afgedekt door een in geprepatineerd zink uitgevoerd gebogen dakschild.  

De bestaande metselwerkgevels van de onderlaag worden gekeimd in een donkere kleur. De gevels van de extra bouwlagen worden uitgevoerd in houtskeletbouw en afgewerkt met een lichtgekleurde stuclaag. Alle kozijnen worden in aluminium en uitgevoerd in de kleur Ral 7021 (zwartgrijs).

Advies commissie

Uit het begeleidingsformulier van de gemeente blijkt dat het bouwplan in strijd is met het vigerende bestemmingsplan. Uit de stukken blijkt alleen niet of het Omgevingsteam al een advies heeft uitgebracht. Bij een volgende behandeling ziet de commissie het advies van het Omgevingsteam graag tegemoet.

De commissie vraagt zich af of verdere intensivering van het gebruik van het binnenterrein wenselijk is. Zij adviseert om het plan in het kader van burgerparticipatie eerst te bespreken met de buurt.

Op voorhand stemt de commissie niet in met het voorliggende plan, omdat niet wordt voldaan aan het gebiedscriterium dat te bouwen bouwwerken moeten harmoniëren met de omgeving. Door zijn autonome vormgeving en - architectonische uitwerking voegt het gebouw zich niet goed in de bestaande bebouwde context (te prominent aanwezig). 

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 30-09-2020.

Neuweg 87A

Zaaknummer 700702

Het bouwen van 6 appartementen.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt- Noord en Vitusbuurt, Gewoon welstandsniveau.

Stemt niet in met de ingeslagen weg

Het plan voorziet in het bouwen van een woongebouw met 6 appartementen op een perceel dat de schakel vormt tussen de kleinschalige laat 19e en vroeg 20e-eeuwse bebouwing aan de J.H.B. Koekoekstraat (noordzijde) en de grotere laat 20e-eeuwse volumes aan de Neuweg (zuidzijde).

De aanvrager en de bouwkundig adviseur geven in het kort aan op welke punten het ontwerp is gewijzigd ten opzichte van het op 19 december 2019 en 13 februari 2020 in de commissie behandelde plan (onder zaaknummer 562866).

 • De volumeopbouw van het pand is evenwichtiger geworden door eerder voorgestelde verspringingen in het volume tot een minimum te beperken of te laten vervallen.
 • Er is gekozen om de gevels uit te voeren in een moderne (neo)classicistische architectuur, waarbij de voorzijde en een gedeelte van de zijkanten van de bovenste bouwlaag worden uitgevoerd met een dakschild onder een hoek van circa 75°. Daarnaast is er meer eenheid in materialisering en kleurstelling van de gevels. Alle gevels worden opgetrokken uit okergele bakstenen met een rode vlam in plaats van de eerder voorgestelde combinatie van beigerood stucwerk en beige vezelcementbeplating.
 • De plint en de deurlijsten worden uitgevoerd in hardsteen.
 • De kozijnen worden uitgevoerd in wit gepoedercoat aluminium en hebben de profilering van klassieke houten kozijnen.
 • De dakschilden worden bedekt met antraciet gekleurde keramische dakpannen van het type Tuile du Nord.
 • De gootklossen worden uitgevoerd met een facetrand.

Advies commissie

De commissie merkt op dat het voorliggende plan aanzienlijk is verbeterd ten opzichte van het vorige plan. In hoofdopzet is tegemoet gekomen aan het advies van de commissie van

13 februari 2020.

De commissie is nog niet helemaal akkoord met het plan en adviseert het volgende.

 • Om de dakschilden aan de zijkanten van de bovenste bouwlaag door te zetten tot aan de achtergevel van het gebouw, zodat de karakteristiek van de voorgevel (classicistische architectuur) ook aan de zijkanten van het gebouw waarneembaar is en het gebouw veel meer alzijdig wordt
 • De composities van de gevels te heroverwegen en te herzien. Met name de noordgevel waar de hoofdingang van de woningen zich bevindt en ook de zuidgevel die erg onevenwichtig is.
 • Aangezien er is gekozen voor een moderne interpretatie van de neoclassicistische architectuur is het prima om de details niet letterlijk historiserend uit te werken.
 • Maar de commissie merkt op dat de bijgevoegde details niet overtuigen, omdat deze tezamen geen overtuigend en samenhangend geheel laten zien, dat is afgestemd op de voorgestelde moderne neo-classicistische architectuur van het pand. De commissie adviseert:
 • Om het contrast tussen historische- en moderne details te beperken en er meer een overtuigend en samenhangend geheel van te maken, dat is afgestemd op de gekozen architectuur.
 • Om details, die niets te maken hebben met de classicistische architectuur te verwijderen en/of anders op te lossen. Als voorbeeld wordt opgemerkt dat onder andere de betonnen consoles onder de balkons niet te maken hebben met de classicistische architectuur. Het is zaak om tot een samenhangend overtuigend geheel te komen.
 • Om de aluminium kozijnen veel meer te verfijnen.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 29-09-2020.

Utrechtseweg 81

Zaaknummer 701321

Vooronderzoek het bouwen van een villa.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3B, Utrechtseweg, Bijzonder welstandsniveau.

Stemt niet in met de ingeslagen weg

De aanvragers zijn aanwezig om het plan toe te lichten. Op de vragen van de commissie wat er is gedaan met het op 7 mei 2020 door de commissie uitgebrachte advies (zie zaaknummer 600433) en op welke punten het plan is gewijzigd ten

opzichte van het vorige plan moeten de aanvragers het antwoord schuldig blijven. De aanvragers vinden het net als de commissie jammer dat de architect niet aanwezig is om een toelichting te geven.

Uit een globale beoordeling van de stukken blijkt dat het plan op een aantal punten (behoorlijk) is gewijzigd, zoals volumeopbouw, grotere dakramen, het vergroten van de luifel aan de voorzijde, maar daarmee niet tegemoet komt aan het door de commissie op 7 mei 2020 uitgebrachte advies onder zaaknummer 600433.

De commissie nodigt de architect uit om toe te lichten wat er is gedaan met het op 7 mei 2020 door haar uitgebrachte advies.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 30-09-2020.

Gezamenlijke commissie

Ampèrestraat 10

Zaaknummer 680357

Vooronderzoek het transformeren van een door brand verwoest pand naar 60 zorgwoningen.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2A, Over ‘t Spoor, Gewoon welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het monument.

Stemt niet in met de ingeslagen weg

Toelichting architect

Naar aanleiding van het door de commissie op 11 september 2020 uitgebrachte advies presenteert de architect een aangepast voorstel voor het transformeren van de

deels door brand verwoeste oorspronkelijke sigarenfabriek naar zorgwoningen.

In hoofdlijnen wordt aangegeven op welke onderdelen het voorstel is verduidelijkt en gewijzigd.

Algemeen

Er is een stedenbouwkundige analyse opgesteld aangaande de massa-en volumeopbouw, de korrelgrootte, de bebouwingsstructuur (straatprofiel), materialisering en kleurstelling van de bestaande bebouwing in de directe omgeving. De uitkomsten van deze studie luiden in hoofdlijnen als volgt:

 • Grote gebouwen zijn samengesteld uit kleinere volumes.
 • De wijk kent een grote diversiteit in korrelgrootte.
 • De gevelrooilijnen van de gebouwen verspringen.
 • De materialen baksteen en beton zijn vaak toegepast.

Deze uitkomsten van hebben als uitgangspunt gediend voor het voorliggende (aangepaste) voorstel.

Verder is onderzoek gedaan naar de architectuurkenmerken van de bestaande gebouwen.

Villa uit 1882.

Het door brand verwoeste deel van de villa wordt herbouwd. Hoewel de architectonische uitwerking van het terug te bouwen deel van de villa nog niet is bijgevoegd wordt wel voorgesteld om dit af te werken met een witte beplating, die aansluit op de wit gekeimde gevels van de bestaande villa. Door middel van een nog nader uit te werken transparant volume wordt de villa verbonden met de vervangende nieuwbouw van de sigarenfabriek.

Sigarenfabriek uit 1909.

Het eerder voorgestelde 3-laagse gebouw met sheddaken in een contrasterende kleur, dat refereerde aan het oorspronkelijke industriële pand, is nu vervangen door een 4-laags rechthoekig vormgegeven gebouw met plat dak. Kenmerkend voor de architectuur van dit bouwdeel zijn de doorlopende betonnen vloervelden die de gevel tekenen en de daartussen geplaatste bruin getinte oranjerood gekleurde bakstenen gevels en penanten.

De vloervelden zorgen voor de horizontale geleding. De bakstenen gevels en penanten en de raamopeningen, die alle een vaste maat hebben, dragen bij aan de verticale geleding van dit bouwdeel. Met uitzondering van de smalle raamstroken op de hoeken wordt de noordwestgevel van dit bouwdeel uitgevoerd als gesloten gevel.

Entreegebouw uit 1915.

Ten opzichte van het vorige plan is de positie, de hoogte, de materialisering en kleurstelling van entreegebouw gewijzigd. Dit bouwdeel is iets naar voren gezet, waardoor een verspringing in de voorgevel ontstaat. Verder is het gebouw verhoogd en in de plaats van de eerder voorgestelde roodbruine bakstenen gevel wordt nu een (licht)grijze betonnen gevel voorgesteld die een vertaling is van de entree, de raamritmiek en de plasticiteit van de gevels van het oorspronkelijke bouwdeel.

Vleugel achterzijde uit 1950.

De vervangende nieuwbouw van de zuidoost gerichte vleugel op het achtererf is komen te vervallen. In plaatst daarvan wordt een 3-laags plat afgedekt vrijstaand paviljoen voorgesteld, waardoor meer lucht ontstaat op het erf aan de achterzijde. De architectonische uitwerking van het paviljoen is nog niet bijgevoegd.

Advies commissie

De commissie stemt niet in met de ingeslagen weg en adviseert om dit plan grondig te herzien en daarbij rekening te houden met de volgende opmerkingen en aandachtspunten.

 • Vooral de redengevende omschrijving van dit monument zou uitgangspunt moeten zijn van het ontwerp.
 • De commissie mist de analyse vanuit de cultuurhistorie. Het gaat daarbij om  andere de ontstaansgeschiedenis, het karakter en de samenhang van het fabriekscomplex in relatie tot het gebied. Er is immers sprake van een gegroeide situatie van telkens bijgebouwde bouwwerken, die het fabriekscomplex vormden. Het voorliggende voorstel voorziet in het herstellen van het complex vanuit een massa- en objectstudie en te weinig vanuit het erfgoedverhaal. In de redengevende beschrijving van het monument is benadrukt dat afzonderlijke gebouwen als geheugensteunen (dragers) van dat ontwikkelingsverhaal moeten worden opgevat. De opgave voor de herontwikkeling van het complex moet meer worden gezien als een restauratie van het narratief, waarin de gebouwen hun verhaal vertellen, mogelijk inclusief die van de brandschade. De voorgestelde vervangende nieuwbouw van het bouwdeel uit 1909 draagt daar onvoldoende aan bij. De commissie adviseert een aanpak als beschreven in Heritage-based design (Paul Meurs TU Delft publicatie 2016).  https://issuu.com/sireneontwerpers/docs/978-94-6186-592-2-web.
 • Geadviseerd wordt om meer te restaureren wat recent verdween. De commissie vraagt zich bijvoorbeeld af of het oorspronkelijke fabriekskarakter van het bakstenen entreegebouw door de voorgestelde betonnen vertaling voldoende beleefbaar is.
 • De extra aanzetten in de gevel van het entreegebouw nabij de entree zijn niet nodig om geleding te krijgen. Geadviseerd wordt om het aantal stijlmiddelen in de architectonische uitwerking te verminderen.
 • Over de verbinding tussen de “niet Villa” en het grotere volume is niets te zeggen omdat daar geen goede tekeningen van zijn getoond.
 • De hoofdzakelijk gesloten noordwestgevel van de vervangende nieuwbouw van het bouwdeel uit 1909 overtuigt niet. Geadviseerd wordt om deze gevel meer te openen.
 • Het voorgestelde paviljoen op het achtererf oogt te volumineus. De commissie adviseert om dit bouwdeel meer vorm te geven als een ‘paviljoen in de tuin’ in plaats van als een gebouw.
 • De aanbouw op de beganegrond en op de verdiepingen in de oksel van de “Fabriek” is wezensvreemd en draagt niet bij aan een heldere architectonisch geheel.
 • De commissie is positief over ontstane open ruimte op het achtererf door het vervallen van de zuidoost gerichte vleugel.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 21-10-2020.

Haven 1

Zaaknummer 664785

Vooronderzoek realiseren van 7 woningen in “de Zand- en Zoutbunker”.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd  welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het monument en beschermd stadsgezicht.

Stemt in met de ingeslagen weg.

De architect is aanwezig om het plan toe te lichten. Het plan voorziet in het realiseren van

7 woningen in de rijksmonumentale voormalige Zand- en Zoutbunker. Daarnaast wordt er aan noordwestzijde een rijtje buitenbergingen en technische ruimten bijgebouwd in dezelfde gebogen lijn als de bunker. Deze 1-laagse bijgebouwen met donkergekleurde houten gevels en een flauw hellend sedumdak worden iets verdiept uitgevoerd.

Advies commissie

De commissie spreekt haar waardering uit voor de zorgvuldige en consistente uitwerking van het plan. Wel adviseert de commissie om bij de verdere uitwerking van het plan rekening te houden met de volgende aandachtspunten.

 • De commissie heeft twijfels over de voorgestelde bergruimten aan de noordwestzijde van de bunker. Zij is bang dat de bergruimten de zichtbaarheid van het monument vanaf de haven en vanuit het park zal verminderen en het industriële karakter ervan zullen schaden. De commissie adviseert om te onderzoeken en inzichtelijk te maken in welke mate hiervan sprake is en om het plan hierop aan te passen. De aanvrager laat ook enkele studies zien van de aansluiting tussen park en het project. De commissie is benieuwd naar de verdere uitwerking daarvan.
 • Er wordt aandacht gevraagd voor de positie en vormgeving van onder andere de brievenbus, het huisnummer, de bel. De commissie kan zich voorstellen dat deze zaken bij de entree aan de Havenstraat worden opgelost.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 01-10-2020.

Van Der Lindenlaan 121

Zaaknummer 678978

Het uitbreiden van de woning met een aanbouw en een dakopbouw.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht.

Positief advies

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 12-10-2020.

Monumentenkamer

Gerardus Gullaan 1

Zaaknummer 680122

Het uitbreiden van de woning aan de achterzijde, het wijzigen van de gevels en het plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd  welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht.

Negatief advies

Het plan behelst het veranderen en vergroten van de helft van een dubbelwoning in het beschermd stadsgezicht NW-Villagebied, waaronder:

 • Het bouwen van een uitbouw aan de achterzijde.
 • Het plaatsen van een dakkapel in het zijdakvlak.
 • Het vergroten van een bestaand raam en het toevoegen van twee extra ramen in de zijgevel.
 • Het vervangen van bestaande houten (raam)kozijnen door kunststof (raam)kozijnen en het schilderen c.q. uitvoeren van de ramen in de kleur zwart.

Ten aanzien van de verschillende onderdelen van het plan merkt de commissie het volgende op:

Uitbouw achterzijde.

De commissie adviseert negatief over de voorgestelde uitbouw aan de achterzijde, omdat deze niet in overeenstemming is met de object- en gebiedscriteria van de welstandsnota. Om een positief advies uit te kunnen brengen adviseert zij om de uitbouw circa 10cm terug te leggen ten opzichte van de zijgevel en om de uitbouw even hoog uit te voeren als de bestaande uitbouw aan de achterzijde van het buurpand. Ook kan de commissie zich voorstellen dat de uitbouw van de buren in de vorm van de plattegrond (de afgeronde hoeken) wordt gekopieerd.

Dakkapel zijdakvlak.

De commissie heeft in principe geen bezwaar tegen de voorgestelde dakkapel in het zijdakvlak. Zij is alleen niet akkoord met de voorgestelde materialisering en kleurstelling van de (raam)kozijnen. Geadviseerd wordt om de (raam)kozijnen uit te voeren in hout in plaats van kunststof en om de kleur van de ramen af te stemmen op die van de bestaande woning.

Vergroten bestaand raam en toevoegen extra ramen in de zijgevel.

De commissie is niet akkoord voorgestelde vergroting van het bestaande raam en het toevoegen van de nieuwe ramen in de zijgevel. De nieuwe ramen zijn in maat, maatverhouding, materialisering en kleurstelling wezensvreemd aan de architectuur van het bestaande pand en doen afbreuk aan de compositie van de bestaande gevel. Ook het toepassen van zichtbare ventilatieroosters in één van de ramen is niet akkoord.

Het vervangen en wijzigen kleur (raam)kozijnen.

Het vervangen van bestaande houten (raam)kozijnen door kunststof (raam)kozijnen in de voor-, zij- en achtergevel is niet in overeenstemming met de object- en gebiedscriteria van de welstandsnota en daarom niet akkoord. Geadviseerd wordt om houten (raam)kozijnen te vervangen door houten (raam)kozijnen. Ook het uitvoeren van de draaiende delen in een zwarte kleur is niet akkoord. Geadviseerd wordt om de kleur van de ramen af te stemmen op die van de bestaande woning.

Hilvertsweg 299

Zaaknummer 680599

Het bouwen van een dakkapel aan de voorzijde na het verwijderen van de bestaande dakkapel en het slopen van een balkon aan de achterzijde.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4F, Plan Zuid, Beschermd welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht.

Negatief advies

Op het voordakvlak van een rijtje van 6 aaneengesloten woningen in het beschermd stadsgezicht Zuid wordt de helft van één van de drie bestaande gezamenlijke dakkapellen verwijderd ten behoeve van een nieuwe iets bredere en zichtbaar hogere dakkapel elders op het dakvlak. Verder wordt het balkon aan de achterzijde gesloopt.

Advies commissie

De commissie adviseert negatief over zowel het slopen van een deel van de gezamenlijke dakkapel als het plaatsen van de nieuwe dakkapel, omdat hiermee niet wordt voldaan aan het uitgangspunt van de object- en gebiedscriteria van de welstandsnota om bij meerdere dakkapellen op één doorgaand dakvlak te streven naar een herhaling van uniforme exemplaren. Door de nieuwe hogere dakkapel wordt een nieuw verticaal element geïntroduceerd, dat de eenheid en de compositie (horizontale belijning) van het blok ernstig verstoort.

Ook adviseert de commissie negatief over het slopen van het balkon aan de achterzijde. Omdat dit balkon deel uitmaakt van een over het hele blok doorlopend balkon zal sloop daarvan de eenheid en de compositie van het blok in ernstige mate verstoren.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 07-08-2020.         

Jonkerweg 1A

Zaaknummer 695500

Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een appartementencomplex.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht.

Aanhouden

Het plan voorziet in het plaatsen van zonnepanelen op het platte dak van een appartementencomplex, dat is gesitueerd in het beschermd stadsgezicht NW-Villagebied. 

De commissie merkt op dat de bij de aanvraag gevoegde tekeningen erg summier zijn, waardoor een zorgvuldige beoordeling niet goed mogelijk is. Zij mist bijvoorbeeld de volgende informatie:

 • Bouwkundige dakplattegronden en aanzichten van de bestaande- en de nieuwe situatie, uitgewerkt op schaal en voorzien van maatvoering.
 • De kleur van de zonnepanelen, het aluminiumframe, de bevestigingsmiddelen etc.
 • Een detail, uitgewerkt op schaal en voorzien van maatvoering, waaruit blijkt hoe de zonnepanelen worden bevestigd op het dak.

De commissie heeft in principe geen bezwaar tegen het plaatsen van zonnepanelen op het platte dak, mits de zonnepanelen plat (onzichtbaar vanuit de openbare ruimte) worden uitgevoerd.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 16-09-2020.

Naarderstraat 95

Zaaknummer 641765

Het uitbreiden van een monumentale woning aan de achterzijde, het veranderen van de indeling en het verplaatsen van de toegangspoort en de schuur.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd  welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het monument en beschermd stadsgezicht.

Positief advies

De architect is aanwezig om het plan toe te lichten en gaat daarbij vooral in op de wijzigingen ten opzichte van het op 11 september 2020 in de commissie behandelde plan.

 • De zijkanten van de uitbouw(en) worden uitgevoerd met een goot.
 • Gedeelten van de oorspronkelijke achtergevel worden gehandhaafd.
 • Een deel van de opening tussen de nieuwe eetkamer en keuken is dichtgezet.
 • De toiletruimte op de 1e verdieping is een kwartslag gedraaid.
 • De inrichting van de badruimte op de 1e verdieping is gewijzigd.

De commissie vindt dat er voldoende tegemoet gekomen is aan de eerder door haar uitgebrachte adviezen en adviseert positief over het plan. Wel doet zij de suggestie om de goot van de uitbouw aan de achterzijde uit te voeren zonder gootklossen.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 18-09-2020.

Dit verslag omvat 22 pagina´s 

Opgemaakt te Hilversum op 22 oktober 2020

Secretaris CWM de heer A. Leeuwenburgh

Voorzitter de heer J. de Haan