Verslag - Commissie voor Welstand en Monumenten 15 oktober 2020

Aanwezig:

 • Commissieleden: J. de Haan (voorzitter), J. Molenaar, R. Lubbers, I. van Koningsbruggen, A. Mulder en H. Gietelink-Swane.
 • Adviseur(s): Geen
 • Secretaris:B. van Steen

Welstandskamer II

Kleine Drift 25

Zaaknummer 695436

Verbouwen panden.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2A, Over ’t Spoor, Gewoon welstandsniveau.

Negatief advies, tenzij

De commissie betreurt dat de dakkapellen en betonnen spekbanden komen te vervallen. Dit is een verarming van de architectuur.

Advies commissie

De commissie kan instemmen met het vervallen van de dakkapellen en het plaatsen van dakramen en zonnepanelen op de vrijgekomen plekken. Echter kan de commissie niet instemmen met het verwijderen van de betonnen spekbanden. Deze dienen behouden te blijven om de samenhang tussen de verschillende onderdelen in het blok te bewaren en te voorkomen dat de architectuur te schraal wordt.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 16-09-2020

Kamerlingh Onnesweg 50

Zaaknummer 685282

Uitbreiden woning achterzijde.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4A, Electrobuurt Zwaluwplein Liebergen, Bijzonder welstandsniveau.

Positief advies

Advies commissie

Het verhogen van de nok, tussen de twee blokken in, is geen verbetering. De scheiding tussen de blokken komt hiermee te vervallen. Echter, gezien de al aanwezige uitbouwen aan de achterzijde van dit blok kan de commissie instemmen met dit plan.

De commissie is verbaasd om te zien dat de begane grond is voorzien van breuk mozaïek. De commissie doet de suggestie deze te verwijderen en het oude metselwerk weer te laten zien.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 27-09-2020

Kometenstraat 85

Zaaknummer 689982

Het plaatsen van een dakraam in beschermd stadsgezicht.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost, bijzonder welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht.

Positief advies

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 21-09-2020

Kamerlingh Onnesweg 50

Zaaknummer 697560

Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost, bijzonder welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht.

Negatief advies

Advies commissie

De commissie adviseert negatief over de voorgestelde dakkapel aan de voorzijde, omdat deze niet voldoen aan de objectcriteria van de welstandsnota voor gebieden met een bijzonder welstandsniveau.

 • De dakkapel dient teruggebracht te worden tot 40% van de breedte van het dakvlak (gemeten over het midden van de dakkapel)
 • Dezelfde maatvoering en plaatsing op het dakvlak dient aangehouden te worden zodat de hoogtematen van de dakkapel overeenkomen met die van de Kamerlingh Onnesweg 57.
 • Het detail van het overstek (met de ingebouwde zonwering) past niet binnen de maximale maat van een boeiboord van 200 mm hoog. Tevens komt het detail niet overeen met hetgeen in het aanzicht is getekend. Daarnaast dient ook het overstek niet groter te zijn dan 200mm. De tekeningen van het aanzicht, de doorsnede en de details dienen in overeenstemming te worden gebracht.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 22-09-2020

Gomarushof 43

Zaaknummer 660296

Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5E, Kerkelanden, Luw welstandsniveau.

Negatief advies, tenzij

Advies commissie

De commissie adviseert negatief over de dakkapel op het voordakvlak, omdat deze niet voldoet aan de objectcriteria van de welstandsnota voor gebieden met een luw welstandsniveau. Om een positief advies uit te kunnen brengen adviseert zij om de volgende aanpassingen te doen:

 • De breedte van de dakkapel dient teruggebracht te worden tot 3030mm, 50% van het dakvlak. Het dakvlak dient gemeten te worden van bouwmuur tot bouwmuur zodat alle toekomstige dakkapellen op het blok dezelfde breedte krijgen.
 • De dakkapel uit te voeren met gelijke raamvakken (alle ramen even breed).

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 23-09-2020

Naarderstraat 9

Zaaknummer 669285

Verbouwing, het maken van een zelfstandige woning.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1D, Aanloopstraten, Ontwikkelperiode Cityvorming/Interbellum, Bijzonder welstandsniveau.

Negatief advies

Het plan behelst een aanpassing aan de voorgevel met een nieuwe entreedeur. Aan de voorzijde worden dakramen geplaatst en aan de achterzijde komt een dakkapel. De commissie heeft de stukken met de datum van 22 september 2020 als uitgangspunt genomen voor onderstaande advies.

Advies commissie

Hoewel de dakkapel aan de achterzijde niet voldoet aan de objectcriteria voor dakkapellen aan de achterzijde in een bijzonder welstandsniveau. Meent de commissie hier aanleiding te zien positief te adviseren vanwege de verschillende dakkapellen die reeds geplaatst zijn in het daklandschap aan de achterzijde van dit blok.

De dakramen aan de voorzijde zijn akkoord.

De commissie is niet akkoord met de voorgestelde entreedeur. De commissie neemt kennis van het feit dat de entreedeur van Naarderstraat 11 reeds is vergund in 1989. Dit heeft echter plaats gevonden voor het opstellen van de huidige welstandsnota. Tevens ziet de commissie dit als een voorbeeld van een onwenselijke toevoeging aan de voorzijde van dit blok. De commissie adviseert dan ook negatief op de nieuwe entreedeur conform het advies van 27 augustus 2020.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 24-09-2020

Oude Amersfoortseweg 309

Zaaknummer 669835

Het maken van een dakkapel aan de voorzijde.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5B, Van Riebeeck, Luw welstandsniveau.

Negatief advies, tenzij

Advies commissie

De commissie adviseert negatief over de dakkapel op het voordakvlak, omdat deze niet voldoet aan de objectcriteria van de welstandsnota voor gebieden met een luw welstandsniveau. Om een positief advies uit te kunnen brengen adviseert zij om de volgende aanpassingen te doen:

 • De dakkapel dient gecentreerd geplaatst te worden tussen de schoorstenen. Deze dakkapel is trendsetter op het blok waardoor de plaatsing op het dakvlak van belang is voor de plaatsing van toekomstige dakkapellen op andere woningen in het blok.
 • De maatvoering in de details dient realistisch weergegeven te worden. Deze komt niet overeen met werkelijkheid.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 25-09-2020

Eikenlaan 35

Zaaknummer 679041

Het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3B, Utrechtseweg, Bijzonder welstandsniveau.

Positief advies

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 25-09-2020

1e Nieuwstraat 45

Zaaknummer 687670

Het isoleren van de zijgevel.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt- Noord en Vitusbuurt, Gewoon welstandsniveau.

Positief advies

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 25-09-2020

Meteorenstraat 59

Zaaknummer 699846

Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost, bijzonder welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht.

Negatief advies, tenzij

Het plan behelst een aanvraag voor een dakkapel in het voordakvlak van een blok dat voornamelijk gelegen is aan de Kometenstraat (#92 t/m #102). De koppen van het blok hebben echter de ingang aan de Meteorenstraat (#59) respectievelijk de Polluxstraat (#56).

Advies commissie

De commissie adviseert negatief over de dakkapel op het voordakvlak, omdat deze niet voldoet aan de objectcriteria van de welstandsnota voor gebieden met een luw welstandsniveau. Om een positief advies uit te kunnen brengen adviseert zij om de volgende aanpassingen te doen:

 • De breedte van de dakkapel dient teruggebracht te worden naar 40% van het dakvlak. In dit geval is dit maximaal 1676mm breed.
 • De breedte van de zijwangen kan conform de nota maximaal 150mm zijn
 • De hoogte van het boeideel kan conform de nota maximaal 200mm zijn
 • De plaatsing van de onderzijde van de dakkapel, op het dakvlak, dient overeen te komen met de positie van de voet van de dakkapel aan de Polluxstraat 56 in hetzelfde blok.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 28-09-2020

Lorentzweg 102

Zaaknummer 697500

Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost, bijzonder welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht

Negatief advies, tenzij

Het plan behelst een aanvraag voor een dakkapel in het voordakvlak gecombineerd met een dakraam in ditzelfde vlak.

Advies commissie

De dakkapel is in principe akkoord. Het plan is getekend conform de vergunde dakkapel aan de Lorentzweg 104. De objectcriteria in de welstandsnota geven echter aan dat de totale breedte van dakkapellen en dakramen samen maximaal 40% van de breedte van het dakvlak mag bedragen. De commissie kan dan ook niet instemmen met het dakraam in combinatie met de aangevraagde dakkapel. Deze is ook niet terug te vinden in de vergunningstekeningen behorende bij de omgevingsvergunning van de Lorentzweg 104. De commissie kan zich voorstellen dat het dakraam verwijderd wordt.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 21-09-2020

Kamerlingh Onnesweg 33

Zaaknummer 698711

Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost, bijzonder welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht

Positief advies

De architect is aanwezig om het plan toe te lichten.

Het plan voorziet in een dakkapel in het voordakvlak. Op #45 is reeds een dakkapel aanwezig, welke in 1990 vergund is. De welstandsnota was toen nog niet van kracht.

Omwille van de positie van de bestaande dakkapel op het voordakvlak van Kamerlingh Onnesweg 45 kan de commissie instemmen met de voorgestelde dakkapel op Kamerlingh Onnesweg 33. De commissie wijkt omwille van de samenhang van het blok af van de het objectcriterium van een minimale afstand van 500mm tussen de dakkapel en de nok. Zij gaat akkoord met een afstand van 400mm.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 22-09-2020

Hollandselaan 24

Zaaknummer 690438

Plaatsen dakkapel zijkant, vergroten dakkapel achterkant, interne verbouwing.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3A, Emmastraat, Bijzonder welstandsniveau.

Negatief advies

De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten.

Het plan behelst een ophoging van het dak op de zijbeuk van de, in vooraanzicht, symmetrische twee-onder-een-kapwoning. Tevens wordt voorzien in een dakkapel in het vergrote zijdakvlak en het uitbreiden van de bestaande, gedeelde dakkapel met de buren op #26.

De commissie merkt op dat het jammer is dat beide helften van de villa niet zijn getekend. Het is lastig voor de commissie om een advies te geven op een plan dat een in samenhang ontworpen twee-onder-een-kapwoning behelst. Bij een volgende aanvraag vraagt de commissie de aanvrager de gehele villa te tekenen, zodat het plan in zijn totaliteit beoordeelt kan worden. Tevens vraagt de commissie zich af of de vele onderdelen die aangemerkt zijn als vergunningvrij, daadwerkelijk vergunningvrij zijn.

Advies commissie

Het ophogen van de nok en daarmee het platte dak is niet akkoord. De opbouw van de villa verliest dan haar samenhang. De symmetrie die vanaf de voorzijde waarneembaar is gaat verloren met dit voorstel. Met dit negatieve advies vervalt de mogelijkheid om een dakkapel te plaatsen in het nieuwe zijdakvlak van de woning. Daarnaast voldoet de voorgestelde dakkapel ook niet aan de objectcriteria voor dakkapellen.

Het dichtzetten van het balkon op de achterzijde is niet akkoord. Ook hiermee gaat de samenhang binnen de twee-onder-een-kapwoning verloren. De uitbouw is tevens niet ondergeschikt en is daarmee niet conform de gebiedscriteria uit de welstandsnota.

De uitbreiding op de begane grond is voorstelbaar. Wel dient de uitbreiding beter aangesloten te worden op de hoogtelijnen van het buurpand op #26.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 24-09-2020

St. Vitusstraat 21

Zaaknummer 697886

Het plaatsen van een dakopbouw.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt- Noord en Vitusbuurt, Gewoon welstandsniveau.

Negatief advies

De aanvrager en architect zijn aanwezig om het plan toe te lichten.

Het plan behelst een opbouw van een mansarde kap zonder het opmetselen van de gevel tot en met de eerste verdieping. Het onderste dakvlak van de mansarde start op de originele goothoogte van de arbeiderswoning en sluit aan op het bovenste dakvlak van de mansarde kap die reeds is geplaatst op het buurpand met nummer 19. Bij dit buurpand begint de mansarde kap boven de opgemetselde gevel op de eerste verdieping.

Advies commissie

De commissie kan niet instemmen met het voorliggende plan. De samenhang binnen het blok gaat verloren door het toevoegen van een anders vormige dakopbouw dan de reeds geplaatste dakopbouwen op de St. Vitusstraat #19 en #17.

De commissie kan instemmen met een gelijkvormige dakopbouw zoals die op de St. Vitusstraat 19 aanwezig is, met dezelfde plaatsing, maatvoering, materiaalgebruik, detaillering en kleurgebruik.

Dat anders vormige dakopbouwen op soortgelijke woonblokken, in hetzelfde welstandsgebied voorkomen, vormt voor de commissie geen aanleiding om af te wijken van de gebiedscriteria uit de welstandsnota. De commissie beschouwt deze per architectonische of stedenbouwkundige ruimtelijke eenheid.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 28-09-2020

Welstandskamer I

J. van Galenstraat 2

Zaaknummer 677677

Verhogen nok.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5D, Staatsliedenkwartier, Gewoon welstandsniveau.

Negatief advies

De commissie houdt vast aan haar advies van 27 augustus 2020.

De commissie stelt vast dat de bestaande dakkapel aan de achterzijde, de bestaande verhoogde nok en de bestaande rookgasafvoer in het achterdakvlak zonder- of in afwijking van een vergunning zijn gebouwd en niet voldoen aan redelijke eisen van welstand.

Het bouwplan voorziet in het enkelzijdig verhogen van de nok, waardoor er aan de achterzijde een dakopbouw ontstaat met een verhoogde nok en een schuine kap aan de achterzijde. Verder komt de rookgasafvoer in het achterdakvlak te vervallen en worden drie dakramen toegevoegd in het voordakvlak.

Advies commissie

De commissie adviseert negatief over de voorgestelde dakopbouw, omdat deze op de volgende punten niet voldoet aan de objectcriteria van de welstandsnota.

 • De stahoogte in de bestaande (zolder) ruimte is minder dan de minimaal vereiste hoogte van 2,00m, waardoor een dakopbouw niet is toegestaan. De stahoogte op de zolderruimte van de bestaande woning bedraagt circa 1,80m.
 • De dakopbouw is niet doorgezet over de volle breedte van de woning.
 • De dichte delen aan de onderzijde van het kozijn en tussen de kozijnstijlen zijn niet toegestaan. Het toepassen van dichte delen moet volgens de criteria tot een minimum worden beperkt.

De commissie ziet geen aanleiding om de dakopbouw alsnog toe te staan op grond van de gebiedscriteria van de nota, omdat er geen sprake is van een ondergeschikte toevoeging aan het bestaande hoofdvolume.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 24-09-2020

Colosseum 5

Zaaknummer 682903

Verbouwen gebouw.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 7B, Arenapark, Bijzonder welstandsniveau.

Aanhouden

De volgende tekeningen ontbreken om een gedegen advies te kunnen geven:

 • Overzichtelijk geveltekeningen bestaand en nieuw
 • Detailtekeningen van beeldbepalende onderdelen van het plan.

Kopieën van tekeningen van een eerder verleende aanvraag gecomplementeerd met enkele foto’s, zonder een duidelijke set tekeningen, waaruit is af te leiden waar de aanvraag precies betrekking op heeft, zijn niet voldoende om het plan te kunnen beoordelen.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 24-09-2020

Gezamenlijke commissie

Oude Meentweg 0

Zaaknummer 669810

Het vervangen van de brug aan de Oude Meentweg t.h.v. nr. 4.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 8B, Buitengebied, Gewoon welstandsniveau.

Negatief advies

Het plan behelst het vervangen van een brug (incl. leuningen) nabij het perceel

Oude Meentweg 4A (zijde ’s-Graveland).

De commissie ziet geen aanleiding anders te adviseren dan haar advies van 30 juli 2020.

Advies commissie

De commissie adviseert negatief over de vormgeving, materialisatie en kleurstelling van de leuningen op c.q. langs de brug. Zij adviseert om deze leuningen (conform bestaand) uit te voeren in naturel hardhouten delen in plaats van de voorgestelde vormgegeven stalen leuningen. De commissie is wel positief over de voorgestelde schuine stand van de leuningen.

De commissie heeft geen bezwaar tegen het voorgestelde brugdek.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 17-09-2020

Javalaan 30

Zaaknummer 677567

Uitbouw achterzijde, nieuwe achtergevel en vernieuwen dakkapel achterzijde.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht.

Positief advies

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 09-10-2020

Zeedijk 38

Zaaknummer 697346

Vooronderzoek Aanpassen 1e en 2e verdieping.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1D, Aanloopstraten, Ontwikkelperiode Cityvorming / Interbellum, Bijzonder welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het monument.

Stemt niet in met de ingeslagen weg

De architect is aanwezig om het plan toe te lichten.

De commissie ziet geen aanleiding om af te wijken van het eerdere advies gegeven op het vooronderzoek (met zaaknummer 608741) dat voorlag op 11 september 2020.

De commissie is verheugd om te zien dat de kozijnen op de eerste verdieping aan de voorzijde gelijk zijn gemaakt met de houten kozijnen van de Zeedijk 34. Dit zorgt voor een helder beeld en kan hopelijk als aanjager werken voor het vervangen van de aluminium kozijnen op Zeedijk 40.

Advies commissie

De commissie is niet akkoord met de voorgestelde uitbouw. De uitbreiding schaadt, tezamen met de reeds vergunde uitbreiding op de eerste verdieping, te zeer het originele dakvlak in dit monumentale ensemble. Dit plan laat te weinig over van het dakvlak, dat goed zichtbaar is vanaf het achtergelegen binnenterrein. Tevens merkt de commissie op dat het voorgestelde uitbreiding te groot is voor het pand zelf. Het monument wordt op deze manier voorzien van een uitbouw bovenop de uitbouw van de begane grond. Daarop komt dan een volgende opbouw. Daarmee staat dit plan niet meer in verhouding tot de massaopbouw van het originele pand, dat deel uitmaakt van een monumentaal ensemble.

De commissie doet de suggestie een oplossing te zoeken in een dakkapel conform de reeds aanwezige dakkapellen op het achterdakvlak van het monumentale blok.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 22-09-2020

Vondellaan 101

Zaaknummer 693154

Het plaatsen van een nieuwe entree.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht.

Negatief advies

De architect en aannemer zijn aanwezig om het plan toe te lichten.

Het plan voorziet in sloop van de bestaande entree(luifel). De nieuwe entree wordt gesitueerd in een nieuw houten volume dat meer naar achter wordt geplaatst, in het verlengde van het metselwerk achter de huidige luifel.

De commissie constateert dat het advies van de gemeente op de strijdigheid met het bestemmingsplan nog niet gereed is. Bij een volgende behandeling van dit plan ziet zij dit advies graag tegemoet.

Advies commissie

De commissie kan niet instemmen met het voorliggende plan. Het verwijderen van de luifel betekent een verschraling van de architectuur en het entreegebied van het pand.

De verschuiving van de entree lijdt tot een verschuiving van het accent naar links, een ongewenste positie voor een entree, die daardoor verscholen gaat achter parkeerplaatsen en voorbij de metselwerk hoeken van het gebouw. De voorgestelde entree tast bovendien het groene parkachtige karakter en de kenmerkende verspringende gevellijnen aan. Bovendien hebben de vormentaal, kleuren en materialen geen enkele relatie met het bestaande pand.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 29-09-2020

Landgoed Kruisheide perceel 3 (K2571, toekomstig adres Utrechtseweg 58-1 t/m 58-7)

Zaaknummer 637997

Het bouwen van een woning.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3B, Utrechtseweg, Bijzonder welstandsniveau.

Positief advies

Advies commissie

De commissie adviseert positief op de voorgestelde kleuren en materialen voor de nieuwbouwvilla, in jaren 30-stijl, op het monumentale Landgoed Kruisheide, behorende bij de reeds verleende vergunning.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 15-10-2020

Monumentenkamer

Bussumerstraat 71

Zaaknummer 690987

Verduurzamen, renoveren en plaatsen zonnepanelen monumentaal appartementencomplex.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1B, Historische buurt, Ontwikkelperiode: Villakern, Bijzonder welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het gemeentelijk monument

Negatief advies

De architect en aanvrager zijn aanwezig om het plan toe te lichten.

Het plan behelst een transformatie van het oude postkantoor van oud rijksbouwmeester C.H. Peters. Het plan voorziet in een interne wijziging ten behoeve van 24 appartementen. Tevens komt de brandtrap te vervallen, worden zonnepanelen geplaatst en alle ramen vervangen.

De commissie is verheugd om te zien dat er een plan voorligt om het oude postkantoor opnieuw leven in te blazen met een gedegen ontwerp.

Advies commissie

Ten aanzien van de interne wijzigingen:

De commissie is akkoord met de interne wijzigingen.

Ten aanzien van de kozijnen:

Het vervangen van alle bestaande kozijnen door nieuwe houten kozijnen met stolpstellen overtuigt nog niet. De commissie vraagt de architect om te onderzoeken of voor enkele ramen het originele glas met bijbehorende originele slank gedetailleerde kozijn kan worden behouden om zodoende de karakteristiek van het monument - een oud postkantoor, zonder te openen ramen, te behouden. Ter plekke zijn dan ook geen doorvalbeveiligingen nodig.

Het middenkalf, als aanslag voor het stolpstel, dient slanker uitgevoerd te worden, of waar mogelijk komen te vervallen, zodat dit (nagenoeg) niet zichtbaar is en daarmee beter aansluit bij de karakteristieke vensters van het monumentale postkantoor.

Het toepassen van regulier HR++ glas is niet akkoord. Onderzocht dient te worden of er monumentenglas of dubbelglas met een buitenblad van getrokken glas toegepast kan worden om het monumentale karakter te behouden.

De commissie is in zijn algemeenheid nog niet overtuigd van de detaillering van de kozijnen en de doorvalbeveiliging in combinatie met het gekozen glas. De detaillering is te grof en het is niet duidelijk hoe de ventilatie in de kozijnen wordt opgelost.

Ten aanzien van de zonnepanelen:

De zonnepanelen zijn in deze vorm gelegd niet akkoord. De voor- en zijgevel zijn weliswaar ontzien, maar de overige daken zijn zoveel als mogelijk vol gelegd met zonnepanelen zonder acht te slaan op de dakvorm van het monument. Er dient een zorgvuldig ontwerp te komen voor het plaatsen van de zonnepanelen op het monument, ook het dak van de fietsenberging dient hierin meegenomen te worden.

T.a.v .het vervallen van de brandtrap:

De commissie is hiermee akkoord.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 15-10-2020

Heuvellaan 33

Zaaknummer 677195

Het plaatsen van een hellingbaan ten behoeve van mindervalide.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied. Beschermd Welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het Rijksmonument en beschermd stadsgezicht.

Negatief advies

De architect en aanvrager zijn aanwezig om het plan toe te lichten.

Het plan behelst het realiseren van een hellingbaan om de toegang tot het MCO door mindervaliden te faciliteren.

Er liggen twee varianten voor, beide gesitueerd aan de linkerzijde naast de entreetrap.

Variant 1:

Een hellingbaan voorzien van een 90graden hoek uitkomend op dezelfde lijn als het begin van de entreetrap.

Variant 2:

Een hellingbaan voorzien van een 180 graden draai, parallel aan de gevel en uitkomend op het entreeplateau ter hoogte van de entree van het MCO.

De commissie merkt op dat er zich al een hellingbaan, met haakse hoek, bevindt naast de entreetrap. Dit is echter de tijdelijke voorziening ter vervanging van de defecte invalidelift.

Advies commissie

De commissie adviseert negatief over dit plan vanwege de aantasting van de zeer monumentale hoek met karakteristieke toren, die zich bevindt aan de linkerzijde van de entree van het MCO (de oude VARA-studio’s). Hier komen de glazen gevel, de uitbouw in metselwerk en de toren bij elkaar. De commissie vraagt de architect te onderzoeken of de hellingbaan aan de rechterzijde van de entree gerealiseerd kan worden, aan de zijde waar ook fietsen gestald worden. Tevens doet de commissie de suggestie (n.a.v. historische foto’s) te onderzoeken of de bestaande entreetrap origineel is en of een gecombineerde trap met hellingbaan tot de mogelijkheden behoort.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 16-09-2020

Vaartweg 89

Zaaknummer 675116

Plaatsen ondergrondse afvalcontainers.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied. Beschermd Welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het gemeentelijk monument en beschermd stadsgezicht.

Negatief advies

Het plan behelst het plaatsen van containers aan de voorzijde van het perceel.

De commissie ziet geen reden om af te wijken van haar advies van 24 september 2020.

Advies commissie

De commissie adviseert de containers aan de andere zijde van de toegangsweg te plaatsen, achter de parkeerplaatsen. Daarmee ontstaat een heldere verdeling van het perceel. Aan de linkerzijde van de toegangsweg worden de parkeerplaatsen en de containers geplaatst, aan de rechterzijde blijft de eenheid van monument en tuin intact en ontstaat zo een rustig en kwalitatief beeld vanaf de openbare weg in het beschermde stadsgezicht. Wanneer een probleem ontstaat met het aantal parkeerplekken aan die zijde van de toegangsweg dient er een oplossing gezocht te worden in een herverdeling van de parkeerplaatsen.

De commissie is tevens niet akkoord met de voorgestelde helder oranjekleurige container. Met de gedekte antracietkleur kan de commissie wel instemmen.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 01-10-2020

Waldecklaan 15

Zaaknummer 687631

Verbouwen monumentaal pand en het plaatsen van een dakraam.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3A, Emmastraat, Bijzonder welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het gemeentelijk monument.

Negatief advies

De commissie merkt op dat het bestaande dakraam niet correct is ingetekend. Deze lijkt in de bestaande toestand hoger te liggen en kleiner te zijn.

Advies commissie

De commissie kan zich voorstellen dat het bestaande dakraam in de voorgevel ook in het zijdakvlak geplaatst wordt. Echter de gekozen positie van het raam is niet akkoord. Er zit bovendien een knik in het dak van de zijgevel op de positie waar het dakraam moet komen. Dit doet afbreuk aan de vorm van het dak en doorbreekt de bestaande lijnen van het monumentale pand. Een nieuw dakraam in het zijdakvlak dient op ruime afstand van de knik geplaatst te worden.

Het verplaatsen van de trap is akkoord.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 24-09-2020

Laanstraat 11

Zaaknummer 692840

Verbouwen woning, wijzigen achtergevel.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1D, Aanloopstraten, Ontwikkelperiode: Villakern, Bijzonder welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het gemeentelijk monument.

Positief advies

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 28-09-2020

Burgemeester Lambooylaan 2

Zaaknummer 697479

Wijzigen zuidgevel monumentaal pand.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het Rijksmonument en beschermd stadsgezicht.

Negatief advies

Het plan behelst een aanpassing van het huidige kozijn en het terugbrengen van de originele toog met terugliggend metselwerk.

De commissie is verheugd dat, door het terugbrengen van de metselwerk toog, het originele aanzicht van het rijksmonumentale dubbelpand vanaf het Melkpad lijkt te worden hersteld.

Advies commissie

Het advies, gegeven op het vooronderzoek (met zaaknummer 659440) behandeld door de commissie op 13 augustus 2020, geeft een voorkeur aan voor voorstel 2. Het voorstel met een terugliggende pui, het getoogde metselwerk en de metselwerk penanten ziet de commissie echter niet overtuigend terug het verder uitgewerkte plan.

De volgende onderdelen dienen aangepast te worden:

 • De metselwerk penanten dienen in het plan terug te komen conform de positie in de bovengelegen pui en het buurpand op Burgemeester van Hellenberg Hubarlaan 1 zodat een samenhangend beeld ontstaat.
 • Het kozijn ligt nu niet ver genoeg terug om de beoogde gelijkenis te krijgen met de buren en de oorspronkelijke situatie. Het heeft de voorkeur van de commissie dat het kozijn op dezelfde positie komt als die van de wederhelft van dit rijksmonument, Burgemeester van Hellenberg Hubarlaan 1. Dan ontstaat er een samenhangend beeld en een fijne gebruiksruimte waar men zelfs bij regen de deuren open kan zetten. De kozijnen dienen in elk geval achter de toog beëindigd te worden zodat in het aanzicht van het monument alleen het glas zichtbaar is.
 • Dubbel glas is niet akkoord. De commissie adviseert monumentenglas toe te passen en de kozijnprofielen te detailleren conform de originele kozijnprofielen.

Tevens merkt de commissie op dat bij een volgende behandeling er beter inzichtelijk moet worden gemaakt welke invloed het nieuwe kozijn heeft op de achterliggende ruimte in het pand. De commissie vraagt de oorspronkelijke tekeningen aan te leveren en ook het zijvenster, om de hoek van het nieuwe kozijn, in de tekeningen mee te nemen in de gevelaanzichten en plattegronden.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 25-09-2020

Bussumergrintweg 40A

Zaaknummer 697908

Legalisatie bouwen swimspa.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht.

Positief advies

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 23-09-2020

Julianalaan 3

Zaaknummer 689030

Het plaatsen van zonnepanelen.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3A, Emmastraat, Bijzonder welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het gemeentelijk monument.

Negatief advies

Advies commissie

Het plaatsen van zonnepanelen over de knik in het dak tast de architectuur van het monument aan. De knik is beeldbepalend voor het pand en het bijbehorende dakvlak, deze dient zichtbaar te blijven. Temeer omdat het achterdakvlak zichtbaar is vanaf de semipublieke parkeerplaats aan de achterzijde.

De commissie doet de suggestie rode zonnepanelen toe te passen op een dakvlak met rode dakpannen.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 22-09-2020

Utrechtseweg 63

Zaaknummer 610781

Vervangen hekwerk en poort.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3B, Utrechtseweg, Bijzonder welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het monument.

Negatief advies

Advies commissie

De commissie is er niet van overtuigd dat het voorliggende plan een exacte reconstructie is van het originele hekwerk. Het nu ontworpen hek is geen uitwerking van de bijgeleverde tekeningen en foto’s. Het is met name te rijk geornamenteerd.

De commissie vraagt de architect een ontwerp van een hek te maken dat past bij het oeuvre van de architect van het woonhuis, Willem Leliman. In de stijl van Leliman dient er een duidelijke versobering van het hekwerk doorgevoerd te worden.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 29-09-2020

 

Dit verslag omvat:                 16 pagina´s  

Opgemaakt te Hilversum:      15 oktober 2020

Secretaris CWM de heer B. van Steen

Voorzitter de heer J. de Haan