Verslag - Commissie voor Welstand en Monumenten 12 november 2020

Aanwezig:

 • Commissieleden: J. de Haan (voorzitter), J. Molenaar, R. Lubbers, I. van Koningsbruggen, A. Mulder en H. Gietelink-Swane.
 • Adviseurs gemeente Hilversum: S. Boundati (Wabo jurist), L. Portier (adviseur cultureel erfgoed), F. Hensch (adviseur cultureel erfgoed) A. Koenders (adviseur cultureel erfgoed), T. Leeuwenburgh (secretaris Commissie voor Welstand en Monumenten)
 • Secretaris:B. van Steen

Welstandskamer II                           

J.A. Kalfflaan 26

Zaaknummer 712916

Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5A, Noord, Gewoon welstandsniveau.

Negatief advies

Voorliggend plan voorziet in het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. De dakkapel wordt uitgevoerd conform de vergunningstekeningen voor de dakkapel op de J.A. Kalfflaan 28.

Advies commissie:

De commissie adviseert negatief over de voorgestelde dakkapel op het voordakvlak, omdat deze onder andere op de volgende punten niet voldoet aan de objectcriteria van de welstandsnota.

 • De dakkapel is breder dan het maximaal toegestane percentage van 50% van de breedte van het eigen dakvlak. De breedte dient teruggebracht te worden tot 3100mm

Tevens merkt de commissie op dat de dakkapel van #28 niet is uitgevoerd conform de tekeningen. De dakkapel wijkt onder andere af in hoogte, breedte en de geplaatste ventilatieroosters in de raamvlakken. De commissie ziet daarin geen reden om af te wijken van de objectcriteria.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem:  09-11-2020

Welstandskamer I

 

Kleine drift 23 en 25

Zaaknummer 695436

Het verbouwen van twee panden

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2A, Over ‘t Spoor, Gewoon welstandsniveau.

Positief advies

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 30-10-2020

Hetty Blokweg 2

Zaaknummer 703874

Het wijzigen van de gevel en het plaatsen van een goederenlift.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 7C, Media Park, Bijzonder welstandsniveau.

Negatief advies

Het plan behelst een ontwerp voor een nieuwe entree naast de reeds aanwezige. Tevens is er een goederenlift ontworpen die tegen de loopbrug is geplaatst.

Advies commissie:

Het plan past niet binnen de architectuur van het bestaande pand. De goederenlift en de entree lijken willekeurig geplaatst en hebben geen relatie met zijn omgeving in vorm, materiaal en kleur. De commissie maakt zich zorgen over een verdere verrommeling van het gebied met een bijzonder welstandsniveau en is niet akkoord met het voorgestelde plan.

De commissie adviseert contact op te nemen met de architect van het gebouw om in samenhang met de oorspronkelijke architectuur tot een ontwerp te komen dat past bij de architectuur van het pand.

De commissie vraagt bij een volgende behandeling het advies van het omgevingsteam bij te sluiten voor een gedegen advisering.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem:  29-10-2020

Jan Carstenszstraat 4 t/m 28 (even) en Cornelis Houtmanstraat 3 t/m 28 (even, oneven).

Zaaknummer 673111

Het uitvoeren van onderhoud en energetische verbeteringen aan 39 grondgebonden woningen.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5B, Van Riebeeck, Luw welstandsniveau.

Aanhouden

De commissie merkt op dat de stukken niet compleet zijn. Bij een volgende behandeling van de aanvraag dienen minimaal de volgende onderdelen aangeleverd te worden (conform advies CWM d.d. 11 september 2020):

 • De ventilatieroosters zijn niet terug te vinden op de details. Deze dienen zo bescheiden mogelijk te zijn en te worden verduidelijkt op de detailtekeningen.
 • De positie van de ventilatieroosters in de grote raampartijen is niet akkoord. De commissie geeft aan het ventilatierooster, onder het tussenkalf te plaatsen, en in twee delen te spreiden over de niet draaiende delen.
 • Het gootdetail overtuigt nog niet. De aansluiting van de goot op de penant dient zorgvuldig in beeld te worden gebracht. Tevens is het niet helder hoe het gootdetail aansluit op het dakrand detail van de zijgevel. Er dient een overtuigende oplossing aangeboden te worden aan de commissie.
 • De dakpannen (bestaand en nieuw) dienen bemonsterd te worden in combinatie met de kantpan en bijbehorende keramische plaat.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem:  16-10-2020

Noodweg 30

Zaaknummer 694398

Vooronderzoek; het bouwen van een vrijstaand woonhuis

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 8B, Buitengebied, Gewoon welstandsniveau.

Stemt in met de ingeslagen weg

De architect is aanwezig om het plan toe te lichten.

Het plan behelst het slopen van een woning in het buitengebied en daarvoor in de plaats een nieuwbouw villa te plaatsen op de vrijgekomen bouwkavel binnen het bosperceel.

Advies commissie:

De commissie stemt in met dit voorstel voor een villa op deze open plek in het bos die past binnen de gebiedscriteria in het buitengebied.

De commissie adviseert aandacht te schenken aan een zorgvuldige uitwerking van dit plan. De subtiliteit van het ontwerp valt of staat met een verfijnde detaillering. Zoals bijvoorbeeld de scherpe beëindiging van de dakrand of de PV-panelen die in één vlak liggen met de dakramen.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem:  14-10-2020

Hoge Larenseweg 145 en 147

Zaaknummers 709425 en 709417

Het bouwen van een dakopbouw

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2A, Over ‘t Spoor, Gewoon welstandsniveau.

Positief advies

De commissie adviseert de waarschijnlijk noodzakelijke hwa aan de voorzijde uit te voeren in zink.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem:  29-10-2020

Larenseweg 155

Zaaknummer 705875

Het plaatsen van een geldautomaat en het aanbrengen van uithangborden tegen de gevel van een supermarkt

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2A, Over ‘t Spoor, Gewoon welstandsniveau

Aanhouden

Uit de stukken is niet op te maken of het hier gaat om de aanvraag voor een nieuwe geldautomaat, met bijbehorende reclameonderdelen, of dat het hier gaat om de verbouwing van het gehele pand.

Bij een volgende behandeling dient duidelijk onderscheidt gemaakt te worden tussen de verschillende aanvragen zodat de commissie een goed afgewogen advies af kan geven.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem:  13-10-2020

Gezamenlijke commissie

Landgoed Kruisheide, perceel 5, Utrechtseweg

Zaaknummer 652995

Vooronderzoek het bouwen van een woning

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3B, Utrechtseweg, Bijzonder welstandsniveau, redengevende beschrijving gemeentelijk monument

Stemt niet in met de ingeslagen weg

De architect en aanvragers zijn aanwezig om het plan toe te lichten.

Het plan is onderdeel van een cluster van 4 vrijstaande woningen op vier percelen in de tuin van een landgoed waarop een voorbescherming voor aanwijzing tot monument rust. De villa is opgebouwd uit twee lagen met een kap, zonder dakkapellen of dakramen. De gevel bestaat uit wit gevelstuc gecombineerd met natuursteen en vensters op de eerste verdieping omlijst met hout en ingevuld met lamellen. De toerit naar de woning maakt gebruik van een bestaand bospad.

Allereerst is de commissie is verbaasd te vernemen dat er onduidelijkheid bestaat over de status van het bospad en de beboste strook tussen de bouwkavel en de Utrechtseweg die onderdeel zijn van de tuin van het vm. landgoed waarop voorbescherming rust en dientengevolge behandeld dient te worden als een monumentenaanvraag. De commissie vraagt zich af of het bospad wel als toegangspad gebruikt kan worden. Bij een volgende behandeling door de commissie dient hier duidelijkheid over te zijn.

Advies commissie:

De commissie kan niet instemmen met het voorgestelde plan omdat het op de volgende onderdelen niet past binnen de gebiedscriteria voor gebied 3B, Utrechtseweg, uit de welstandsnota:

 • De begane grond is teveel ondergeschikt. In de gebiedscriteria is aangegeven dat de begane grondlaag hoger dient te zijn dan de verdiepingen. De onderste woonlaag is even hoog en oogt ook te benepen mede door het ontbreken van borstweringen en door smalle raamkozijnen, zeker in vergelijking met de forse kozijnen en vensters met invulling met houten lamellen op de verdieping.
 • De linker zijgevel is gericht op de reguliere ontsluitingsweg en is daarmee een voorgevel geworden. Deze gevel is nu te gesloten en onvoldoende representatief.
 • De onrustige compositie van de twee zijgevels en de voorgevel overtuigt nog niet, in tegenstelling tot de rustig ogende achtergevel, gericht op de tuin.
 • De materiaalkeuze met natuursteen en de witte kleur van de gevelstuc (RAL 9010) passen niet binnen de gebiedscriteria. Deze dienen afgestemd te worden op de welstandsnota.

Tevens kan de commissie vanuit de cultuurhistorie niet instemmen met het voorliggende plan. Het karakter van het bospad, dat onderdeel is van de landgoedtuin, behorende bij het rijksmonument Larixlaan 5, wordt aangetast. Het gebruik van dit pad als oprit naar de parkeervoorzieningen is niet akkoord. Het bospad is daarmee niet meer afleesbaar als wandelpad. Tevens liggen de voorgestelde parkeerplaatsen in het gebied met de aangevraagde monumenten status. De commissie doet de suggestie de benodigde parkeerplaatsen te plaatsen aan de andere zijde van het huis bij de reguliere toegangsweg vanaf de Utrechtseweg.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem:  15-10-2020

Utrechtseweg 113A

Zaaknummer 698545

Vooronderzoek het bouwen van een woning

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3B, Utrechtseweg, Bijzonder welstandsniveau.

Stemt in met de ingeslagen weg

De architect en aanvragers zijn aanwezig om het plan toe te lichten.

Het plan betreft een ontwerp voor een villa in een asymmetrische gefacetteerde diamantvorm. De gevels bestaan uit zwart verkoolde houten delen en messingkleurige aluminium puien.

De commissie is verheugd te zien dat de opmerkingen van de commissie, gemaakt in de vergadering van 18 juni 2020, ter harte zijn genomen en zijn verwerkt in het nu voorliggende ontwerp.

Advies commissie:

Doordat de carport is komen te vervallen is er ruimte gekomen om het concept consequent uit te werken. De vorm van de massa van het gebouw is afgeleid aan de omringende bebouwing. Door de eenduidige materiaalkeuze zal het gebouw zich als een monoliet presenteren. Ook de invulling met glas van de incisie overtuigt. Het ontwerp is op deze manier compromisloos en helder vormgegeven.

De commissie is bereid af te wijken van de gebiedscriteria omwille van het goed doordachte architectonische concept. Het ontwerp past naar overtuiging van de commissie in de parkachtige omgeving vanwege zijn individuele karakter. De houten gevelbekleding (ook op het dak) en de aluminium kozijnen met messingkleur ondersteunen het diamantconcept en sluiten goed aan bij de omgeving.

De commissie is benieuwd naar de verdere uitwerking, waarbij de detaillering extra veel aandacht verdient om het idee van het gebouw overeind te houden. Dat geldt overigens ook voor de constructieve uitwerking. In dat verband suggereert de commissie om eens te kijken of CLT een optie zou kunnen zijn.

De verharding op het voorterrein is niet akkoord en moet uitgewerkt worden conform de situatietekening. De commissie doet de aanbeveling in contact te blijven met de buren.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem:  22-09-2020

Noodweg 48

Zaaknummer 553734

Vooronderzoek het bouwen van een woning

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 8B, Buitengebied, Gewoon welstandsniveau, redengevende omschrijving van het gemeentelijk monument.

Positief advies

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem:  06-10-2020

Monumentenkamer

Mussenstraat 9-21

Zaaknummer 704600

Verzoek tot aanwijzing monument

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 7A, Traditionele bedrijventerreinen, Luw welstandsniveau.

Stemt in met de voorbescherming

Mevrouw Koenders, afdeling cultureel erfgoed gemeente Hilversum, is aanwezig om het verzoek toe te lichten.

Het verzoek richt zich op de aanwijzing tot gemeentelijk monument van de industriële gebouwen behorende bij de vroegere farmaceutische fabriek. Ook een rijtje arbeiderswoningen ontworpen door W.M. Dudok behoort tot de aanvraag.

Advies commissie:

Eerder, in 2019, adviseerde de commissie positief over de aanwijzing van industriële complexen tot gemeentelijke monumenten in postcodegebied 1221 ten oosten van het station. De industriële complexen liggen verspreid tussen de voormalige heidewegen en ze vormen de genius loci van het gebied omdat ze het verhaal vertellen van de industriële ontwikkeling van Hilversum ten oosten van de spoorlijn. De Mussenstraat 9-21 genoot in 2019 al voorbescherming en is daarom in 2019 niet meegenomen, maar ligt nu terecht voor bij de commissie.

Het van oorsprong farmaceutische complex is een sprekend voorbeeld van het industriële verleden (na de agrarische periode de volgende historische laag) van Hilversum.

De commissie adviseert ook het voorterrein, Mussenstraat 49 en de arbeiderswoningen gelegen aan de Oosterenghweg in de aanvraag op te nemen. Het voorterrein is wezenlijk onderdeel van het complex. Het industriële verleden wordt hier niet alleen verteld door de gebouwen, maar ook door de entree naar deze complexen. De commissie adviseert erfgoedgericht ontwerpend onderzoek te verrichten ten aanzien van het voorterrein en het complex, zodat de inrichting en vormgeving ervan de beleving van het industriële verleden kunnen versterken. Het industriële karakter geeft de plek het  ontwikkelkader.

De arbeiderswoningen van Dudok maken ook deel uit van het industrie-complex en zijn belangrijk voor  het karakter van het gebied. De commissie adviseert bovendien het pand op Mussenstraat 49 te onderzoeken op monumentale waarden. Dit pand wordt aangeduid als onderdeel van de farmaceutische fabriek op het kaartje uit 1929 ( pagina 4 van het document “ruimtelijke ontwikkeling”).

De commissie stemt in met de aanwijzing tot monument. De commissie adviseert nadrukkelijk een erfgoed-gerelateerd ontwikkelplan te maken voor de locatie inclusief het voorterrein.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem:  06-10-2020

Tuin Larixlaan 5 (Kruisheide)

Zaaknummer 704614

Verzoek tot aanwijzing monument

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3B, Utrechtseweg, Bijzonder welstandsniveau.

Negatief advies

De commissie is verbaasd over deze aanvraag.

De commissie is nooit eerder geïnformeerd over dit, kennelijke, voornemen om de tuin bij de villa met koetshuis en waterput (rijksmonumenten) tot gemeentelijk monument aan te wijzen. Wel is de commissie regelmatig gevraagd advies uit te brengen voor de nieuwbouwplannen op de zeven nieuw bestemde bouwkavels op het terrein van de nu voorliggende tuin. De commissie betreurt het dat zij slechts is geïnformeerd over de bouwplannen voor deze zeven kavels binnen het vigerende bestemmingsplan en niet over het voornemen deze tuin tot gemeentelijk monument te benoemen. Inmiddels zijn er voor de twee meest Westelijke kavels (k 2581 & k 2582) omgevingsvergunningen verleend en lopen voor de twee Oostelijke kavels van het cluster van vier (k 2588 & k 2590) vooronderzoeken met de commissie.

De commissie betreurt dat vooral, omdat haar door deze monumentenaanvraag pas duidelijk wordt welke enorm gemiste kans zich hier heeft voorgedaan om nieuwbouw en historische tuinaanleg tot een overtuigend geheel te maken.

Het betreft hier, zo blijkt, geen losse kavels op een reststukje bos, ooit behorend bij het landgoed. (hetgeen de commissie tot dusver is voorgehouden), maar een gedeelte van een zorgvuldige tuinaanleg met een ommuurde moestuin, waar later een tennisbaan is aangelegd met tal van aanleidingen, zoals bijgebouwen, bijzondere bomen, de al genoemde tuinmuur met poortje, een paardenstal, vista’s en een pittoresk padenpatroon. Hieraan had, met respect voor de bestaande cultuurhistorische en monumentale waarden, op een fantastische manier een nieuw woonprogramma kunnen worden toegevoegd. Bijvoorbeeld door bij de inrichting van de kavels juist gebruik te maken van de bestaande historische moestuinmuur. Maar in plaats daarvan zijn er zonder veel omhaal zeven kavels ingetekend met een standaard bouwvlak waar verder geen nadere eisen of bijzondere kaders aan gesteld werden. Ook zijn er geen aanvullende of vervangende welstandscriteria voor deze kavels opgesteld noch stedenbouwkundige randvoorwaarden. Daarom was het voor de commissie ook niet mogelijk om enige samenhang tussen de 5 en de 2 kavels te bewerkstelligen, hoe graag zij dat ook gewild had.

Helemaal vreemd is dat in voorliggende aanvraag o.a. wordt voorgesteld om een bestaande paardenstal die pal naast het bouwvlak van het meest zuidwestelijke kavel ligt tot monument te bestemmen, terwijl de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis op dat kavel vlak naast de genoemde paardenstal al is verleend.

De commissie vindt de gang van zaken zeer onverkwikkelijk. Maar misschien is het nog niet te laat en liggen er toch nog mogelijkheden om met de te verlenen omgevingsvergunningen voor de resterende vijf kavels er voor te zorgen dat de cultuurhistorische waarden behouden blijven en ingezet worden voor een rijker, interessanter, mooier en prettiger woonmilieu.

De commissie is in principe voorstander van het aanwijzen van de tuin van het landgoed tot gemeentelijk monument, maar kan niet instemmen met de manier waarop dat nu voorligt.

De commissie adviseert daarom om de aanwijzing te herschrijven en daarbij uit te gaan van de situatie zoals die nu is ontstaan. Te weten twee van de zeven kavels waarvoor al een omgevingsvergunning verstrekt is en nog 2 kavels waarvoor een vooronderzoek loopt. De commissie adviseert de aanvrager de aanwijzing tot gemeentelijk monument zo te formuleren en te begrenzen dat de bescherming van de monumentale waarden van de landgoedtuin met (bij)gebouwen samengaat met een reële blik op hoe de zeven kavels bebouwd en gebruikt zullen worden. (bijvoorbeeld wat betreft erfafscheiding, verharding, in en uitritten, bestaande bomen, padenpatroon etc.) in harmonie met het toekomstige gemeentelijke en bestaande rijksmonument.

De commissie is overtuigd van de hoge waarde van de tuinmuur en de padenstructuur, ook in de bosrand. Daarom adviseert de commissie om met de eigenaren van de kavels (de toekomstige bewoners) te zoeken naar manieren om de historische bebouwing en met name de historische tuinmuur te hergebruiken. (feitelijk staat hier een prachtige geluidswal tevens erfscheiding) En daarnaast om samen tot afspraken te komen omtrent gebruik en onderhoud van bijvoorbeeld de strook bos rondom de gehele tuin.

 

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem:  06-10-2020

Regentesselaan 7

Zaaknummer 705578

Het uitbreiden van een monumentale woning aan de achterzijde

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E, Noordelijk villagebied, Beschermd welstandsniveau, redengevende omschrijving van het gemeentelijke monument en beschermd stadsgezicht.

Negatief advies, tenzij

De architect is aanwezig om het plan toe te lichten.

Advies commissie:

De commissie constateert dat nagenoeg alle opmerkingen uit het advies van 28 mei 2020 zijn verwerkt. De uitbouw is echter nog niet ondergeschikt aan het hoofdvolume doordat de gootlijn overloopt in de dakrand van de uitbouw. Daarmee wordt de beëindiging van de kap van het hoofdvolume onderbroken en ontstaat er een onsamenhangende compositie. De uitbreiding dient in zijn geheel, ruim 5cm, onder de gootlijn geplaatst te worden waardoor de bestaande goot van het monument intact blijft.

De commissie doet de suggestie een dunnere geïsoleerde dakplaat toe te passen waarmee meer interne stahoogte gerealiseerd kan worden.

Wanneer de stukken aan bovenstaande opmerkingen worden aangepast kan het secretariaat van de CWM deze aanvraag ambtelijk afdoen.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem:  09-10-2020

Groest 57-57a en 59

Zaaknummer 696632

Het veranderen van de voorgevel en wijzigen van het interieur in verband met samenvoegen panden

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1A, Centrum, Ontwikkelperiode Villakern, Bijzonder welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het monument.

Negatief advies, tenzij

De architect is aanwezig om het plan toe te lichten.

Advies commissie:

De donkere kleur van de colorbel-beglazing is te contrasterend met de kleur van de kozijnen in het monument en daarmee niet akkoord.

De commissie adviseert onderzoek te doen naar de originele kleur van de kozijnen. De kleur van de kozijnen en de kleur van de colorbel-beglazing dienen afgestemd te worden op het tegeltableau boven de entree en het kleurenonderzoek van het monument. De afstemming kan plaatsvinden met de afdeling cultureel erfgoed. Na deze afstemming kan het secretariaat van de CWM het plan ambtelijk afdoen.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem:  27-10-2020

Taludweg 115

Zaaknummer 705578

Bezwaar Het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht.

Negatief advies

De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten.

De commissie neemt kennis van de toelichting door de aanvrager en zijn vraag om het eerdere negatieve advies (vergadering CWM 30 juli 2020) te herzien.

Advies commissie:

De commissie ziet geen reden om af te wijken van haar eerdere advies. Er zijn voor de commissie geen nieuwe argumenten op tafel gekomen die invloed hebben op het advies op basis van de nu geldende welstandsnota.

De commissie adviseert negatief over de voorgestelde dakkapel in het achterdakvlak, omdat deze op de volgende punten niet voldoet aan de objectcriteria van de welstandsnota voor gebieden met een beschermd welstandsniveau.

 • De dakkapel is te breed. Volgens de criteria mag de dakkapel niet breder zijn dan 40% van de breedte van het eigen dakvlak, terwijl het plan voorziet in een dakkapel, die zich uitstrekt over circa 66% van het eigen dakvlak.
 • De afstand tussen de zijkant van de dakkapel en de erfgrens (hart bouwmuur) is minder dan de minimaal vereiste afstand van 1 meter.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 11-06-2020

Burgemeester Lambooylaan 2

Zaaknummer 697479

Heroverweging Wijzigen zuidgevel monumentaal pand

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het Rijksmonument en beschermd stadsgezicht.

Negatief advies, tenzij                                                                                                     

De architect en de aanvrager zijn aanwezig om het plan toe te lichten.

Advies commissie:

De commissie is verheugd dat wordt gepoogd de pui in oude luister te herstellen.

De commissie kan nog niet instemmen met het nu voorliggende plan. De verhoudingen van de pui op de eerste verdieping komen niet terug in het voorstel en de metselwerk penanten ontbreken. Hiermee is niet voldaan aan het eerdere advies van deze commissie. Zij houdt dan ook vast aan haar eerdere advies d.d. 15 oktober 2020 en voegt daar het onderstaande aan toe.

De commissie kan instemmen met de volgende twee besproken varianten:

1.

De metselwerk penanten komen terug in het voorstel en de gehele pui wordt achter de gevel gepositioneerd. De verhoudingen inclusief de roedeverdeling van de pui op de eerste verdieping komen terug in het voorstel.

2.

Conform het voorstel van de architect waarin de kozijnen achter de boog worden weggedetailleerd. De verhoudingen van de pui dienen ook dan afgestemd te worden op de pui van de eerste verdieping. De penanten kunnen komen te vervallen.

De commissie vraagt de architect ook de nu voorliggende tekeningen aan te bieden aan de case-manager en het secretariaat van de CWM ten behoeve van het archief.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 24-09-2020

Gerardus Gullaan 1

Zaaknummer 680122

Verbouwen en uitbreiden achterzijde woning

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht.

Negatief advies, tenzij

De architect is aanwezig om het plan toe te lichten.

Advies commissie:

De commissie is in principe akkoord met de uitbouw aan de achterzijde en de dakkapel op het zijdakvlak. De extra kozijnen in de zijgevel en de kleur van de kozijnen zijn nog niet akkoord.

Om een positief advies af te kunnen geven dienen de extra aangevraagde ramen in de zijgevel komen te vervallen. De extra ramen tasten de architectuur en de bakstenen gevel van het pand teveel aan. De kleuren van de kozijnen dienen aangepast te worden aan de gebiedscriteria uit de welstandsnota. De kleuren dienen aangegeven te worden op tekening en voorzien te zijn van een RAL-kleurcode.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 24-09-2020

Kampstraat 22 / Biersteeg 10

Zaaknummer 712817

Vernieuwen dakpannen monumentaal pand

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1B, Historische buurt, Bijzonder welstandsniveau, Ontwikkelperiode: Villakern. Redengevende beschrijving van het gemeentelijk monument.

Positief advies

De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten.

De commissie is akkoord met het vernieuwen van de dakpannen. Zij vraagt de aanvrager nadrukkelijk de nokvorst in specie te leggen conform de oorspronkelijke detaillering.

Beoordeelde stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 24-09-2020

 

Trompenbergerweg 55A

Zaaknummer 673011

Het vervangen van de pui op de eerste verdieping aan de voorzijde.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E, Noordelijk Villagebied. Beschermd Welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht.

Positief advies

De commissie gaat er van uit dat deze vraag beiden helften van de twee onder één kap woning betreft.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem:  30-10-2020

Steijnlaan 14

Zaaknummer 655386

Het plaatsen van toegangspoort en het vervangen van de bestaande penanten bij een monumentaal pand

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied. Beschermd Welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het gemeentelijk monument en beschermd stadsgezicht.

Positief advies

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem:  07-10-2020

Nassaulaan 29

Zaaknummer 685653

Het plaatsen van zonnepanelen op het rechterzijdakvlak

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3A, Emmastraat. Bijzonder Welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het gemeentelijk monument.

Negatief advies, tenzij

Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van dit gemeentelijke monument is niet akkoord. De ogenschijnlijke willekeurige plaatsing, in combinatie met de geringe afstand tot de randen van het dakvlak, doet afbreuk aan de monumentale waarde van het dakvlak.

De commissie kan akkoord gaan met de plaatsing en uitvoering van de zonnepanelen conform de aanvraag voor de Nassaulaan 27 (vergunning 23 januari 2019). Wanneer de stukken worden aangepast conform de vergunningsaanvraag voor zonnepanelen op #27 kan de aanvraag ambtelijk worden afgedaan door het secretariaat van de CWM.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem:  12-10-2020

 

Ruitersweg 2

Zaaknummer 693351

Het plaatsen van een vluchttrap aan de zijgevel

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1B, Historische buurt, Ontwikkelperiode: Villakern, Bijzonder Welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het gemeentelijk monument.

Negatief advies

Advies commissie:

De voorgestelde buitentrap staat niet in verhouding tot de architectuur van het monument. Een buitentrap op deze positie is niet mogelijk zonder de monumentale waarden van het pand aan te tasten en is daarmee niet akkoord.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem:  30-09-2020

 

Hoflaan 5

Zaaknummer 697970

Het plaatsen van zonnepanelen op het woonhuis

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E, Noordelijk Villagebied. Beschermd Welstandsniveau. Redengevende omschrijving van het monument en Beschermd stadsgezicht.

Positief advies

De commissie kan het zich voorstellen dat het hoge platte dak wordt voorzien van geheel zwart uitgevoerde zonnepanelen die niet zichtbaar zijn vanaf de straat.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem:  19-10-2020

Dit verslag omvat 14 pagina´s 

Opgemaakt te Hilversum op 11 november 2020

Secretaris CWM de heer B. van Steen

Voorzitter de heer J. de Haan