Experiment velbeleid in Hilversum Noord

Bewoners van de wijk Hilversum noord hebben deze week een brief ontvangen over de pilot Velbeleid. Samen met deze brief moest een bijlage worden verstuurd, de concept beschermde bomenlijst. Deze is helaas niet uitgeprint en in de envelop gestoken. Excuus hiervoor.
De concept bomenlijst (pdf, 82 kB) treft u hierbij alsnog aan.

 

Pilot Velbeleid

We starten binnenkort als gemeente met een pilot (experiment) in Hilversum Noord. Met de pilot gaan we oefenen met het verminderen van regels van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
Tijdens het experiment, dat naar verwachting 1 jaar duurt, wordt gekeken wat de invloed van het verminderen van regels is op het behoud van groen in de wijk. Ook willen we graag onderzoeken wat het verminderen van regels doet met de interactie tussen buurtbewoners.

Beschermde bomenlijst

In de pilot wordt gewerkt met een zogenaamde beschermde bomenlijst. Deze lijst bevat 70 waardevolle particuliere bomen die niet gekapt mogen worden. Samen met bewoners van de wijk Hilversum Noord, gaan we de lijst de komende tijd, waar nodig, aanvullen. De pilot met de naam ‘velbeleid’, is één van de 5 pilots waarmee de gemeente in het kader van de Omgevingswet experimenteert.

De pilot….

Tijdens het experiment is het mogelijk om binnen de bebouwde kom in Hilversum Noord zonder vergunning een particuliere boom te kappen. Hiervoor is nu nog een omgevingsvergunning verplicht.
Om de meest waardevolle en bijzondere particuliere bomen te beschermen, is door de gemeentelijke landschapsarchitect en een bomendeskundige een lijst opgesteld met 70 particuliere bomen, die niet in de pilot vallen. Deze bomen mogen niet worden gekapt. De bomen zijn beoordeeld op criteria zoals grootte, vorm, soort, diameter van de stam, natuurwaarde en waar de boom staat.


De particuliere bomen staan voor een belangrijk deel op grondgebied van de woningcorporaties. Hiermee zijn inmiddels gesprekken gevoerd.
Voor alle gemeentelijke bomen blijft een kapvergunning noodzakelijk. Zij vallen niet in deze pilot. Deze bomen zijn eigendom van en in beheer bij de gemeente Hilversum en worden gezien als bepalend voor het straatbeeld.