Omgevingsvergunning

Vergunningcheck via Omgevingsloket

Gaat u (ver)bouwen, slopen, een aan- of uitbouw plaatsen, een dakkapel plaatsen, een uitrit aanleggen, een boom kappen of een pand verbouwen tot woningen? Dan heeft u vaak een vergunning nodig. Hier vindt u een overzicht van verschillende activiteiten waarvoor vaak een omgevingsvergunning nodig is.

Niet altijd heeft u een vergunning nodig. Soms mag het zonder vergunning. Doe de vergunningcheck via het Omgevingsloket. Heeft u een vergunning nodig? Dan doet u de aanvraag ook via het Omgevingsloket.

Kosten

Bekijk onze legesverordening (vanaf 2.3) voor de kosten van de aanvraag. U leest daarin de actuele tarieven. Zo kost een omgevingsvergunningsaanvraag om te bouwen 3,4 % van de aanneemsom (exclusief btw). U betaalt deze kosten ook als u de vergunning niet krijgt of als u de aanvraag stopt.

Aanvraag

Een aantal veel voorkomende (kleine) bouwwerken zoals een dakkapel, aanbouw, zonnepanelen vindt u in het "overzicht aantal veelvoorkomende bouwwerken" . Handige informatie bij elkaar, bijvoorbeeld wanneer het vergunningsvrij kan en welke gegevens er nodig zijn voor een aanvraag.

Stappenplan

Stap 1. Controleer of u wel of geen vergunning nodig heeft

Heeft u een vergunning nodig of mag u direct beginnen? Waar hangt dat van af? Hier leest u wanneer u wel of geen vergunning nodig heeft.

Stap 2. Bereid uw aanvraag goed voor

Een goede voorbereiding van de aanvraag is erg belangrijk. Hier leest u wat u zelf doet voordat u de aanvraag indient. Zoals informatie over:

  • de mogelijkheid om voor uw bouwplan/initiatief een vooronderzoek te laten doen;
  • de gegevens die u nodig heeft voor een complete aanvraag;
  • betrekken van de omgeving

Er is een hulpmiddel voor initiatiefnemers (bewoners, ondernemers, ontwikkelaars) om hen te helpen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Stap 3. Controleer of uw aanvraag aan de regels voldoet

Voor uw aanvraag gelden een aantal regels. Wij beoordelen of uw bouwplan hieraan voldoet:

Voor monumenten en bouwwerken in beschermd stadsgezicht gelden er specifieke regels. 3 wijken in de gemeente Hilversum zijn beschermd stadsgezicht:

  • Noordwestelijk Villagebied
  • Tuindorp Zuid met Plan Zuid
  • Tuinwijk Oost
Nadere uitleg

Bestemmingsplan

In dit plan staat wat wel en niet mag op een bepaalde locatie. Een voorwaarde is dat uw plan in het bestemmingsplan past. Past uw plan niet in het bestemmingsplan? Dan heeft u toestemming nodig om te mogen afwijken van het bestemmingsplan. Soms mag dat. Dit vraagt u gelijk bij de vergunningaanvraag.

Welstandsnota

In de welstandsnota staan de welstandscriteria die binnen de gemeente Hilversum gelden. De regels gaan over hoe het gebouw eruitziet en of het ontwerp past in de omgeving. De Commissie voor Welstand en Monumenten adviseert de gemeente hierover en kijkt daarbij naar de regels in de welstandsnota. Dit is een onafhankelijke commissie.

Check vooraf het welstandsniveau van uw locatie. Dit doet u via roview Hilversum:. In de bijlage welstandsniveau leest u hoe u dat doet.

Valt uw plan onder de 'veel voorkomende (kleine) bouwwerken'? Denk aan aanbouwen, bijgebouwen, dakkapellen, kozijn- en/of gevelwijzigingen, erfafscheidingen, installaties, dakramen, panelen, dakopbouwen en reclame. In hoofdstuk 5 van de welstandsnota leest u welke regels gelden.

De commissie vergadert 1 x per 2 weken. Het vergaderschema en nadere informatie over de behandeling van de aanvraag in de commissie kunt u nalezen op de pagina Welstand.

Bouwbesluit

Wilt u (ver)bouwen? Houd dan ook rekening met bouwtechnische regels. Die gaan over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Alle bouwwerken moeten hieraan voldoen. Ook als u geen vergunning nodig heeft. Deze regels staan in het Bouwbesluit.

Beschermde stadsgezichten en monumenten

Voor bouwwerken in beschermd stadsgezicht of voor monumenten gelden specifieke regels. Zo behouden en beschermen we de cultuurhistorische waarden en ruimtelijke kenmerken van een gebied. En beschermen we monumenten.

Stap 4: U vraagt de omgevingsvergunning aan

Hier leest u hoe u een aanvraag doet en wat daarbij belangrijk is.

Aanvraag indienen

Aanvragen via Omgevingsloket.

Als particulier heeft u hiervoor uw DigiD nodig. Bent u ondernemer? Dan heeft u eHerkenning nodig.

Doet u de aanvraag liever niet digitaal. Dan print u het aanvraagformulier via het omgevingsloket. Dit kan zonder in te loggen met uw DigiD of eHerkenning. Het volledig ingevulde aanvraagformulier stuurt u naar:

Gemeente Hilversum
aan Team Backoffice-omgevingsvergunningen
Postbus 9900
1201 GM  Hilversum

Heeft u vragen over het aanvragen van een omgevingsvergunning. Dan kunt u tijdens kantooruren bellen met 14 035 of mail naar omgevingsvergunning@hilversum.

Stuur de nodige documenten en gegevens mee

Met het volledig ingevulde aanvraagformulier stuurt u de nodige documenten en gegevens mee. Zorg voor een complete aanvraag. En voorkom dat we de aanvraag buiten behandeling stellen. Hier leest u welke gegevens u nodig heeft om uw aanvraag voor te bereiden.

Zet geen persoonsgegevens op tekeningen, berekeningen of rapporten

Zo beschermt u uw privacy en houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zo voorkomen we onbedoelde verspreiding van deze gegevens.

Stap 5: Wij beoordelen uw aanvraag

Hoe gaat het verder? Wanneer hoort u iets van ons? Hier leest u meer over de beoordeling van uw aanvraag.

Heeft u uw aanvraag ingediend?

U ontvangt in een e-mail een bevestiging. Ook ontvangt u een e-mail of de gemeente de aanvraag in behandeling neemt. En welke procedure voor uw aanvraag geldt. Meestal is dat de reguliere procedure.

Er zijn 2 behandelprocedures

  • een reguliere procedure (8 weken)
  • een uitgebreide procedure (26 weken)

De gemeente mag deze termijnen met 6 weken verlengen. U krijgt een e-mail als dit nodig is.

Complete aanvraag

Zorg voor een complete aanvraag. Zo voorkomt u dat wij de aanvraag buiten behandeling stellen. Is uw aanvraag niet volledig? Dan vragen wij u om de ontbrekende gegevens op te sturen. Dit mailen wij u. De tijd die u hiervoor krijgt, telt niet mee in de behandelprocedure van 8 of 26 weken.

Zorg dat wij uw juiste e-mailadres hebben

Wij sturen informatie over uw aanvraag en het besluit naar het e-mailadres dat u in de aanvraag noemt. Houd uw e-mail daarom goed in de gaten. Check ook de map met ongewenste e-mail. Verandert uw e-mailadres? Stuur het nieuwe e-mailadres naar ons toe en noem daarbij uw zaaknummer. Mail naar omgevingsvergunning@hilversum.nl.

Weigeren omgevingsvergunning

Bij strijdigheid met het bestemmingsplan, het bouwbesluit of als uw aanvraag niet voldoet aan redelijke eisen van welstand, dan moet de omgevingsvergunning worden geweigerd.

Stap 6: U heeft een vergunning gekregen en wilt starten met de uitvoering

Waar moet u verder aan denken? Wat moet u nog doen? Lees de overige zaken die u moet weten en doen voordat u start met de uitvoering.

Meest gestelde vragen

Bekijk ook onze meest gestelde vragen over bouwen en wonen.

Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met het besluit op een vergunningaanvraag? Dan kunt u bezwaar maken.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Bel dan met de gemeente via 14 035 of mail naar omgevingsvergunning@hilversum.nl. Voor specifieke vragen over bouwwerkzaamheden en verbouwingen kunt u ook terecht op de website van de Rijksoverheid. Kijk bij de Helpdesk Bouwregelgeving.