Reageren op een melding, plan, aanvraag of besluit?

Als u wilt reageren op een melding, plan, aanvraag of besluit kunt u dit telefonisch of online regelen.

Informatie inwinnen en bekijken

De bekendmaking op de gemeentelijke website geeft een korte omschrijving van aanvragen, meldingen of (ontwerp)besluiten. Voor meer informatie kunt u bellen met ons Klant Contact Centrum (KCC) via 14 035. U kunt uw vraag ook mailen naar gemeente@hilversum.nl. Aanvragen of (ontwerp)- besluiten, ontheffingen, maatwerkvoorschriften kunt u op verzoek inzien op het Stadskantoor.
U kunt ook telefonisch reageren of schriftelijk op- en aanmerkingen insturen naar gemeente Hilversum, Postbus 9900, 1201 GM, Hilversum. Zo mogelijk worden uw op- en aanmerkingen meegenomen in de besluitvorming. Vermeld alstublieft in uw brief duidelijk om welke aanvraag het gaat, inclusief het nummer van de aanvraag of het besluit. Meldingen worden niet ter kennisname neergelegd, maar u kunt natuurlijk wel telefonisch informatie inwinnen.

Wat is inspraak?

Inspraak is het betrekken van bewoners en belanghebbenden bij het maken van beleid en bij het uitvoeren van beleid in de praktijk door de gemeente. Bij het maken van nieuw parkeerbeleid (regels) hebben bewoners bijvoorbeeld inspraak. Het beleid voor Burgerparticipatie betreft ál het gemeentelijk handelen. Meedoen en meedenken, dat is een principieel uitgangspunt. De gemeente vraagt dit aan haar inwoners .

Plannen

In de krant wordt gepubliceerd als ergens inspraak over is. Maar voor het zover is wil de gemeente Hilversum graag in contact komen met inwoners. De gemeente vindt meedenken in een vroeg stadium belangrijk. Er wordt niet in het raadhuis met het maken van plannen begonnen, eerst worden ideeën verzameld. Dat gebeurt tijdens informatiebijeenkomsten. Dan zitten de wethouders en ambtenaren aan tafel met inwoners om te horen wat die willen. Dit gebeurt bijvoorbeeld met verkeersmaatregelen of aanleg van groenvoorzieningen. Door het houden van een informatiebijeenkomst kunnen bewoners al vroeg invloed hebben op nieuwe plannen. Na zo’n informatiebijeenkomst wordt beleid geschreven. Als het plan is opgeschreven kunnen inwoners er nog op reageren; dat heet inspraak op dat beleid. Inspraak heeft u door mee te praten op een inspraakbijeenkomst of door schriftelijk te reageren op een conceptplan.

Het is mogelijk een aanpassing van een conceptplan voor te stellen. De gemeente moet op uw voorstel reageren. Dat kan zijn door de aanpassing over te nemen. Als de gemeente dat niet doet, moet er wel een duidelijke reden gegeven worden waarom niet. Zo kunnen inwoners beleid in de inspraakfase beïnvloeden.

Meedoen in de uitvoering

U kunt op verschillende manieren meedoen bij het maken van beleid of de uitvoering en evaluatie ervan. Per situatie, plan of project wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn. De gemeente gebruikt hiervoor de Participatieladder.

Ter inzage legging en zienswijze indienen

De wet bepaalt dat er bij sommige aanvragen een extra mogelijkheid bestaat om te reageren. De aanvraag of het (ontwerp)besluit wordt dan ter inzage of ter visie gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Open op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur en donderdagavond van 17.00 – 19.30 uur. Tijdens de termijn van ter inzage legging kunt u een officiële schriftelijke zienswijze (mening) indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. In de zienswijze schrijft u om welke aanvraag of ontwerp-besluit het gaat (inclusief nummer) en waarom u het daar niet mee eens bent. Uw zienswijze wordt meegenomen in de besluitvorming. Als u wilt kunt u ook mondeling uw mening geven aan de medewerker die de zaak behandelt via telefoonnummer 14 035.

Bezwaarschrift indienen?

Iemand die belang heeft bij het besluit van de gemeente kan binnen 6 weken na de bekendmaking, schriftelijk bezwaar maken bij College van Burgemeester en Wethouders. In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam, adres, de omschrijving van het besluit en de reden waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergunningen voor het wijzigen van een monument en kapvergunningen treden meestal pas in werking na afloop van de bezwaartermijn. Datzelfde geldt voor vergunningen van rechtswege. Alle andere vergunningen treden direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het bezwaar niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.
Meer over bezwaar tegen gemeentelijke besluiten.

Beroep aantekenen?

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt of tegen een besluit op bezwaar kan een belanghebbende binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA, Utrecht, tel. (088) 362 00 00). In het beroepschrift moeten in ieder geval vermeld worden: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning meestal pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden meestal direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning tijdens het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.

Voorbehoud: Dit is erg verkorte informatie over aanvragen en besluiten. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.