Wijziging exploitatievergunning i.v.m. maatregelen coVid-19 (corona)

Maatregelen | Besluit | Wettelijk kader | brief

Geachte horeca ondernemer(s),

 

Op donderdag 12 maart 2020 heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus. Dit heeft ook gevolgen voor uw exploitatievergunning. Hierna leg ik dit verder aan u uit.

Wettelijk kader

Op grond van artikel 174, lid 1 Gemeentewet is de burgemeester belast met het toezicht op de openbare samenkomsten en vermakelijkheden alsmede op de voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven. Artikel 174, lid 2 Gemeentewet geeft de burgemeester de bevoegdheid bij de uitoefening van het toezicht, bedoeld in het eerste lid, de bevelen te geven die met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid nodig zijn.

Op grond van het eerste lid van artikel 3 Horecaverordening 2017 (hierna: HV) kan de burgemeester in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid, zedelijkheid of het woon- en leefklimaat, voorschriften en beperkingen verbinden aan een exploitatievergunning.

Het tweede lid van artikel 3 HV geeft de burgemeester bovendien de bevoegdheid de aan een exploitatievergunning verbonden voorschriften en beperkingen te wijzigen, dan wel nieuwe voorschriften en beperkingen aan de exploitatievergunning te verbinden. Het verbinden van voorschriften en beperkingen kan dus zowel direct bij vergunningverlening als daarna. Een exploitant is verplicht de voorschriften en beperkingen na te leven. Als hij dit verbod overtreedt dan kan hiertegen handhavend worden opgetreden. Er kan een last onder dwangsom/last onder bestuursdwang worden opgelegd.

Voorschriften kunnen worden gesteld in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid, zedelijkheid en de bescherming van het leefklimaat. Met het stellen van voorschriften kan maatwerk worden geleverd. De voorschriften kunnen worden toegesneden op een specifieke situatie. Het kan gaan om allerlei voorschriften.

Overwegingen

Op donderdag 12 maart 2020 heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus. Een van deze maatregelen is dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen in heel Nederland worden afgelast. Ik volg deze landelijke maatregel. Deze maatregel is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en daarmee de volksgezondheid te beschermen.

Besluit

Ik heb besloten om op grond van artikel 174 Gemeentewet en art. 3 HV alle exploitatievergunningen voor horecabedrijven te wijzigen en daaraan een nieuw voorschrift te verbinden. Dit nieuwe voorschrift houdt in dat in de periode van 13 maart 2020 tot en met 31 maart 2020 uitsluitend bijeenkomsten zijn toegestaan waarbij minder dan 100 personen tegelijkertijd in uw horecabedrijf (inclusief terras) aanwezig zijn.

Vanwege de spoedeisendheid heb ik toepassing gegeven aan artikel 4:11 sub a van de Algemene wet bestuursrecht en u niet in de gelegenheid gesteld over dit besluit uw zienswijze kenbaar te maken.

U kunt bezwaar maken

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dat doet u binnen zes weken na datum van deze brief. U kunt uw bezwaar digitaal indienen via het formulier ‘Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten’.

Per post kan ook (t.a.v. college van burgemeester en wethouders, postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Dit zet u in ieder geval in uw bezwaar:

  • uw naam, adres en telefoonnummer;
  • de datum van uw bezwaarschrift;
  • het besluit waartegen u bezwaar maakt (met datum en kenmerknummer);
  • de reden van uw bezwaar;
  • uw handtekening.

Stuurt u een kopie van deze brief mee?

U kunt een voorlopige voorziening vragen

Dit besluit treedt direct in werking, ook tijdens de bezwaarprocedure. Als u dit wilt voorkomen, dan kunt u een voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij:
Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA UTRECHT
U betaalt hiervoor kosten (griffierecht). Voor de actuele bedragen bel (088) 361 61 61 of kijk op www.rechtspraak.nl.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over deze brief? Neemt u dan contact op via 14 035 of horeca@hilversum.nl

Hoogachtend,
de burgemeester van Hilversum,
P.I. Broertjes

Bijlagen: