Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Vestiging voorkeursrecht gemeenten Entree Oost

Voorkeursrecht | Entree Oost | Oosterspoorplein

Vestiging voorkeursrecht

Aanwijzing van percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten ('Wvg') bekend dat zij, op basis van het bepaalde in artikel 6 Wvg op 2 juli 2019 hebben besloten om op grond van artikel 6 Wvg percelen aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Het betreft percelen aan de oostzijde van het station, specifieker aangeduid als het gebied ter hoogte van het Oosterspoorplein, Larenseweg, Kleine Drift en Zuiderweg te Hilversum. De locatie is aangeduid als toekomstige bestemming voor 'groen', 'detailhandel', 'horeca', 'maatschappelijk', 'werken' en 'wonen' met alle bijbehorende voorzieningen, alle niet-agrarisch en nader uit te werken.

De percelen zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekening met nummer TK-30421274-01 en de daarbij behorende lijst van eigenaren en beperkt gerechtigden, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 22 mei 2019.

Om te voldoen aan artikel 7, lid 1 Wvg ligt het besluit met bijbehorende stukken, daaronder mede begrepen de perceelsgewijze registratie, met ingang van 4 juli 2019, voor eenieder kosteloos ter inzage op het stadskantoor, Oude Enghweg 23, 1217 JB te Hilversum. Openingstijden van het kantoor: van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur. De eigenaren en beperkt gerechtigden met betrekking tot deze percelen ontvangen één dezer dagen een afzonderlijke kennisgeving.

Het besluit van burgemeester en wethouders is bekend gemaakt in de Staatscourant van 3 juli 2019, te raadplegen via https://www.officielebekendmakingen.nl.

Nadat het besluit van burgemeester en wethouders in werking is getreden, moeten eigenaren en beperkt gerechtigden van de in het voorstel begrepen percelen, wanneer zij hun percelen dan wel de daarop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Hilversum te koop aanbieden.

Zienswijzen

Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de aanwijzing van percelen te bestendigen.

In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de raad te nemen besluit tot aanwijzing van percelen, worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht ('Awb'), in de gelegenheid gesteld gedurende een termijn van vier weken, ingaande op 4 juli 2019, hun zienswijzen over het raadsvoorstel schriftelijk, dan wel mondeling naar voren te brengen.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Hilversum, postbus 9900 te 1201 GM Hilversum. Indien belanghebbenden hun zienswijze aan de raad mondeling kenbaar wensen te maken, kunnen zij hiervoor binnen de gestelde termijn van vier weken contact opnemen via het emailadres wvgentreeoost@hilversum.nl.

Indien belanghebbenden willen inspreken bij de commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen van 4 september 2019 dan dienen zij via de griffie@hilversum.nl daarvoor spreektijd aan te vragen.

Bezwaar

Het voorstel van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad wordt aangemerkt als een besluit, zodat tegen dit besluit van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van gemelde percelen tot gebied waarop de Wvg van toepassing is, ingevolge de Awb het indienen van een bezwaarschrift mogelijk is.

Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande op 4 juli 2019, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, postbus 9900 te 1201 GM Hilversum.

Het (schriftelijke) bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;
  2. de dagtekening;
  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  4. de gronden van het bezwaar.

U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen via het formulier “Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”.

Degene die een bezwaarschrift indient kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, op grond van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek om voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 te DA Utrecht.

Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank (tel. 030 – 223 30 10) of via www.rechtspraak.nl.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met team projecten via het emailadres wvgentreeoost@hilversum.nl.

Hilversum, 4 juli 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum