Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Vaststelling bestemmingsplan ‘Verbreding A27 Hilversum, Tracébesluit A27/A1’

Bekendmaking | Inzage tot 30 mei

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Hilversum in zijn vergadering van 27 maart 2019 het bestemmingsplan ‘Verbreding A27 Hilversum, Tracébesluit A27/A1’ heeft vastgesteld. Er is daarbij geen exploitatieplan vastgesteld.

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt de verbreding van de rijksweg A27 mogelijk, daarmee wordt de doorstroming van het verkeer rondom Hilversum verbetert. De aansluiting Hilversum op de A27 wordt vervangen door een compactere aansluiting met op- en afritten en verkeerslichten. Ter hoogte van de aansluiting Hilversum wordt tevens een (fiets)tunnel mogelijk gemaakt. Het bestemmingsplan 'Verbreding A27 Hilversum, Tracébesluit A27/A1' vormt de wettelijk verplichte doorvertaling van een Tracébesluit in een bestemmingsplan.

Inzien

Op het stadskantoor

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 19 april 2019 tot en met donderdag 30 mei 2019 (zes weken) ter inzage in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en de hierbij behorende stukken zijn raadpleegbaar via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0402.01bp10rijkswega27-va01. Daarnaast is het bestemmingsplan ook digitaal in te zien via http://0402.roview.net en via de gemeentelijke website www.hilversum.nl, onderdeel burgerleeskamer.

Beroep bestemmingsplan

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan tijdens de periode van terinzagelegging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. In de fase van het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen t.a.v. de tunnel naar voren gebracht. Een belanghebbende die over het ontwerp geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan slechts beroep instellen indien hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht. Voor zover het bestemmingsplan zijn grondslag vindt in het onherroepelijk Tracébesluit is het niet mogelijk om beroep in te stellen.

Indienen beroep

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Informatie

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer V. van Rossum (035-6292079, v.vanrossum@hilversum.nl) van de afdeling Beleid en Ontwikkeling.

Hilversum, 19 april 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum

Bijlagen