Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Vaststelling bestemmingsplan Paulus van Loolaan tussen 4 en 6

Het plan behelst de bouw van twee vrijstaande woningen op het perceel gelegen aan de Paulus van Loolaan tussen 4 en 6.

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Hilversum in zijn vergadering van 6 mei 2020 het bestemmingsplan Paulus van Loolaan tussen 4 en 6 (partiële herziening bestemmingsplan Herziening Noordwestelijk Villagebied) gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan

Het plan behelst de bouw van twee vrijstaande woningen op het perceel gelegen aan de Paulus van Loolaan tussen 4 en 6.

Begrenzing plangebied

Het plangebied ligt in het Noordwestelijk Villagebied van Hilversum, in het noordwesten van Hilversum  tussen en achter de percelen Paulus van Loolaan 4, 6, en 8, Bergweg 29A-29E en 31 en Vaartweg 52 en 54.

Inzien

Op het stadskantoor

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 15 mei 2020 tot en met donderdag 25 juni 2020 (zes weken) ter inzage in de Burgerleeskamer op het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en de hierbij behorende stukken zijn raadpleegbaar via de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het bestemmingsplan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0402.04bp10paulusvanloo-va01. Daarnaast is het bestemmingsplan ook digitaal in te zien via http://0402.roview.net.

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan tijdens de periode van terinzagelegging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van de mogelijkheid beroep in te stellen kunnen gebruikmaken:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijziging die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Indienen beroep

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Informatie

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw S. Wiedemeijer van de afdeling Beleid & Ontwikkeling. Zij is telefonisch te bereiken via 14035 en per email op s.wiedemeijer@hilversum.nl

Bijlagen