Rectificatie bekendmaking bestemmingsplan Utrechtseweg

Op 24 februari 2022 is de gewijzigde vaststelling van bestemmingsplan ‘Utrechtseweg, perceel naast 63 – 65’ en bijbehorend besluit ‘Hogere waarden Wet geluidhinder’ bekend gemaakt, zie deze pagina. In de beroepsclausule van die publicatie is een fout geconstateerd. Onderstaand de correcte tekst met betrekking tot die clausule, voor het overige wordt verwezen naar de bekendmakingstekst van 24 februari 2022.

Beroep bestemmingsplan ‘Utrechtseweg, perceel naast 63 – 65’

Tegen de (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan ‘Utrechtseweg, perceel naast 63 – 65’ kan gedurende de termijn van ter inzage legging (25 februari 2022 tot en met 7 april 2022) beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:

  • een belanghebbende;
  • een niet-belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend of een niet-belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Beroep besluit ‘Hogere waarden Wet geluidhinder’

Tegen de vaststelling van het besluit ‘Hogere waarden Wet geluidhinder’ dat genomen is ten behoeve van bestemmingsplan ‘Utrechtseweg, perceel naast 63 -65’ kan gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage legging eveneens beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:

  • een belanghebbende.

Indienen beroep

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het bijbehorende besluit ‘Hogere grenswaarden’ treden in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen als ook een beroepschrift is ingediend.
Voor de behandeling van een beroep/voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Informatie

Voor vragen of het inwinnen van informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Sprik van de Afdeling Leefomgeving via het adres r.sprik@hilversum.nl.

Hilversum, 3 maart 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum