Ontwerpbestemmingsplan Utrechtseweg perceel naast 63 en 65

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Utrechtseweg perceel naast 63 en 65 en ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder

Op grond van paragraaf 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Hilversum bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Utrechtseweg perceel naast 63 en 65 ter visie wordt gelegd.

Het plan

Het plangebied is gelegen aan de Utrechtseweg in Hilversum. Het plan beoogt op een perceel gelegen naast Utrechtseweg 63 en 65 en naast Utrechtseweg 69 en 69A de bouw van 1 nieuwe vrijstaande woning mogelijk te maken.

Voor het plan is ook een besluit nodig voor het toestaan van een hogere waarde Wet geluidhinder (vanaf de Utrechtseweg). De voorkeurswaarde van 48 dB wordt met maximaal 4 dB overschreden op de gevel van de mogelijke nieuwe woning (rand van het bouwvlak). De te verlenen hogere waarde Wet geluidhinder bedraagt 52 dB op de grens van het bouwvlak.

Inzien

Op het stadskantoor

Het ontwerpbestemmingsplan en de hierbij behorende stukken en het ontwerpbesluit hogere waarden (geluid) liggen met ingang van vrijdag 25 juni 2021 tot en met donderdag 4 augustus 2021 (zes weken) ter inzage in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter visie gelegde stukken. In verband met Corona gelden speciale regels. Raadpleeg daarvoor de website van de gemeente.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan en de hierbij behorende stukken zijn raadpleegbaar via de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het bestemmingsplan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0402.15bp04prcnst63en65-on01. Daarnaast is het ontwerp ook digitaal in te zien via http://0402.roview.net en via de gemeentelijke website www.hilversum.nl , onderdeel burgerleeskamer. U kunt ook de volgende link aanklikken, het is onderwerp 5 op de agenda,  https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/ec7e08bc-2ca8-488a-8d26-3c77d1b6c767 Daar is ook het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder te raadplegen.

Zienswijze

Tijdens de periode dat de ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan een ieder mondeling of bij voorkeur schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder kenbaar maken. Schriftelijke reacties via de post moeten respectievelijk gericht worden aan de gemeenteraad met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan en aan ons college met betrekking tot het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder, gemeente Hilversum, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum. Een digitale zienswijze kunt u via de volgende link indienen https://zaaksysteem.hilversum.nl/aanvragen/636/persoon/zienswijzen-ontwerpbesluit

Informatie

Voor het inwinnen van informatie en het mondeling kenbaar maken van zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer G. Ruighaver van de Afdeling Beleid & Ontwikkeling, bereikbaar via 035 – 629 2898.

Hilversum, 24 juni 2021,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum