Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Neuweg 9, Vastgesteld bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Hilversum in zijn vergadering van 3 juni 2020 het bestemmingsplan ‘Binnenstad 2013 – Neuweg 9’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan

Op het perceel Neuweg 9 is nu een Peugeot-garage gevestigd. De eigenaar heeft het voornemen om de aanwezige bebouwing te slopen en een appartementengebouw realiseren van 34 woningen. Onder het complex is ruimte voor parkeren. Het plan past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Binnenstad 2013’. Om het initiatief mogelijk te maken is een herziening van dit bestemmingsplan noodzakelijk.

Er is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld dat voor een periode van 6 weken ter inzage heeft gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De raad heeft op 3 juni het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. 

Kennisgeving overeenkomst

Op grond van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 19 mei 2020 een overeenkomst hebben gesloten ten behoeve van het bovengenoemde bestemmingsplan. De kadastrale percelen (tevens exploitatiegebied) waarop de overeenkomst betrekking heeft betreffen ‘gemeente Hilversum, sectie N, nummer(s) 1431, 7313 en 6427’.

Aanleiding voor de overeenkomst is dat het bestemmingsplan de bouw van woningen mogelijk maakt. De Wro schrijft dan voor dat de raad een exploitatieplan dient vast te stellen. Een exploitatieplan zorgt er voor dat de gemeentelijke kosten van een ontwikkeling worden verhaald op de eigenaren van de te ontwikkelen gronden. Het vaststellen van een dergelijk plan is niet nodig en ook niet verplicht als die kosten op een andere manier kunnen worden verrekend, bijvoorbeeld via het sluiten van een (anterieure) overeenkomst met de ontwikkelende partij. Hiervan is sprake. Met de eigenaar van de genoemde percelen is een dergelijke overeenkomst gesloten.

Inzien

Op het stadskantoor

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, de hierbij behorende stukken en de zakelijke inhoud van de overeenkomst liggen met ingang van vrijdag 12 juni 2020 tot en met donderdag 23 juli 2020 (zes weken) ter inzage in de Burgerleeskamer op het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en de hierbij behorende stukken zijn ook digitaal in te zien via deze link (onderwerp 6 op deze pagina). De zakelijke inhoud van de overeenkomst is te vinden via deze link (onderwerp 4 op deze pagina).

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en de hierbij behorende stukken zijn daarnaast raadpleegbaar via de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het bestemmingsplan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0402.11bp07neuweg9-va01. Daarnaast is het plan ook digitaal in te zien via http://0402.roview.net.

Beroep bestemmingsplan

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan tijdens de periode van terinzagelegging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van de mogelijkheid beroep in te stellen kan alleen een belanghebbende gebruik maken die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Indienen beroep

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Informatie

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer R. Sprik van de afdeling Beleid & Ontwikkeling, telefonisch te bereiken via nummer 14 035 of per email via r.sprik@hilversum.nl.

 Hilversum, 11 juni 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum