Koninginneweg: Bekendmaking voorbereidingsbesluit omgeving

Burgemeester en wethouders van Hilversum maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 3 juni 2020 een voorbereidingsbesluit heeft genomen.

Inhoud

Met het voorbereidingsbesluit heeft de raad besloten dat alle bouw- en gebruikswijzigingen verboden zijn. Aanvragen om een omgevingsvergunning worden aangehouden.

Gebied voorbereidingsbesluit

Het voorbereidingsbesluit geldt voor de gronden gelegen tussen Koninginneweg, Stationsplein, spoorlijn en Kleine Spoorbomen inclusief een klein deel van het perceel Koninginneweg 101, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart (de verbeelding).

Reden

Op 6 maart 2020 is het ontwerpbestemmingsplan ‘Stationsgebied 2020’ voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Vanwege de tervisielegging dienen omgevingsvergunningaanvragen binnen het plangebied te worden aangehouden. Hiermee wordt voorkomen dat nog omgevingsvergunningen moeten worden verleend op basis van het nog geldende bestemmingsplan ‘Binnenstad 2013’, terwijl de gemeente al bezig is met een nieuw ruimtelijk kader.

De aanhoudingstermijn op basis van het ontwerpbestemmingsplan bedraagt 12 weken na het einde van de terinzagelegging, zijnde 9 juli 2020. De aanhouding blijft alleen van kracht als de raad uiterlijk 9 juli 2020 het bestemmingsplan vaststelt. In dat geval neemt het nieuwe bestemmingsplan de aanhoudingstermijn ‘over’. Deze termijn is evenwel te kort om het bestemmingsplan vast te stellen. Om deze reden heeft de raad besloten een nieuw voorbereidingsbesluit te nemen waardoor een nieuwe aanhoudingstermijn gaat lopen.

Inwerkingtreding en duur

Het voorbereidingsbesluit is op 11 juni 2020 ter inzage gelegd en daarmee in werking getreden. Het voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van één jaar.

Inzien

Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende stukken is op 11 juni 2020 ter visie gelegd in de Burgerleeskamer van het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 – 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 – 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter visie gelegde stukken. Het voorbereidingsbesluit is digitaal in te zien via http://0402.roview.net/ of op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het besluit worden gevonden via het invullen van het planid-nummer NL.IMRO.0402.11vb06koninginnewe-va01.

Tegen het voorbereidingsbesluit is geen beroep mogelijk.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de heer R. Sprik, telefoonnummer 14 035 of via het emailadres r.sprik@hilversum.nl.

Hilversum, 11 juni 2020

Burgemeester en wethouders van Hilversum