Kennisgeving besluit m.e.r. bouwplan Oude Torenstraat 1 - 3

Burgemeester en wethouders van Hilversum hebben een aanmeldnotitie m.e.r. ontvangen namens de ontwikkelaar van het perceel Oude Torenstraat 1 – 3 in Hilversum met het verzoek tot uitvoering van de m.e.r.-beoordeling ten behoeve van het plan om 71 appartementen te realiseren op deze locatie (Oude Torenstraat 1 – 3). Op het terrein staat nu een leegstaand kantoorgebouw.

Besluit

In het gewijzigde Besluit milieueffectrapportage staat de nieuwe procedure voor aanvragen waarvoor de zogenaamde ‘m.e.r.-beoordeling’ van toepassing is. Voor dergelijke plannen dient de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie op te stellen met een beschrijving van de milieugevolgen van het voorgenomen plan. De aanvrager heeft een dergelijke notitie aangeleverd. Na toetsing van de voorgenomen activiteit hebben burgemeester en wethouders van Hilversum op 14 september 2021 besloten dat voor deze activiteit geen uitgebreide m.e.r.-procedure hoeft te worden doorlopen. Reden hiervoor is dat op grond van de aanmeldingsnotitie geconcludeerd kan worden dat het gezien de aard van het project er geen betekenisvolle milieueffecten zijn te verwachten.

Inzien

Op het stadskantoor

De aanmeldnotitie, het besluit en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 24 september 2021 tot en met donderdag 4 november 2021 (zes weken) ter inzage in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter visie gelegde stukken. In verband met Corona gelden speciale regels.

Digitaal

De aanmeldnotitie, het besluit en de hierbij behorende stukken zijn hierbij digitaal in te zien, via deze link (onderwerp 3 op deze pagina).

Bezwaar of beroep

Tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing is alleen bezwaar of beroep mogelijk als deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. Verder staat er tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing geen direct bezwaar en beroep open. Mocht u als belanghebbende, anders dan de initiatiefnemer, het niet eens zijn met de gevolgde procedure, dan kunt u bezwaar of beroep indienen bij het besluit in het kader waarvan de m.e.r.-beoordeling plaatsvond.

Informatie

Voor vragen of het inwinnen van informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Sprik van de Afdeling Beleid en Ontwikkeling, telefonisch bereikbaar op 035 629 2586 of per mail via r.sprik@hilversum.nl.

Hilversum, 23 september 2021
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum