Belangrijkste wijzigingen Horeca verordening 2021

Wijzigingen met betrekking tot ondermijning, shishalounges, terrassen en lastenverlichting

1. Ondermijning

Ondermijning komt in vele facetten voor, maar zeker ook binnen de horeca. In het integraal veiligheidsplan wordt niet voor niets als doel gesteld om de faciliterende rol van de horeca binnen de georganiseerde ondermijnende drugscriminaliteit te doorbreken. In deze wijziging van de horecaverordening worden enkele voorstellen gedaan om meer instrumenten in handen te hebben op het gebied van ondermijning, te weten:

  • de mogelijkheid om voor langere tijd een exploitatievergunning te weigeren (artikel 3)
  • de regel dat van buiten duidelijk moet zijn wat zich binnen afspeelt (artikel 8, lid 3)
  • de keuze om de overnameregeling te verscherpen waardoor een nieuwe ondernemer zich vóór een overname moet melden bij de gemeente (artikel 11, tweede lid)
  • de mogelijkheid om een vergunning in te trekken, op te schorten of te wijzigen in geval dat de exploitant of leidinggevende in enig opzicht van slecht levensgedrag is (artikel 2, lid 11)

2. Shishalounges (artikel 9)

Shishalounges vallen niet onder de horecaverordening, omdat dit meestal alcoholvrije bedrijven zijn. Dit terwijl bekend is dat shishalounges het woon- en leefklimaat beïnvloeden en dat er risico’s op het gebied van brandveiligheid, gezondheid en ondermijning aan kunnen kleven. Daarom wordt voorgesteld de shishalounges onder te brengen bij de exploitatievergunningsplicht. Middels de exploitatievergunning kunnen voorschriften worden gesteld om de genoemde risico’s te beperken. Shishalounges dienen zich hiermee ook te vestigen in het horecaconcentratiegebied. Ter beperking van de risico’s op brandveiligheid en gezondheid worden al beperkingen voorgesteld in het aantal waterpijpen.

3. Duidelijkheid terrassen

Sinds het vaststellen van het Horecakader is aangegeven dat een terrassenkader gewenst is voor de gemeente Hilversum, maar tot een terrassenkader was het nog niet gekomen. Zijn tappunten en overkappingen nu toegestaan of niet? Welke uitstraling willen we de terrassen laten hebben? Dit zijn vragen die regelmatig terugkomen die niet duidelijk zijn vastgelegd. Bij deze wijziging van de horecaverordening wordt ervoor gekozen om de raad voor te stellen om de bevoegdheid aan het college te geven om nadere regels vast te stellen. Daarmee wordt beoogd dat het college uitvoeringsgerichte regels maakt voor terrassen, die duidelijkheid geven voor de ondernemer, maar ook maatwerk mogelijk blijven maken. Ook kan met deze bevoegdheid sneller een covid-19 beleid worden gevoerd. Om hier een beeld bij te geven zijn er concept nadere regels opgesteld voor terrassen die het college kan vaststellen als de raad instemt met de bevoegdheidswijziging.
Daar waar in het horecakader zich uitspreekt over terrassen is dit opgenomen in de horecaverordening (artikel 6 en artikel 7).

4. Lastenverlichting (artikel 12, derde lid)

De exploitatievergunning en de Drank- en Horecavergunning zijn twee aparte vergunningen met hun eigen achtergrond (toezicht op inrichtingen vs. schenken van alcohol). Voor beide vergunningen wordt een apart aanhangsel gevraagd waarop leidinggevende staan vermeld. In de praktijk komt dit nagenoeg altijd overeen wanneer een bedrijf over beide vergunningen beschikt. Daarom is nu opgenomen dat de burgemeester het aanhangsel van de Drank- en Horecavergunning kan zien als
aanhangsel van de exploitatievergunning. Daarmee hoeven ondernemers geen dubbele wijziging door te geven en dubbele leges te betalen. Overigens werd dit in de praktijk al vaak gedaan.

5. Overige aanpassingen

  • De aansluiting met de nieuwe Alcoholwet wordt gezocht. Vooralsnog leidt dit alleen tot een aanpassing in de benaming en levert dit geen inhoudelijke wijziging op. Indien een ingediend amendement met betrekking tot dagleidinggevende in werking zou treden ligt aanpassing wel voor de hand. Dit amendement beoogt voor bepaalde categorieën horecabedrijven niet langer een bijschrijving van onmiddellijk leidinggevende op de vergunning te eisen.
  • De definities zijn aangevuld waardoor er een betere aansluiting is tussen het horecakader en de horecaverordening (artikel 1).
  • Ter verduidelijking is een verband gelegd met de dienstenrichtlijn, nu de gemeente Hilversum in een uitspraak van de rechtbank op de vingers was getikt over het verlenen van vergunningen voor bepaalde tijd (artikel 2, zesde lid).
  •  Er zijn drie algemene voorschriften die in de praktijk in elke vergunning wordt opgenomen. Deze voorschriften worden daarmee ook algemene regels (artikel 8)
  • Er is geen handhavingsstrategie voor de handhaving van de exploitatievergunningen. Voor handhaving op de Drank- en Horecawet is die er wel (onderdeel van het PHP). Dit is wel wenselijk en geeft duidelijkheid over welke sancties kunnen volgen op overtredingen. Op dit moment wordt onderzocht of de sanctiestrategie ingepast kan worden binnen het VTH beleid. Dit beleid wordt op dit opgesteld en wordt beoogd in september gereed te zijn. Indien inpassing niet lukt is er een concept strategie opgesteld die kan worden gebruikt. Deze is qua vorm hetzelfde als de strategie voor handhaving van de Drank- en Horecawet.