Bestemmingsplan 'Stationsgebied 2020' en Hogere grenswaarden

Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2020’ en bijbehorend  beeldkwaliteitsplan en het besluit ‘Hogere grenswaarden centrumring’

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Hilversum in zijn vergadering van 7 oktober 2020 het bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2020’ en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan gewijzigd hebben vastgesteld. Tevens wordt op grond van artikel 110a Wet geluidhinder het op 25 augustus 2020 door het college van burgemeester en wethouders van Hilversum genomen besluit ‘Hogere grenswaarden centrumring’, bekend gemaakt.

Plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan met bijbehorend beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op gronden gelegen in het centrum van Hilversum die globaal worden begrensd door het spoor langs de Noorderweg, de Kleine Spoorbomen, de Schoolstraat, de Koninginneweg, de Stationsstraat en de Schapenkamp tot aan de kruising met de Prins Bernhardstraat. De bebouwing van Entrada, het UWV-gebouw en het stationsgebouw maken geen deel uit van het plangebied. Vanwege de herinrichting van de spoorwegovergang tussen Noorderweg en Schoolstraat/Koninginneweg (in Hilversum beter bekend als de 'Kleine Spoorbomen') is een klein perceel op de hoek Noorderweg – Hoge Larenseweg onderdeel van het plangebied gemaakt.

Het besluit ‘Hogere grenswaarden centrumring’ heeft betrekking op bestaande woningen langs de Stationsstraat, Koninginneweg, De Paardengang, Huizerstraat, Schoolstraat, Honingstraat, Langgewenst, Naarderstraat en daarnaast op de nog nieuw te bouwen woningen die bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2020’ mogelijk maakt.

Het plan

De gemeente wil van het stationsgebied een welkome, aantrekkelijke en groene entree van Hilversum maken, waar de reiziger zijn weg goed kan vinden en waar het aangenaam toeven is. Het huidige gebrek aan oriëntatie, de betonnen kille uitstraling, het gebrek aan structurele fietsparkeerplekken op korte afstand van het station en de bereikbaarheid en doorstroming voor gemotoriseerd verkeer rondom het station zijn al jaren een ergernis voor velen en dient te worden verbeterd. De gemeente wil dit gebied aanpakken. Daartoe is op 29 mei 2019 door de raad het Stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied vastgesteld dat de basis vormt voor het bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2020’.

Het Stedenbouwkundig plan zet in op het maken van een alzijdig station, een station dat aan alle kanten aantrekkelijk is. De rommelige achterkanten langs het spoor aan de centrumzijde maken plaats voor een levendig silhouet van groen en bebouwing met brede zichtlijnen vanaf oost. Tevens wordt de centrumring via de Koninginneweg om het Marktplein heen gelegd, waardoor herontwikkeling van het gebied tussen de Koninginneweg-oost en het spoor noodzakelijk is.

Het Stedenbouwkundig plan is planologisch-juridisch vertaald in een bestemmingsplan. Het doel van het bestemmingsplan is het tot stand brengen van een actueel planologische regeling die voorwaarden schept voor de gewenste ruimtelijke (her)ontwikkeling van het plangebied. Het bestemmingsplan is toetsingskader voor omgevingsvergunningaanvragen.

Er is een ontwerpbestemmingsplan ‘Stationsgebied 2020’ opgesteld. Het ontwerpplan met bijbehorende stukken heeft voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. De antwoorden op de ingekomen zienswijzen zijn door de raad op 7 oktober 2020 vastgesteld.

Het beeldkwaliteitsplan

Tegelijkertijd met het in procedure brengen van het ontwerp-bestemmingsplan is ook het bijbehorende  ontwerp-beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd. In het beeldkwaliteitsplan zijn stedenbouwkundige en architectonische uitgangspunten opgenomen voor het plangebied. Nieuwe bouwplannen moeten hieraan voldoen. Het beeldkwaliteitsplan is eveneens onderdeel van de bestemmingsplanstukken en is door de gemeenteraad op 7 oktober gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-beeldkwaliteitsplan vastgesteld als welstandsbeleid voor het plangebied. Het beeldkwaliteitsplan is daarmee toetsingskader voor de Welstandscommissie ingeval van omgevingsvergunningaanvragen.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Naar aanleiding van de zienswijze van ProRail is het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad ambtshalve wijzigingen doorgevoerd en is door middel van een aangenomen amendement (A20-71) een wijziging aangebracht in het concept-raadsbesluit. Meer informatie hierover is te vinden in het raadsbesluit, het raadsvoorstel, de zienswijzennota, de wijzigingennota en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan.

Hogere grenswaarden

Onderdeel van de plannen voor het stationsgebied is het wijzigen van de verkeersstructuur. De centrumring die nu nog vanaf de Schapenkamp via de Stationsstraat op het Melkpad aansluit wordt in de toekomst vanaf de Schapenkamp via de Koninginneweg om het Marktplein heen gelegd richting Melkpad. Als gevolg van deze wijziging zal de geluidbelasting op de gevels van de panden langs de nieuwe centrumring toenemen.

In het kader van het bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2020’ is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat na het aanbrengen van een geluid reducerende wegdekverharding bij meerdere woningen nog steeds de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden. Voor deze woningen heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum op 25 augustus 2020 het besluit ‘Hogere grenswaarden centrumring’, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vastgesteld.

Gewijzigde vaststelling besluit Hogere grenswaarden

Naar aanleiding van zienswijzen is het ‘Hogere grenswaarden centrumring’-besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit door het college gewijzigd vastgesteld. Tevens zijn ambtshalve aanpassingen in het besluit verwerkt. Meer informatie hierover is te vinden in het besluit ‘Hogere grenswaarden centrumring’.

Inzien

Op het stadskantoor

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2020’, het raadsbesluit en de hierbij behorende stukken, het vastgestelde beeldkwaliteitsplan en het besluit ‘Hogere grenswaarden centrumring’ liggen met ingang van vrijdag 23 oktober 2020 tot en met donderdag 3 december 2020 (zes weken) ter inzage in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift worden verstrekt van de ter visie gelegde stukken.

Digitaal

De documenten zijn ook digitaal in te zien. De stukken van de vaststelling van bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan via deze link (onderwerp 13 t/m 13.f op deze pagina). De stukken van de vaststelling van het besluit ‘Hogere grenswaarden centrumring’ via deze link (onderwerp 2 op deze pagina).

Daarnaast is het bestemmingsplan te vinden via de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het bestemmingsplan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0402.11bp08stationplein-va01. Ook is het bestemmingsplan digitaal in te zien via http://0402.roview.net.

Beroep bestemmingsplan

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van ter inzage legging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Tegen de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan kan geen beroep worden ingediend.

Beroep besluit ‘Hogere grenswaarden centrumring’

Tegen de vaststelling van het besluit ‘Hogere waarden centrumring’ kan gedurende de termijn van ter inzage legging eveneens beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze op het ontwerpbesluit ‘Hogere grenswaarden centrumring’ bij ons College naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit ‘Hogere grenswaarden centrumring’ bij ons College naar voren te brengen;
  • een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die ons College  bij de vaststelling van het besluit ‘Hogere grenswaarden centrumring’ heeft aangebracht.

Indienen beroep

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit ‘Hogere grenswaarden centrumring’ treden in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen als ook een beroepschrift is ingediend.
Voor de behandeling van een beroep/voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Informatie

Voor vragen of het inwinnen van informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Sprik van de Afdeling Beleid & Ontwikkeling via het adres stationsgebied@hilversum.nl.

Hilversum, 22 oktober 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum