Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Nieuwe Crailoseweg 14(A)

(partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2013)

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Hilversum in zijn vergadering van 11 december 2019 het bestemmingsplan Nieuwe Crailoseweg 14(A) (partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2013) gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan

De bestaande bedrijfswoning op het perceel Nieuwe Crailoseweg 14A is alsnog op de verbeelding (plankaart) van het bestemmingsplan opgenomen.

Inzien

Op het stadskantoor

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 20 december 2019 tot en met donderdag 30 januari 2020 (6 weken) ter inzage in de Burgerleeskamer op het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en de hierbij behorende stukken zijn raadpleegbaar via de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het bestemmingsplan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0402.01bp13ncrailosew14-va01. Daarnaast is het ontwerp ook digitaal in te zien via http://0402.roview.net en via deze website in de burgerleeskamer.

Beroep bestemmingsplan

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan tijdens de periode van terinzagelegging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van de mogelijkheid beroep in te stellen kunnen gebruikmaken:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijziging die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Indienen beroep

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Informatie

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer A. Rijntjes van de afdeling Beleid & Ontwikkeling. Hij is telefonisch te bereiken onder 035 - 629 2402 en per email op a.rijntjes@hilversum.nl.


Hilversum, 19 december 2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum

Bijlagen (pdf)