Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Gooische Hockey Club’

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Hilversum in zijn vergadering van 19 juni 2019 het bestemmingsplan ‘Gooische Hockey Club’ heeft vastgesteld. Dit betreft een herstelbesluit van het eerder op 7 maart 2018 vastgestelde bestemmingsplan. Het herstelbesluit is tot stand gekomen naar aanleiding van het hiertegen ingediende beroep bij de Raad van State. Het plan blijft qua strekking hetzelfde. Het plan betreft nog altijd het verplaatsen van het clubhuis en verleggen van twee van de hockeyvelden.

Het bestemmingsplan

Het plan behelst een herinrichting van het sportcomplex. De herinrichting bestaat uit het verplaatsen van het clubhuis en van een aantal sportvelden. Dit plan is in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 2013.

Begrenzing plangebied

Het plangebied ligt in het noordelijkste puntje van de gemeente Hilversum en wordt globaal begrensd door de Bussumse Meerweg aan de zuidoostzijde en de daar aanliggende woningen. Aan de noordoostzijde ligt tennisvereniging Het Spieghel. Het plangebied grenst in het noordwesten aan het natuurgebied Naardermeer. Aan de zuidzijde bevindt zich de Bussumse Footbalvereniging.

Inzien

Op het stadskantoor

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 5 juli 2019 tot en met donderdag 15 augustus (zes weken) ter inzage in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter inzage gelegde stukken. Het bestemmingsplan is digitaal in te zien in de digitale burgerleeskamer op de website van de gemeente Hilversum.

Digitaal

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en de hierbij behorende stukken kunnen  daarnaast ook worden ingezien via http://0402.roview.net of op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0402.01bp07gooische-va02.

Beroep bestemmingsplan

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van ter inzage legging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Indienen beroep

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Informatie

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw S. Wiedemeijer van de afdeling Beleid en Ontwikkeling. Zij is telefonisch te bereiken onder 035 - 629 2262 en per email op s.wiedemeijer@hilversum.nl.

Hilversum, 4 juli 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum