Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Godelindeweg 15

Op grond van paragraaf 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Hilversum bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 oktober 2021 het bestemmingsplan Godelindeweg 15 heeft vastgesteld.

Het plan

Het plan voorziet op het perceel Godelindeweg 15 in de bouw van 3 (nieuwe) woningen.

Inzien

Op het stadskantoor

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 15 oktober 2021 tot en met donderdag 25 november 2021 (zes weken) ter inzage in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter visie gelegde stukken.

Digitaal

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en de hierbij behorende stukken zijn raadpleegbaar via de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het bestemmingsplan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0402.05bpgodelinde15-va01. Daarnaast is het ook digitaal in te zien via http://0402.roview.net. De stukken die zijn behandeld in de raadsvergadering zijn via deze link (onderdeel 13) in te zien.

Beroep

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van ter inzage legging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken: zij die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht of een belanghebbende die geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht.

Indienen beroep

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Informatie

Voor het inwinnen van informatie en het mondeling kenbaar maken van zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer A. Rijntjes van de Afdeling Beleid & Ontwikkeling, bereikbaar op a.rijntjes@hilversum.nl of via (035)629 24 02.

Hilversum, 14 oktober 2021,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum