Bekendmaking vaststelling besluit hogere grenswaarden en beleidsregels Natuurinclusief bouwen en inrichten en Mobiliteit en parkeren Buurtschap Crailo

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum maken op grond van artikel 3:44 Awb en artikel 110a Wet geluidhinder bekend dat zij op 20 april 2021 het besluit ‘Hogere grenswaarden Buurtschap Crailo’ hebben vastgesteld. Tevens maken zij op grond van artikel 3:44 Awb bekend dat zij in dezelfde vergadering de beleidsregels ‘Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo’ en ‘Mobiliteit en parkeren Buurtschap Crailo’ hebben vastgesteld.

Voornoemde besluiten van het college hangen samen met bestemmingsplan Buurtschap Crailo dat het college ter vaststelling aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Deze besluitvorming vindt de komende maanden plaats.

Bestemmingsplan ‘Buurtschap Crailo’

Crailo is een voormalig defensieterrein dat is gelegen op gezamenlijk grondgebied van de gemeenten Laren, Gooise Meren en Hilversum. Het terrein is gelegen ten zuidwesten van de Rijksweg A1 en is circa 40 hectare groot. Het plangebied wordt doorsneden door het Gebed zonder End, een belangrijke recreatieve route voor langzaam verkeer.

Het noordwestelijk deel van het plangebied betreft de gemeente Gooise Meren, het middendeel betreft de gemeente Hilversum en het zuidoostelijk deel van het plangebied betreft grondgebied van de gemeente Laren. Op het grondgebied van de gemeente Gooise Meren sluit het plangebied direct aan op de bebouwde kern van Bussum. Crailo ligt regionaal gezien direct ontsloten aan de A1. In het zuidoosten grenst het plangebied aan de Natuurbrug Laarderhoogt. In zuidelijke richting grenst het plangebied aan de heide tussen Hilversum en Bussum; de Bussumerheide.

Het plan

Het plan behelst maximaal 590 woningen, circa 5 hectare bedrijvigheid en (maatschappelijke) voorzieningen. De thema’s identiteit, energie, biodiversiteit en mobiliteit zijn de belangrijkste speerpunten voor de ontwikkeling van Buurtschap Crailo, wat zich ook uit in het bestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen op het plan ontvangen. De besluitvorming door de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan vindt de komende maanden plaats.

Besluit ‘Hogere grenswaarden bestemmingsplan Buurtschap Crailo’

Met het vaststellen van bestemmingsplan ‘Buurtschap Crailo’ worden geluidsgevoelige objecten zoals woningen mogelijk gemaakt. Op grond van artikel 76 Wet geluidhinder dient bij de vaststelling van een bestemmingsplan de in de Wgh opgenomen voorkeursgrenswaarde in acht genomen te worden of een vastgestelde hogere waarde.

Op grond van het bestemmingsplan kunnen op het grondgebied van Hilversum maximaal 83 woningen gerealiseerd worden die als gevolg van het verkeer op de Crailoseweg en Rijksweg A1 een hogere geluidsbelasting kunnen ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. Tevens kunnen maximaal 110 woningen gerealiseerd worden die ten gevolge van het verkeer alleen op de Rijksweg A1 een hogere geluidsbelasting kunnen ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum heeft op 20 april 2021 voor deze woningen het besluit ‘Hogere grenswaarden Buurtschap Crailo, als bedoeld in de Wet geluidhinder, ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit vastgesteld, zodat deze hogere waarden ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan in acht kunnen worden genomen.

Beleidsregels ‘Mobiliteit en parkeren’ en ‘Natuurinclusief bouwen en inrichten’

In het bestemmingsplan ‘Buurtschap Crailo’ wordt op grond van artikel 7c Besluit uitvoering Crisis en herstelwet een aantal zogeheten ‘open normen’ opgenomen, waarvan de uitleg afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels. Het betreft de beleidsregels ‘Mobiliteit en parkeren Buurtschap Crailo’ en ‘Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo’.

Inzien

Op het stadskantoor

Het vastgestelde besluit ‘Hogere grenswaarden bestemmingsplan Buurtschap Crailo’ en de beleidsregels ‘Mobiliteit en parkeren Buurtschap Crailo’ en ‘Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo’ liggen met ingang van vrijdag 21 mei 2021 tot en met donderdag 1 juli 2021 (zes weken) ter inzage in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor, Oude Enghweg 23 te Hilversum. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift worden verstrekt van de ter visie gelegde stukken.

Digitaal

De documenten zijn digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website, zie hiervoor de volgende link (agendapunt 9) en via de website overheid.nl.

Beroep besluit ‘Hogere grenswaarden bestemmingsplan Buurtschap Crailo’

Tegen de vaststelling van het besluit ‘Hogere grenswaarden bestemmingsplan Buurtschap Crailo’ kan gedurende de termijn van ter inzage legging beroep bij de Raad van State worden ingesteld.

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit ‘Hogere grenswaarden bestemmingsplan Buurtschap Crailo’ treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen als ook een beroepschrift is ingediend.
Voor de behandeling van een beroep/voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Tegen de vaststelling van de beleidsregels ‘Mobiliteit en parkeren Buurtschap Crailo’ en ‘Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo’ kan géén beroep worden ingediend.

Informatie

Voor vragen of het inwinnen van informatie kunt u contact opnemen met mevrouw S. Wiedemeijer van de Afdeling Beleid & Ontwikkeling telefonisch bereikbaar op 035 629 2262.

 

Hilversum, 20 mei 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum