Bekendmaking vaststelling Chw bestemmingsplan Huydecopersweg 'Tussen de lanen'

Op grond van paragraaf 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Hilversum bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 februari 2022 het Chw bestemmingsplan Huydecopersweg 'Tussen de lanen' gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan

Ter plaatse van de oude aansluiting op de A27 zijn gronden beschikbaar gekomen. Het plan Huydecopersweg is opgesteld om op de beschikbare gronden natuurcompensatie, natuurontwikkeling, waterbergings- en infiltratiegebied en een fietsverbinding te realiseren. Het voorliggende Chw bestemmingsplan Huydecopersweg 'Tussen de lanen' maakt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied mogelijk.

Inzien

Op het stadskantoor

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 11 februari 2022 tot en met donderdag 24 maart 2022 (zes weken) ter inzage in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter visie gelegde stukken.

Digitaal

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en de hierbij behorende stukken zijn raadpleegbaar via de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het bestemmingsplan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0402.01bp15huydecoper-va01. Daarnaast is het ook digitaal in te zien via http://0402.roview.net.

Beroep

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan tijdens de periode van terinzagelegging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. In de fase van het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Een belanghebbende die over het ontwerp geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan slechts beroep instellen indien hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp.

Indienen beroep

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Informatie

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer V. van Rossum (035-6292079, v.vanrossum@hilversum.nl) van de afdeling Leefomgeving, Ruimtelijke Kwaliteit.

Hilversum, 11 februari 2022,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum