Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Bekendmaking vastgesteld uitwerkingsplan ‘Kapelplaats 2018’

Begrenzing plangebied | Inzien | Beroep

Op grond van afdeling 3.2a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Hilversum bekend dat met ingang van 23 april 2019 gedurende zes weken de stukken van het vastgestelde uitwerkingsplan ‘Kapelplaats 2018’ voor een ieder ter inzage liggen.

Aanleiding

De eigenaar van de gronden op de hoek van Kapelstraat – Langestraat (verder ‘Kapelplaats’), naast Gooiland, heeft planologische medewerking verzocht om op deze locatie een nieuw woongebouw van 50 vrije sector huurappartementen te kunnen oprichten. Het terrein is nu in gebruik als parkeerplaats. Om hiervoor omgevingsvergunning te kunnen verlenen is het nodig een uitwerkingsplan in procedure te brengen passend in de planologische kaders zoals beschreven in het geldende bestemmingsplan.

Op 25 september 2018 heeft het college besloten de procedure van het ontwerp-uitwerkingsplan ‘Kapelplaats 2018’ te starten. Het ontwerp heeft voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het uitwerkingsplan is daarom op 26 maart 2019 door het college vastgesteld.

Begrenzing plangebied

Het plangebied van het uitwerkingsplan ‘Kapelplaats - 2018’ is gelegen in het centrum van Hilversum en wordt globaal begrensd door de Langestraat, het Gooilandcomplex, het appartementengebouw ‘de Rechercheur’ (i.c. het vml. politiekantoor) en de Kapelstraat.

Omgevingsvergunning

De eigenaar heeft al omgevingsvergunning aangevraagd voor het woongebouw. In het bestemmingsplan is de bepaling opgenomen dat een omgevingsvergunning kan worden verleend voor zover deze past binnen het ter inzage gelegde ontwerp-uitwerkingsplan en er tegen dit ontwerp geen zienswijzen zijn ingediend. Aangezien de omgevingsvergunningaanvraag aan deze voorwaarden voldoet is op 10 december 2018 de vergunning verleend. Er zijn geen bezwaren ingekomen tegen de bouwaanvraag waardoor de vergunning onherroepelijk is.

Inzien

Op het stadskantoor

Het vastgestelde uitwerkingsplan ‘Kapelplaats 2018’ met vaststellingsbesluit en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van dinsdag 23 april 2019 tot en met maandag 3 juni 2019 (zes weken) ter inzage in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter visie gelegde stukken.

Digitaal

Het vastgestelde uitwerkingsplan met vaststellingsbesluit en de hierbij behorende stukken zijn ook digitaal in te zien via bijgaande link (onderwerp 8, ‘Vaststelling uitwerkingsplan ‘Kapelplaats - 2018’ (517535)’ http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=hilversum&agendaid=ef169a25-377b-4f8b-853e-83ab7aa04761&FoundIDs=&year=2019.

Het uitwerkingsplan kan daarnaast ook worden ingezien via http://0402.roview.net/ of op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het uitwerkingsplan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het uitwerkingsplan of het planid-nummer NL.IMRO.0402.11up01kapelplaats-va01.

Beroep

Tegen de vaststelling van het uitwerkingsplan kan gedurende de termijn van ter inzage legging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kan alleen een belanghebbende gebruik maken die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen de ontwerp-uitwerkingsplan en/of tegen het ontwerpbesluit bij ons college naar voren te brengen.

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Binnen de beroepstermijn kan tevens door die belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen als ook een beroepschrift is ingediend.

Informatie

Voor het inwinnen van informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Sprik van de Afdeling Beleid en Ontwikkeling, telefoon 035 – 629 2586.

18 april 2019

Burgemeester en wethouders gemeente Hilversum