Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Onderstation Crailo’

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Hilversum in zijn vergadering van 21 april 2021 het bestemmingsplan ‘Onderstation Crailo’ en de hierbij bijbehorende stukken gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan

Het plan behelst het oprichten van een nieuw onderstation (elektriciteitsstation) op het voormalige defensieterrein Crailo. De beoogde locatie ligt binnen de gemeenten Laren en Hilversum.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp op enkele onderdelen door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. Meer informatie hierover is te vinden in de nota van beantwoording en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan.

Inzien

Op het stadskantoor

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Onderstation Crailo’, het raadsbesluit en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 21 mei 2021 tot en met donderdag 1 juli 2021 (zes weken) ter inzage in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift worden verstrekt van de ter visie gelegde stukken.

Digitaal

Het bestemmingsplan is raadpleegbaar via de landelijke voorziening. Op deze website kan het bestemmingsplan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0402.01bp15onderstation-va01. Ook is het bestemmingsplan digitaal in te zien via de website ROview.

Beroep bestemmingsplan

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van ter inzage legging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Indienen beroep

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen als ook een beroepschrift is ingediend.
Voor de behandeling van een beroep/voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Informatie

Voor vragen of het inwinnen van informatie kunt u contact opnemen met mevrouw S. Wiedemeijer van de Afdeling Beleid & Ontwikkeling, telefonisch bereikbaar op 035 629 2262.

Hilversum, 20 mei 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum