Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Bekendmaking ontwerpuitwerkingsplan Kapelplaats 2018

Concept collegebesluit | Zienswijze

Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Hilversum bekend dat met ingang van 19 oktober 2018 gedurende zes weken de stukken van het ontwerp-uitwerkingsplan ‘Kapelplaats 2018’ voor een ieder ter inzage liggen.

Aanleiding

Op 21 december 2017 heeft de eigenaar van de gronden op de hoek van Kapelstraat – Langestraat (de ‘Kapelplaats’), naast Gooiland, planologische medewerking verzocht om op deze locatie een nieuw woongebouw van 50 huurappartementen te kunnen oprichten. Het terrein is nu in gebruik als parkeerplaats. Om hiervoor omgevingsvergunning te kunnen verlenen is het nodig een uitwerkingsplan in procedure te brengen passend in de planologische kaders zoals beschreven in het geldende bestemmingsplan ‘Binnenstad 2013’.

Er is een ontwerp-uitwerkingsplan opgesteld. Op 25 september 2018 hebben wij besloten de procedure hiervoor te starten.

Begrenzing plangebied

Het plangebied van het uitwerkingsplan ‘Kapelplaats - 2018’ is gelegen in het centrum van Hilversum en wordt globaal begrensd door de Langestraat, het Gooilandcomplex, het appartementengebouw ‘de Rechercheur’ (i.c. het vml. politiekantoor) en de Kapelstraat.

Inzien

Op het stadskantoor

Het ontwerp-uitwerkingsplan ‘Kapelplaats 2018’ met ontwerpbesluit en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 19 oktober 2018 tot en met donderdag 29 november 2018 (zes weken) ter inzage in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter visie gelegde stukken.

Digitaal

Het ontwerp-uitwerkingsplan en de hierbij behorende stukken zijn ook digitaal in te zien via onderwerp 2, ‘Ontwerpuitwerkingsplan ‘Kapelplaats - 2018 Het ontwerp-besluit is onder aan deze pagina te zien.

Het ontwerp-uitwerkingsplan kan daarnaast ook worden ingezien via http://0402.roview.net/ of op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna de ontwerp-uitwerkingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het uitwerkingsplan of het planid-nummer NL.IMRO.0402.11up01kapelplaats-on01.

Zienswijze

Gedurende de periode van ter visie ligging kunnen belanghebbenden (bij voorkeur) schriftelijk of mondeling een zienswijze geven over het ontwerp-uitwerkingsplan. Zienswijzen dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum.
Wij benadrukken dat het niet mogelijk is via elektronische weg te reageren. Alle zienswijzen worden toegevoegd aan de ter visie liggende stukken en zijn daarmee openbaar.

Informatie

Voor het inwinnen van informatie of het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kunt u contact opnemen met de heer R. Sprik van de Afdeling Beleid en Ontwikkeling, telefoon (035) 629 25 86.

18 oktober 2018

Burgemeester en wethouders gemeente Hilversum

Bijlage