Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Verbreding A27 Hilversum, Tracébesluit A27/A1’

Het Plan | Inzien | Zienswijze |

Op 17 februari 2016 heeft het Tracébesluit A27/A1 Utrecht Noord - Knooppunt Eemnes - Aansluiting Bunschoten-Spakenburg een onherroepelijk status gekregen. Volgens de Tracéwet moet de gemeente het onherroepelijke Tracébesluit verwerken in een bestemmingsplan. Hiervoor heeft de gemeente het ontwerpbestemmingsplan ‘Verbreding A27 Hilversum, Tracébesluit A27/A1’ opgesteld.

Het plan

Het bestemmingsplan maakt de verbreding van de rijksweg A27 mogelijk, daarmee wordt de doorstroming van het verkeer rondom Hilversum verbetert. De aansluiting Hilversum op de A27 wordt vervangen door een compactere aansluiting met op- en afritten en verkeerslichten.
Voorliggend ontwerpbestemmingsplan 'Verbreding A27 Hilversum, Tracébesluit A27/A1' vormt de wettelijk verplichte doorvertaling van een Tracébesluit in een bestemmingsplan. Ter hoogte van de aansluiting Hilversum wordt tevens een (fiets)tunnel mogelijk gemaakt.

Inzien

Het ontwerp van het bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken liggen van vrijdag 12 oktober tot en met donderdag 22 november 2018 (zes weken) ter visie in de Burgerleeskamer, Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 – 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 – 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter visie gelegde stukken. Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien in de digitale burgerleeskamer op de website van de gemeente Hilversum. Het bestemmingsplan kan daarnaast ook worden ingezien via http://0402.roview.net/ of op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het ontwerpbestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het ontwerpbestemmingsplan of het planid-nummer NL.IMRO.0402.01bp10rijkswega27-on01.

Zienswijze

Beperking mogelijkheid tot indienen zienswijzen Tracébesluit


In artikel 13, tiende lid van de Tracéwet is bepaald dat geen zienswijzen kunnen worden ingediend ten aanzien van een ontwerpbestemmingsplan voor zover dat zijn grondslag vindt in een onherroepelijk Tracébesluit. Reden hiervoor is dat al beroep heeft opengestaan tegen dat Tracébesluit en het niet mogelijk is om dat Tracébesluit opnieuw ter discussie te stellen via een beroepsprocedure over het bestemmingsplan. Om deze reden is het in deze bestemmingsplanprocedure niet mogelijk om zienswijzen in te dienen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan of beroep in te stellen ten aanzien van het vastgestelde bestemmingsplan voor zover dat de aanleg van de nieuwe A27 en de daarbij behorende voorzieningen en maatregelen mogelijk maakt op de manier zoals beschreven in het Tracébesluit A27/A1 Utrecht Noord - Knooppunt Eemnes - Aansluiting Bunschoten-Spakenburg.

Zienswijze tunnel ‘rondje Hilversum’

Hilversum heeft een verbinding mogelijk gemaakt tussen de Huydecopersweg en het (natuur)gebied ter plaatse van de oude aansluiting Hilversum. De gemeenteraad heeft in het kader van het ‘Uitvoeringsprogramma Fiets’ besloten tot de aanleg van de tunnel. De (fiets)tunnel maakt geen onderdeel uit van het Tracébesluit, maar past er fysiek wel in. Rijkswaterstaat heeft de bouw van de tunnel meegenomen met de overige werkzaamheden en is om die reden opgenomen in voorliggend bestemmingsplan. Gedurende de periode van ter visie ligging kan een ieder een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen ten aanzien van de (fiets)tunnel ten behoeve van 'het rondje Hilversum'
Gedurende de periode van ter visie ligging kan een ieder een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan (kenmerk: 455849) naar voren brengen. Schriftelijke reacties dienen gericht te worden aan de raad van de gemeente Hilversum, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum. Wij benadrukken dat het niet mogelijk is via elektronische weg te reageren. Voor het inwinnen van informatie kunt u contact opnemen met de heer V. van Rossum (Afdeling Beleidsontwikkeling) telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag via 035 – 629 2079.

Hilversum, 12 oktober 2018.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum.

Bijlagen (pdf)