Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Onderstation Crailo’

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Hilversum bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Onderstation Crailo’ en de hierbij bijbehorende stukken voor een ieder ter visie worden gelegd.

Het plan

Het plan gaat over het oprichten van en nieuw onderstation (elektriciteitsstation) op het  terrein Crailo (vroeger defensieterrein). De gewenste locatie ligt binnen de gemeenten Laren en Hilversum.

Inzien

Op het stadskantoor

Het ontwerpbestemmingsplan en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 18 december 2020 tot en met donderdag 28 januari 2021 (6 weken) te zien in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter visie gelegde stukken.

Digitaal

De documenten zijn ook digitaal in te zien via deze link naar Ibabs. Daarnaast is het bestemmingsplan te vinden via de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het bestemmingsplan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0402.01bp15onderstation-on01. Ook is het bestemmingsplan digitaal in te zien via http://0402.roview.net.

Zienswijze

Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke reacties dienen gericht te worden aan de raad van de gemeente Hilversum, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum. Wij benadrukken dat het niet mogelijk is via elektronische weg te reageren.

Informatie

Voor het inwinnen van informatie en het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u contact opnemen met mevrouw S. Wiedemeijer van de Afdeling Beleid en Ontwikkeling, telefonisch bereikbaar op 035 629 2262.

Hilversum, 17 december 2020
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum