Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Crailoseweg 14 (A)

Ontwerpbestemmingsplan | Kaart

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Crailoseweg 14(A) (partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2013)

Op grond van paragraaf 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Hilversum bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Crailoseweg 14(A) (partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2013) ter visie wordt gelegd.

Het plan

Het plan beoogt de bestaande bedrijfswoning op het perceel Nieuwe Crailoseweg 14A alsnog op de verbeelding (plankaart) van het bestemmingsplan op te nemen.

Inzien

Op het stadskantoor

Het ontwerpbestemmingsplan en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 24 mei  2019 tot en met donderdag 4 juli 2019 (zes weken) ter inzage in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter visie gelegde stukken.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan en de hierbij behorende stukken zijn raadpleegbaar via de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het bestemmingsplan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0402.01bp13ncrailosew14-on01. Daarnaast is het ontwerp ook digitaal in te zien via http://0402.roview.net en via deze website.

Zienswijze

Tijdens de periode dat het ontwerp ter inzage ligt kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Schriftelijke reacties moeten gericht worden aan de gemeenteraad van de gemeente Hilversum, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum.

Informatie

Voor het inwinnen van informatie en het mondeling kenbaar maken van zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer A. Rijntjes van de Afdeling Beleid & Ontwikkeling, bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag via 035 - 6292402.

Hilversum, 23 mei 2019.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum

Bijlagen