Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Godelindeweg 15 en concept hogere waarde verkeersgeluid

Op grond van paragraaf 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Hilversum bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Godelindeweg 15 ter visie wordt gelegd.

Het plan

Het plan beoogt op het perceel Godelindeweg 15 de bouw van 3 (nieuwe) woningen mogelijk te maken.

Voor het plan is ook een besluit nodig voor het toestaan van een hogere waarde verkeersgeluid (vanaf de Godelindeweg). De voorkeurswaarde van 48 dB wordt met maximaal 14 dB overschreden op de nieuwe woningen.

Inzien

Op het stadskantoor

Het ontwerpbestemmingsplan en de hierbij behorende stukken en het conceptbesluit hogere waarden (geluid) liggen met ingang van vrijdag 28 mei 2021 tot en met donderdag 8 juli 2021 (zes weken) ter inzage in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter visie gelegde stukken. In verband met Corona gelden speciale regels. Raadpleeg daarvoor de website van de gemeente.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan en de hierbij behorende stukken zijn raadpleegbaar via de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het bestemmingsplan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0402.05bpgodelinde15-on01. Daarnaast is het ontwerp ook digitaal in te zien via http://0402.roview.net en via deze link (onderwerp 2 op deze pagina). Daar is ook het conceptbesluit hogere waarden (geluid) te raadplegen.

Zienswijze

Tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde ter inzage ligt kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Schriftelijk kan digitaal via deze webpagina (zie ook www.hilversum.nl) of via de post. Reacties via de post respectievelijk gericht worden aan de gemeenteraad met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan en aan ons college met betrekking tot het ontwerp hogere waarde geluid, gemeente Hilversum, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum.

Informatie

Voor het inwinnen van informatie en het mondeling kenbaar maken van zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer A. Rijntjes van de Afdeling Beleid & Ontwikkeling, bereikbaar op a.rijntjes@hilversum.nl of via (035) 629 24 02.

Hilversum, 27 mei 2021,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum