Bekendmaking ontwerpbesluiten bouw woning Noodweg 32

Burgemeester en wethouders van Hilversum maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor vervangende nieuwbouw (woning) op het perceel Noodweg 32. Het nieuwbouwplan is in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied.

De vergunning wordt voorbereid met de uitgebreide procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en met toepassing van een besluit tot afwijking van het bestemmingsplan zo als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Daarnaast is een besluit nodig voor het toestaan van een hogere waarde verkeersgeluid (vanaf de Noodweg). De voorkeurswaarde van 48 dB wordt met 2 dB overschreden op de nieuwe woning.

Het plan

Op het perceel Noodweg 32 staat een vrijstaande woning met bijbehorende bouwwerken. De eigenaar wil de woning en bijbehorende bouwwerken vervangen door een nieuwe duurzame woning. De nieuwe woning komt op een andere plek op het perceel te staan iets verder dan de huidige woning van de Noodweg af.

Inzien

Op het stadskantoor
De ontwerp-omgevingsvergunning, het raadsbesluit over de verklaring van geen bedenkingen, het conceptbesluit hogere grenswaarden (geluid) en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 9 oktober 2020 tot en met donderdag 19 november 2020 (zes weken) ter inzage in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur.

Digitaal
De ontwerp-omgevingsvergunning, het raadsbesluit over de verklaring van geen bedenkingen, het conceptbesluit hogere grenswaarden (geluid) en de hierbij behorende stukken zijn raadpleegbaar via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het bestemmingsplan worden opgeroepen via het invullen van de locatie of het planid-nummer: NL.IMRO.0402.01ov02noodweg32-on01. Daarnaast is het ontwerp ook digitaal in te zien via http://0402.roview.net.

Zienswijze

Tijdens de periode dat de ontwerpbesluiten ter inzage liggen kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze daarover kenbaar maken. Schriftelijk kan digitaal via deze webpagina of via de post. Reacties via de post moeten gericht worden aan burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum.

Informatie

Voor het inwinnen van informatie en het mondeling kenbaar maken van zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer A. Rijntjes van de Afdeling Beleid & Ontwikkeling, bereikbaar via 035 – 6292402.
Hilversum, 8 oktober 2020, Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum

Bijlagen

De volgende bijlagen zijn te vinden op http://0402.roview.net en www.ruimtelijkeplannen.nl

 • Ruimtelijke onderbouwing aanvraag Noodweg 32
 • Raadsvoorstel (ontwerp verklaring van geen bedenkingen)
 • Ontwerpbesluit hogere waarde Noodweg 32
 • Raadsbesluit (ontwerp verklaring van geen bedenkingen)
 • Concept ontwerpbesluit uitegebreide procedure Noodweg 32
 • Collegebesluit hogere waarde geluid Noodweg 32
 • Besluit provincie (verklaring van geen bezwaar geluid vliegveld)
 • De ruimtelijke onderbouwing aanvraag Noodweg 32,
 • Akoestisch onderzoek
 • Archeologisch onderzoek
 • Bodemonderzoek
 • Beschrijving landschappelijk inpassingsplan
 • Kaart landschappelijk inzichttingsplan