Bekendmaking ontwerp- geurverordening manege Gooi en Eemland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum maken bekend dat de ontwerp-geur-verordening “Manege Gooi en Eemland” gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd voor het indienen van inspraakreacties conform de Inspraakverordening gemeente Hilversum.

Aanleiding

Het plangebied van buurtschap Crailo grenst aan de bestaande manege “Gooi en Eemland” aan de Anne Franklaan 181A ,1222 ZZ te Hilversum. De GEM Crailo BV heeft de gemeente Hilversum verzocht een geurverordening op te stellen, waardoor de ontwikkeling van buurtschap Crailo niet meer wordt belemmerd door de aanwezigheid van de manege Gooi en Eemland. Conform de Wet geurhinder en veehouderij (Wvg) moet een afstand van 100 meter rond deze manege tot de dichtstbijzijnde geurgevoelige objecten (voornamelijk woningen) in acht worden genomen. Voor buurtschap Crailo zijn echter ook woningen dichterbij de manege gepland. Op dit moment is de ontwikkeling van de betreffende woningen nog niet mogelijk. De gemeentelijke geurverordening maakt het mogelijk om de in de wet vastgelegde afstanden tussen woningen en de manege te verkorten. Met deze Geurverordening zal de geurcontour teruggebracht worden naar 60 meter rond de bestaande opstal van manege. De ontwerpverordening zal eerst ter inzage worden gelegd voor het indienen van inspraakreacties. Vervolgens zal de verordening ter vaststelling worden aangeboden aan de raad. Hierbij zullen eventuele inspraakreacties worden betrokken.

Inzien

Op het stadskantoor

Het ontwerp raadsvoorstel en -besluit en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 23 oktober 2020 tot en met donderdag 3 december 2020 (zes weken) ter inzage in de Burgerleeskamer op het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal

De stukken zijn ook digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.hilversum.nl , onderdeel burgerleeskamer.

Inspraakreacties

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een reactie op de ontwerp geurverordening naar voren brengen. Schriftelijke reacties dienen gericht te worden aan de raad van de gemeente Hilversum, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum. Wij benadrukken dat het niet mogelijk is via elektronische weg te reageren.

Informatie

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer F. van Kooten van de afdeling Beleid & Ontwikkeling. Hij is telefonisch te bereiken via 14035 en per email op f.vankooten@hilversum.nl.

Hilversum, 22 oktober 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum

Bijlagen