Bekendmaking ontwerp Beleidsregel Buurtschap Crailo

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum maken op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp van de ‘Beleidsregel natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo 2022’ van 6 mei 2022 tot en met donderdag 16 juni 2022 ter visie ligt.

Inleiding

Buurtschap Crailo wordt ontwikkeld op een voormalig defensieterrein dat is gelegen op grondgebied van de gemeenten Laren, Gooise Meren en Hilversum ten zuidwesten van de Rijksweg A1. De gemeenteraden van Gooise Meren, Laren en Hilversum hebben in juli 2021 voor Buurtschap Crailo de drie bestemmingsplannen vastgesteld. Het totale plangebied behelst maximaal 590 woningen, circa 5 hectare bedrijvigheid en (maatschappelijke) voorzieningen.

Bestemmingsplan

In de regels van het bestemmingsplan is de voorwaarde opgenomen dat het bouwen van gebouwen volgens het bepaalde in het bestemmingsplan uitsluitend is toegestaan indien bij het bouwen voldoende maatregelen worden gerealiseerd in het kader van natuurinclusief bouwen en inrichten. Wanneer sprake is van voldoende maatregelen in het kader van Natuurinclusief bouwen en inrichten wordt toegelicht in ontwerpbeleidsregel 'Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo'. De beleidsregel die nu ter inzage ligt betreft een nadere uitwerking van de op 20 april 2021 vastgestelde beleidsregel. Met de herziening wordt de beleidsregel specifieker toegesneden op de kenmerken van en specifieke natuurdoelen voor de verschillende locaties op Buurtschap Crailo, zodat maatwerk geboden wordt.

Inzien

Op het stadskantoor

Het ontwerp van de herziening van de beleidsregel ‘Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo’ ligt met ingang van vrijdag 6 mei 2022 tot en met donderdag 16 juni 2022 (zes weken) ter inzage in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor, Oude Enghweg 23 te Hilversum. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift worden verstrekt van de ter visie gelegde stukken.

Digitaal

Informatie

Voor vragen of het inwinnen van informatie kunt u contact opnemen met mevrouw S. Wiedemeijer van de Afdeling Leefomgeving, telefonisch bereikbaar op 035 629 2262.

Hilversum, 5 mei 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum