Bekendmaking nieuw welstandsbeleid stationsgebied

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Hilversum in zijn vergadering van 7 oktober 2020 nieuw welstandsbeleid heeft vastgesteld voor het plangebied van bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2020’.

 

Plangebied

Het plangebied van het beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op gronden gelegen in het centrum van Hilversum die globaal worden begrensd door het spoor langs de Noorderweg, de Kleine Spoorbomen, de Schoolstraat, de Koninginneweg, de Stationsstraat en de Schapenkamp tot aan de kruising met de Prins Bernhardstraat. De bebouwing van Entrada, het UWV-gebouw en het stationsgebouw maken geen deel uit van het plangebied. Vanwege de herinrichting van de spoorwegovergang tussen Noorderweg en Schoolstraat/Koninginneweg (in Hilversum beter bekend als de 'Kleine Spoorbomen') is een klein perceel op de hoek Noorderweg – Hoge Larenseweg onderdeel van het plangebied gemaakt.

Het beeldkwaliteitsplan

In het beeldkwaliteitsplan zijn stedenbouwkundige en architectonische uitgangspunten opgenomen voor het plangebied van bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2020’. Nieuwe bouwplannen moeten hieraan voldoen. Het beeldkwaliteitsplan is daarmee toetsingskader voor de Welstandscommissie ingeval van omgevingsvergunningaanvragen.

De Welstandsnota is het middel om de architectonische kwaliteit van nieuwbouwplannen en verbouwingen in de gemeente te bewaken. Welstand richt zich specifiek op de vormgeving van gebouwen in relatie tot de (stedenbouwkundige of landschappelijke) openbare ruimte.

De raad heeft enkele wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp-beeldkwaliteitsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen. Meer informatie hierover is te vinden in het raadsbesluit, het raadsvoorstel, de wijzigingennota en het gewijzigd vastgestelde beeldkwaliteitsplan.

Het nieuwe welstandsbeleid treedt in werking met ingang van vrijdag 23 oktober 2020. Vanaf dat moment is het beeldkwaliteitsplan ‘Stationsgebied Hilversum’ in te zien als aanvulling bij de ‘Welstandsnota 2014’.

Inzien

Op het stadskantoor

Het gewijzigd vastgestelde beeldkwaliteitsplan, het raadsbesluit, het raadsvoorstel en de wijzigingennota liggen met ingang van vrijdag 23 oktober 2020 tot en met donderdag 3 december 2020 (zes weken) ter inzage in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift worden verstrekt van de ter visie gelegde stukken.

Digitaal

De documenten zijn digitaal in te zien via deze link (onderwerp 13 t/m 13.f op deze pagina, het beeldkwaliteitsplan is opgenomen als bijlage 8 van het voorstel).

Tevens is het beeldkwaliteitsplan te raadplegen op de website www.hilversum.nl/welstand.

Informatie

Voor vragen of het inwinnen van informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Sprik van de Afdeling Beleid & Ontwikkeling via het adres stationsgebied@hilversum.nl.

Hilversum, 22 oktober 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum