Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Utrechtseweg, perceel naast 63 – 65’ en bijbehorend besluit ‘Hogere waarden Wet geluidhinder’

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Hilversum in zijn vergadering van 2 februari 2022 het bestemmingsplan ‘Utrechtseweg, perceel naast 63 – 65’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Hilversum in zijn vergadering van 2 februari 2022 het bestemmingsplan ‘Utrechtseweg, perceel naast 63 – 65’ gewijzigd heeft vastgesteld. Tevens wordt gelet op artikel 110a Wet geluidhinder het door het college van burgemeester en wethouders van Hilversum genomen besluit ‘Hogere waarden Wet geluidhinder’, bekend gemaakt.

Het plan

Het plangebied is gelegen aan de Utrechtseweg in Hilversum. Het bestemmingsplan maakt op het perceel gelegen naast Utrechtseweg 63 en 65 en naast Utrechtseweg 69 en 69A de bouw van een nieuwe vrijstaande woning mogelijk. Vanwege dit bestemmingsplan zijn ‘Hogere waarden Wet geluidhinder’ vastgesteld.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Conform het voorstel van het college heeft de gemeenteraad naar aanleiding van de ingediende zienswijze  en ambtshalve het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. Meer informatie hierover is te vinden in het raadsbesluit, het raadsvoorstel, de ‘Nota zienswijzen en wijzigingen’ en het vastgestelde bestemmingsplan.

Hogere waarden Wet geluidhinder

In het kader van het bestemmingsplan ‘Utrechtseweg, perceel naast 63 – 65’ is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting vanwege de Utrechtseweg hoger is dan de voorkeursgrenswaarde (Lden) van 48 dB. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum heeft op 15 juni 2021 besloten tot doorlopen van een ‘Hogere waarden’ procedure, als bedoeld in de Wet geluidhinder.

Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerp-besluit ‘Hogere waarden Wet geluidhinder’. Het besluit is ongewijzigd vastgesteld.

Kennisgeving overeenkomst

Op grond van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 30 november 2021 een overeenkomst hebben gesloten ten behoeve van het bovengenoemde bestemmingsplan. Het kadastrale perceel (tevens exploitatiegebied) waarop de overeenkomst betrekking heeft betreft ‘gemeente Hilversum, sectie D, nummer 4316’.

Aanleiding voor de overeenkomst is dat het bestemmingsplan de bouw van een woning mogelijk maakt. De Wro schrijft dan voor dat de raad een exploitatieplan dient vast te stellen. Een exploitatieplan zorgt er voor dat de gemeentelijke kosten van een ontwikkeling worden verhaald op de eigenaren van de te ontwikkelen gronden. Het vaststellen van een dergelijk plan is niet nodig en ook niet verplicht als die kosten op een andere manier kunnen worden verrekend, bijvoorbeeld via het sluiten van een (anterieure) overeenkomst met de ontwikkelende partij. Hiervan is sprake. Met de eigenaar van het genoemde perceel is een dergelijke overeenkomst gesloten. De zakelijke inhoud van de overeenkomst ligt gedurende onderstaande termijn ter inzage op het Stadskantoor (zie hieronder).

Inzien

Op het stadskantoor

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Utrechtseweg, perceel naast 63 – 65’, het raadsbesluit, de hierbij behorende stukken en het besluit ‘Hogere waarden Wet geluidhinder’ liggen met ingang van vrijdag 25 februari 2022 tot en met donderdag 7 april 2022 (zes weken) ter inzage in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift worden verstrekt van de ter visie gelegde stukken.

Digitaal

Het documenten zijn digitaal in te zien via deze link (onderwerp 14 op deze pagina). Het vastgestelde bestemmingsplan is te vinden via de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het bestemmingsplan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0402.15bp04prcnst63en65-va01. Ook is het bestemmingsplan digitaal in te zien via http://0402.roview.net.

Beroep bestemmingsplan

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van ter inzage legging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Beroep besluit ‘Hogere waarden Wet geluidhinder’

Tegen de vaststelling van het besluit ‘Hogere waarden Wet geluidhinder’ kan gedurende de termijn van ter inzage legging eveneens beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit ‘Hogere waarden Wet geluidhinder’ bij ons College naar voren te brengen.

Indienen beroep

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit ‘Hogere grenswaarden’ treden in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen als ook een beroepschrift is ingediend.
Voor de behandeling van een beroep/voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Informatie

Voor vragen of het inwinnen van informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Sprik van de Afdeling Leefomgeving via het adres r.sprik@hilversum.nl.

Hilversum, 24 februari 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum