Bekendmaking bestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning 2021 niet vastgesteld

Niet vastgesteld

Het bestemmingsplan beoogde een herziening op onderdelen te zijn van het huidige bestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning, zoals dat in maart 2016 is vastgesteld. De wijzigingen hadden voornamelijk betrekking op het postcodegebied 1221 en Bloemenbuurt Noord en Zuid. Het bestemmingsplan is in die gebieden strenger dan zijn voorganger.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan niet vastgesteld omdat de uitganspunten van de gemeentelijke Woonvisie en de instrumenten van de Huisvestingsverordening onvoldoende zijn betrokken bij de totstandkoming van de herziening. Bovendien is lopende de procedure van het plan gebleken dat de aangescherpte regeling een onbedoeld effect heeft voor het gebied Bloemenbuurt Noord en Zuid. Doordat in dat gebied een dubbelbestemming ‘primair woongebied’ geldt, mag in elk gebouw/pand naast een andere bestemming (bijvoorbeeld een bedrijfsbestemming) ook worden gewoond. Daardoor is - op grond van de voorgestelde herziene regeling - in dat gebied meervoudige bewoning in het geheel niet meer mogelijk. Dat is niet wenselijk.

Inzien

Het raadsbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van vrijdag 19 november 2021 tot en met donderdag 30 december 2021 (zes weken) ter inzage in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter visie gelegde documenten. Door de coronamaatregelen kunnen anderen openingstijden gelden.

Het raadsbesluit met bijbehorende stukken is ook raadpleegbaar via deze website, onderdeel burgerleeskamer, via deze link (onderdeel 6) of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het raadsbesluit en het niet vastgestelde bestemmingsplan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0402.19pbp05mvbewoning-va01.

Beroep

Tegen het besluit om het bestemmingsplan niet vast te stellen kan gedurende de termijn van ter inzage legging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken: zij die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht of een belanghebbende die geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht.

Indienen beroep

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het raadsbesluit tot het niet vaststelling van het bestemmingsplan treedt per direct in werking.

Vigerend plan

Door het raadsbesluit blijft het bestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning, zoals vastgesteld op 30 maart 2016 het geldende planologische regime.

Informatie

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer A. Rijntjes van de afdeling Beleid & Ontwikkeling. Hij is telefonisch te bereiken onder 035 - 629 2402 of per e-mail op a.rijntjes@hilversum.nl.

Hilversum, 18 november 2021,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum