Bekendmaking Voorbereidingsbesluit ‘Besluit in het kader van Entree Oost 2021’

Met het voorbereidingsbesluit Entree Oost 2021 heeft de raad besloten dat alle bouw- en gebruikswijzigingen verboden zijn. Aanvragen om een omgevingsvergunning worden aangehouden.

Burgemeester en wethouders van Hilversum maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 juli 2021 een voorbereidingsbesluit heeft genomen.

Inhoud

Met het voorbereidingsbesluit Entree Oost 2021 heeft de raad besloten dat alle bouw- en gebruikswijzigingen verboden zijn. Aanvragen om een omgevingsvergunning worden aangehouden.

Gebied voorbereidingsbesluit

Het voorbereidingsbesluit geldt voor het gebied gelegen tussen de Larenseweg, Kleine Drift, Zuiderweg, Swammerdamstraat en de perceelsgrens met het Connexxionterrein, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart (de verbeelding; NL.IMRO.0402.07vb01kleinedrift-va03)

Reden

Bewoners, ontwikkelende partijen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeente hebben met elkaar de ‘Gebiedsagenda 1221’ opgesteld. Een gezamenlijke agenda die richting geeft aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 27 januari 2021 de ‘Gebiedsagenda 1221’ vastgesteld. Het project ‘Bruisend Hart’ is een van de projecten binnen de ‘Gebiedsagenda 1221’. Het Oosterspoorplein is als onderdeel van de stationsomgeving functioneel, maar fungeert evenwel niet als de entree naar Oost, noch als het gewenste hart van Oost. Gezien de ambities in Oost ligt herontwikkeling van dit gebied voor de hand. Voor het gebied is de Structuurvisie Bruisend Hart 1221 in voorbereiding. Voordat deze structuurvisie nader wordt uitgewerkt is het noodzakelijk voor het betreffende gebied een voorbereidingsbesluit te nemen om te voorkomen dat de gronden op basis van het geldende bestemmingsplan worden ontwikkeld.

Inwerkingtreding en duur

Het voorbereidingsbesluit is op 15 juli 2021 ter inzage gelegd en daarmee in werking getreden. Het voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van één jaar.

Inzien

Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende stukken is op 15 juli 2021 ter visie gelegd in de Burgerleeskamer van het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 – 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 – 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter visie gelegde stukken. Het voorbereidingsbesluit is digitaal in te zien via http://0402.roview.net/ of op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het besluit worden gevonden via het invullen van het planid-nummer NL.IMRO.0402.07vb01kleinedrift-va03. Tegen het voorbereidingsbesluit is geen beroep mogelijk.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de heer V. van Rossum, telefoonnummer 035-629 2079 of via v.vanrossum@hilversum.nl.

Hilversum, 15 juli 2021

Burgemeester en wethouders van Hilversum 

Bijlage