Bekendmaking Vaststelling ‘Gebiedspaspoort Korte Noorderweg’

Burgemeester en wethouders van Hilversum maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 9 maart 2022 het ‘Gebiedspaspoort Korte Noorderweg’ heeft vastgesteld.

Inhoud

Met de Gebiedsagenda 1221 als fundament wordt gewerkt aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Om ruimtelijke kaders te stellen voor de ontwikkelingen is het ‘Beeldkwaliteitsplan+ Ontwikkellocaties 1221 Hilversum’ (hierna BKP+) opgesteld. Het Beeldkwaliteitsplan plus 1221 is op 8 december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Deze kaders gaan over de samenhang van het geheel, de kwaliteit van de openbare ruimte, over bouwhoogte en over architectuur. In het BKP+ worden meetbare criteria vastgelegd op basis waarvan de architectonische kwaliteit van nieuwe gebouwen en buitenruimte getoetst kan worden. Het BKP+ doet uitspraken voor 1221 en meer specifiek voor ontwikkellocaties in 1221. Voor de kaders van de ontwikkellocaties zijn gebiedspaspoorten opgesteld, vandaar de plus. Het gebiedspaspoort beschrijft voor een ontwikkellocatie wat er vroeger was, wat er nu is en waar we naartoe willen bij de verdere planvorming voor deze specifieke ontwikkellocatie. Het gebiedspaspoort Korte Noorderweg was ten tijde van het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan 1221 nog niet gereed voor besluitvorming. In samenspraak met de ontwikkelaar en de buurt is het gebiedspaspoort Korte Noorderweg opgesteld. Het Gebiedspaspoort Korte Noorderweg is door de gemeenteraad vastgesteld als onderdeel van het ‘Beeldkwaliteitsplan+ Ontwikkellocaties 1221 Hilversum’.

Plangebied

Het plangebied Korte Noorderweg is gelegen in het oosten van Hilversum en wordt in het zuiden begrensd door de Noorderweg. Aan de overige zijde wordt het plangebied begrensd door de Korte Noorderweg met aangelegen bebouwing.

Inwerkingtreding

Het ‘Gebiedspaspoort Korte Noorderweg’ treedt in werking met ingang van de dag na deze bekendmaking. Tegen het besluit tot vaststelling van het ‘Gebiedspaspoort Korte Noorderweg’ kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Inzien

U kunt het ‘Gebiedspaspoort Korte Noorderweg’ digitaal raadplegen op de gemeentelijke website: https://1221.hilversum.nl onder het kopje ‘Ontwikkellocaties'.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de heer G. Savenije, telefoonnummer 035-629 2355 of via g.savenije@hilversum.nl

Hilversum, 7 april 2022

Burgemeester en wethouders van Hilversum