Bekendmaking Ontwerpbestemmingsplan Prins Bernhardstraat 142 - 158

Op grond van paragraaf 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Hilversum bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Prins Bernhardstraat 142 – 158 en het ontwerp ‘besluit hogere grenswaarde geluid’ ter visie wordt gelegd.

Het plan

Het ontwerpbestemmingsplan Prins Bernhardstraat 142-158 behelst de ontwikkeling van een woongebouw met maximaal 29 appartementen (25 middeldure huurappartementen en 4 dure huurappartementen). Het totale bouwvolume wordt vijf bouwlagen boven op een parkeergarage. Dit maakt dat de maximale bouwhoogte circa 15 meter bedraagt. De parkeergarage zal tot circa 3 meter onder maaiveld worden aangelegd. Een deelauto maakt onderdeel uit van de parkeeroplossing en de verdeling van de woningcategorieën wordt gecombineerd met een bouwplan aan de Larenseweg.

Inzien

Op het stadskantoor

Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp ‘besluit hogere grenswaarde geluid’ en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 19 november 2021 tot en met donderdag 30 december 2021 (zes weken) ter inzage in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter visie gelegde stukken. In verband met Corona gelden speciale regels. Raadpleeg daarvoor de website van de gemeente.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp ‘besluit hogere grenswaarde geluid’ en de hierbij behorende stukken zijn raadpleegbaar via de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het bestemmingsplan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0402.11bp10prbernhardst-on01. Daarnaast is het ontwerp ook digitaal in te zien via http://0402.roview.net

Zienswijze

Tijdens de periode dat de ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp ‘besluit hogere grenswaarde geluid’ ter inzage ligt kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Schriftelijk kan dit digitaal  of via de post. Reacties via de post moeten gericht worden aan de gemeenteraad, gemeente Hilversum, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum.

Informatie

Voor het inwinnen van informatie en het mondeling kenbaar maken van zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer V. van Rossum van de Afdeling Beleid & Ontwikkeling, bereikbaar op v.vanrossum@hilversum.nl of via 035 – 6292079.

Hilversum, 19 november 2021,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum

Bijlagen

Bestemmingsplan Toelichting - Hilversum, Prins Bernhardstraat 142-158

Bestemmingsplan Regels - Hilversum, Prins Bernhardstraat 142-158

Bestemmingsplan Verbeelding - Hilversum, Prins Bernhardstraat 142-158

Besluit Hogere grenswaarden Prins Bernhardstraat