Bekendmaking Ontwerp Beeldkwaliteitsplan plus 1221

Op grond van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Hilversum bekend dat het ontwerp Beeldkwaliteitsplan plus 1221 met gebiedspaspoorten voor de ontwikkellocaties van Korte Noorderweg, Hunkemöller, Venetapark, Van Son, Grote Sigarenfabriek, Wybertjesfabriek en Zuiderweg/Lijsterweg ter visie wordt gelegd.

Het plan

Voor de ontwikkeling van het gebied 1221 (Geuzenbuurt, Electrobuurt, Kleine Driftbuurt) is het ‘Beeldkwaliteitsplan 1221 plus’ opgesteld met gebiedspaspoorten voor de ontwikkellocaties van:

  • Korte Noorderweg,
  • Hunkemöller,
  • Venetapark,
  • Van Son,
  • Grote Sigarenfabriek,
  • Wybertjesfabriek en
  • Zuiderweg/Lijsterweg.

In het beeldkwaliteitsplan is aan de hand van eisen voor stedenbouw, architectuur en openbare ruimte aangegeven welke beeldkwaliteit wordt nagestreefd. Nieuwe bouwplannen moeten hieraan voldoen. De gemeenteraad zal worden voorgesteld om het beeldkwaliteitsplan met gebiedspaspoorten als aanvulling op de gemeentelijke welstandsnota vast te stellen. Het is dan toetsingskader voor de Welstandscommissie ingeval van omgevingsvergunningaanvragen.

Inzien

Op het stadskantoor

Het ontwerp ‘Beeldkwaliteitsplan 1221 plus’  ligt met ingang van 15 juli tot en met 15 september (2 maanden) ter inzage in de Burgerleeskamer van het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 8.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tegen betaling kan een afschrift verstrekt worden van de ter visie gelegde stukken. In verband met corona gelden speciale regels.

Digitaal

Het ontwerp beeldkwaliteitsplan is ook digitaal in te zien via de onderstaande linken:

Inloopbijeenkomsten

Op dinsdag 24 augustus tussen 15.00 en 17.30 uur vindt bij VONK in de Wijk, Larenseweg 139 in Hilversum een inloopbijeenkomst plaats. Op donderdag 2 september vindt tussen 19.00 en 21.30 uur bij wijkcentrum De Geus, Geuzenweg 84 in Hilversum een inloopbijeenkomst plaats. De bijeenkomsten zijn identiek. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Geïnteresseerden kunnen zich tijdens deze inloopbijeenkomsten laten informeren over inhoudelijke en procedurele aspecten rond de besluitvorming.

Zienswijze

Tijdens de periode dat het ontwerp beeldkwaliteitsplan ter inzage ligt kan een ieder mondeling of bij voorkeur schriftelijk een zienswijze over het ontwerp beeldkwaliteitsplan kenbaar maken. Schriftelijk kan digitaal via deze webpagina of via de post. Schriftelijke reacties via de post moeten gericht worden aan de gemeente Hilversum, ter attentie van de gemeenteraad, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum.

Informatie

Voor het inwinnen van informatie en het mondeling kenbaar maken van zienswijzen kunt u contact opnemen met mevrouw M.S. Drost bereikbaar via 035 – 629 2067 en/of de heer G. Savenije bereikbaar via 035-629 2355, beiden van de Afdeling Beleid & Ontwikkeling.
Hilversum, 15 juli 2021
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum