Bekendmaking Chw ontwerpbestemmingsplan Huydecopersweg 'Tussen de lanen'

Op grond van paragraaf 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Hilversum bekend dat het Chw ontwerpbestemmingsplan Huydecopersweg 'Tussen de lanen' ter visie wordt gelegd.

Het plan

Ter plaatse van de oude aansluiting op de A27 zijn gronden beschikbaar gekomen. Het plan Huydecopersweg is opgesteld om op de beschikbare gronden natuurcompensatie, natuurontwikkeling, waterbergings- en infiltratiegebied en een fietsverbinding te realiseren. Het voorliggende Chw bestemmingsplan Huydecopersweg 'Tussen de lanen' maakt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied mogelijk.

Inzien

Op het stadskantoor

Het ontwerpbestemmingsplan en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 10 september 2021 tot en met donderdag 21 oktober 2021 (zes weken) ter inzage in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter visie gelegde stukken. In verband met Corona gelden speciale regels. Raadpleeg daarvoor de website van de gemeente.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan en de hierbij behorende stukken zijn raadpleegbaar via de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het bestemmingsplan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0402.01bp15huydecoper-on01. Daarnaast is het ontwerp ook digitaal in te zien via http://0402.roview.net  en via deze link (onderwerp 2 op deze pagina).

Zienswijze

Tijdens de periode dat de ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Schriftelijk kan digitaal via deze webpagina (zie ook www.hilversum.nl) of via de post. Reacties via de post moeten gericht worden aan de gemeenteraad, gemeente Hilversum, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum.

Informatie

Voor het inwinnen van informatie en het mondeling kenbaar maken van zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer V. van Rossum van de Afdeling Beleid & Ontwikkeling, bereikbaar op v.vanrossum@hilversum.nl of via 035 – 6292079.

Hilversum, 10 september 2021,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum

Bijlagen

Huydecopersweg 'Tussen de lanen' - regels (pdf, 3 mb)

Huydecopersweg 'Tussen de lanen' - Verbeelding (pdf, 479 kb)

Huydecopersweg 'Tussen de lanen' - Toelichting (pdf, 6,4 mb)