Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 20

Publicatie 16 mei 2019

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op deze site of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Ingekomen aanvragen met kenmerknummer en ontvangstdatum:

 • Borneolaan 21 (kappen 4 bomen); 545439; 09-05-2019;
 • Chrysantenstraat 45 (plaatsen dakopbouw); 533080; 19-03-2019;
 • Godelindeweg 10 (verbouwen/wijzigen monumentaal pand); 545353; 09-05-2019;
 • Hazelaarlaan 40 (kappen 2 bomen); 539393; 16-04-2019;
 • Hoenderweg 16 (plaatsen 1 dakkapel); 545437; 09-05-2019;
 • Kerkstraat 87 (verbouwen/uitbreiden monumentaal pand naar 3 woningen); 544087; 06-05-2019;
 • Lage Naarderweg 37 A (vergroten bijgebouw (legalisatie)); 543688; 02-05-2019;
 • Larenseweg 73 (kappen 1 boom); 544242; 06-05-2019;
 • 's-Gravelandseweg 59 (verbouwen/wijzigen sanitaire ruimten monumentaal pand ); 545022; 08-05-2019;
 • Sophialaan 14 (kappen 1 boom); 543795; 05-05-2019;
 • Spinozahof 66 (kappen 1 boom); 545001; 07-05-2019;
 • t.h.v. Vivaldipark 58 (bij vijver) (kappen 1 boom); 545015; 08-05-2019;
 • Utrechtseweg 20 (kappen 1 boom); 545433; 09-05-2019;
 • Vaartweg 51 (verbouwen monumentaal pand); 543739; 03-05-2019;
 • Verdilaan 2 (kappen 1 boom in beschermd natuurgebied ); 543701; 03-05-2019;
 • Vlindermeent 102 (plaatsen 1 dakkapel); 545004; 07-05-2019;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

Aanvraag waarvan de behandeltermijn met 6 weken is verlengd met kenmerknummer (art. 3.9 Wabo):

 • Begoniastraat 7 (plaatsen dakopbouw); 534523; 07-05-2019;
 • De Meent 5 (reclame op de voorgevel) ; 529453; 13-05-2019;
 • Emmastraat 31 (uitbreiden woning); 532047; 09-05-2019;
 • Erfgooiersstraat 243 (plaatsen 2 dakkapellen); 532841; 07-05-2019;
 • Kerkstraat 58 (wijzigen gevel monumentaal pand ); 532832; 07-05-2019;
 • Laapersveld 9 (het wijzigen van de zijgevel van het paviljoen); 530017; 06-05-2019;
 • Neptunusstraat 27 (plaatsen zonnepanelen); 530766; 08-05-2019;
 • Noordse Bosje 57 (uitbreiden woning); 532270; 10-05-2019;
 • Oosterengweg 68 (vervangen reclame); 530159; 09-05-2019;
 • Outshoornlaan 30 (plaatsen 1 dakopbouw en 1 dakkapel); 532848; 07-05-2019;
 • Plataanweg 6 A (verbouwen pand en plaatsen overkapping ); 532011; 10-05-2019;
 • 's-Gravelandseweg 14 (splitsen pand naar 2 woningen (legalisatie) ); 531967; 10-05-2019;
 • Zenderstraat 55 (plaatsen 1 dakkapel); 531962; 10-05-2019;

Verleend

Verleende vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Albertus Perkstraat 109 (kappen 1 boom); 538195; 06-05-2019;
 • Anna's Hoeve kavel 4.7-3 (C 9648)  (bouwen woning en aanleggen uitrit ); 519945; 10-05-2019;
 • Birkenheuvelweg 53 (plaatsen 1 dakkapel); 526186; 06-05-2019;
 • Bisonlaan 10 (kappen 1 boom); 532795; 14-04-2019;
 • Boomberglaan 8a (kappen 1 boom); 532797; 14-04-2019;
 • Boomberglaan 24 (verbouwen monumentaal pand); 521516; 07-05-2019;
 • Boomberglaan 4 (bouwen houten schuur en veranda ); 515695; 09-05-2019;
 • Dudokpark 1 (plaatsen steunen t.b.v. monitoren raadszaal); 481671; 10-05-2019;
 • Egelshoek 8-20 (herinrichten nieuwe standplaats 8-20); 532670; 07-05-2019;
 • Jacob Catsstraat 56 (het verbreden van een uitrit ); 538782; 06-05-2019;
 • Johannes Geradtsweg 109-111 (schoolplein) (kappen 1 boom); 536966; 06-05-2019;
 • Kamerlingh Onnesweg 86 (kappen 1 boom); 538794; 06-05-2019;
 • Olympia 2 B (plaatsen reclame); 522718; 07-05-2019;
 • Pelikaanstraat 27 (uitbreiden woning); 491646; 06-05-2019;
 • Reigerstraat 29 (kappen 1 boom); 536785; 06-05-2019;
 • Rigelstraat 120 (plaatsen zonnepanelen); 515924; 06-05-2019;
 • Simon Stevinweg 57 (kappen 2 bomen); 538785; 06-05-2019;

Geweigerd

Geweigerde vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Paulus van Loolaan 17 (plaatsen toegangspoort tuin ); 521400; 07-05-2019;
 • Schuttersweg 42 (vellen boom); 534487; 2-5-2019;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

 

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze worden op 16 mei 2019 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Van der Zaenlaan bij nrs. 43-44 (Oplaadpunt EV aanwijzen vakken; zaak 526315)
 • Admiraal de Ruyterlaan bij Karel Doormanlaan  (Oplaadpunt EV aanwijzen vakken; zaak 526334 )
 • Franciscusweg thv 4A (Oplaadpunt EV aanwijzen vakken; zaak 528270)
 • Gasthuisstraat bij Mauritsstraat (Oplaadpunt EV aanwijzen vakken; zaak 526306)        

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaatsen

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 08 mei 2019 10 mei 2019 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via de website van de gemeente Hilversum (www.hilversum.nl/verkeersbesluiten).

 • Kapittelweg (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 88) zaaknummer 544578;
 • Vinkenstraat (het aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 5) zaaknummer 533909;

Horeca

Aanvraag op grond van artikel 2 Winkeltijdenverordening Hilversum 2018, ontheffing voor het verschuiven van de openingstijden van de

 • Albert Heijn op de locaties Kerkelanden, Van Hogendorplaan, Gijsbrecht van Amstelstraat, Langestraat en Seinstraat op (30 mei 2019, 9 juni 2019, 10 juni 2019, 24 december 2019, 25 december 2019, 26 december 2019, 31 december 2019, 1 januari 2020 alsmede een algemene aanpassing van de openingstijden op zondag voor de locaties Kerkelanden, Langestraat en Seinstraat), zaaknummer 533169.

Indien u inzage wilt hebben in deze aanvraag of een zienswijze wilt indienen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Horeca via 14 035 of horeca@hilversum.nl  De termijn hiervoor is twee weken, gerekend vanaf de dag van publicatie.

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.