Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 9

Publicatie 27 februari 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Ingekomen aanvragen met kenmerknummer en ontvangstdatum:

 •           1e Oosterstraat 67 A (splitsen pand (legalisatie)); 617721; 20-02-2020;
 • Abel Tasmanstraat 25 (plaatsen dakkapel, verhogen nok); 617312; 17-02-2020;
 • Appartementengebouw Zeshoven 9 (wijzigen gevel appartementengebouw); 617970; 20-02-2020;
 • Bergweg 57 (noodkap boom); 617042; 19-02-2020;
 • C 9674, C 9764, Anna's Hoeve veld 4.3 en 4.4 (t/o Minckelers (bouwen woongebouw met 64 huurappartementen); 617596; 18-02-2020;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 109 (plaatsen naambord aan voorgevel); 617676; 19-02-2020;
 • Graaf Wichmanstraat 130 (plaatsen dakkapel); 617660; 18-02-2020;
 • Hoogstraat 24 (splitsen pand (legalisatie)); 617706; 20-02-2020;
 • Irisstraat 103 (kappen boom); 617533; 18-02-2020;
 • Koninginneweg 113 A (splitsen pand (legalisatie)); 617716; 20-02-2020;
 • Laan 1940-1945 83 (vervangen trap); 617980; 20-02-2020;
 • M 404, Da Costalaan 23 (plaatsen dakkapel); 617265; 16-02-2020;
 • Noodweg 37 D 25 (verbouwen pand t.b.v. brandveiligheid); 617289; 17-02-2020;
 • Oude Amersfoortseweg 69 (plaatsen zonnepanelen); 617526; 18-02-2020;
 • 's-Gravelandseweg 16 A (wijzigen gevel); 617987; 21-02-2020;
 • 's-Gravelandseweg 74 (kappen boom); 617177; 14-02-2020;
 • Soestdijkerstraatweg 69 (plaatsen dakkapel); 617223; 15-02-2020;
 • Tony van Verrestraat 12 (uitbreiden woning); 617200; 15-02-2020;
 • Willibrorduslaan 30 (kappen boom); 617975; 20-02-2020;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.
Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

Aanvraag waarvan de behandeltermijn met 6 weken is verlengd met kenmerknummer (art. 3.9 Wabo):

 •          1e Nieuwstraat 68 (verbouwen/uitbreiden van de woning aan de achterzijde); 571898; 20-02-2020;
 • Bosdrift 20 (uitbreiden woning); 604372; 19-02-2020;
 • Eekhoornstraat 15 (plaatsen dakkapel); 605241; 21-02-2020;
 • Floris Vosstraat 51 (aanleggen uitrit); 602683; 24-02-2020;
 • Hoorneboeg 5 (bouwen bijgebouw t.b.v. beheer/opslag); 599216; 19-02-2020;
 • Jan van der Heijdenstraat 10 (het plaatsen van dakkapel op het voordakvlak); 604088; 18-02-2020;
 • Javalaan 38 (wijzigen van de zijgevel en het plaatsen van een dakraam); 604244; 17-02-2020;
 • Van Nijenrodestraat 19 (het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van een woning); 604090; 18-02-2020;

Verleend

Verleende vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 •           2e Nieuwstraat 43 (het maken van een interne doorbraak in de woning); 608968; 17-02-2020;
 • A 2388, t.h.v. Meikevermeent 80 (kappen boom); 611813; 17-02-2020;
 • Begoniastraat 27 (uitbreiden woning); 602723; 17-02-2020;
 • Borneolaan 21 A (Q 1815) (bouwen woning en aanleggen uitrit); 583797; 17-02-2020;
 • Dr. P.J.H. Cuypersplein 25 (verbouwen monumentaal pand en plaatsen 2 dakramen); 586646; 17-02-2020;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 478 (plaatsen dakkapel); 609310; 17-02-2020;
 • Hommelmeent 21 (kappen boom); 612110; 19-02-2020;
 • I 1450, t.h.v. Hoflaan 14A (kappen boom); 611823; 17-02-2020;
 • I 1452, t.h.v. Nimrodlaan 1 (kappen boom); 611808; 17-02-2020;
 • L 4054, groenstrook bij Goudenregenlaan 1 (bouwen bukbieb); 612853; 20-02-2020;
 • Oude Amersfoortseweg 253K, L, M (plaatsen 3 airco units op dak); 612663; 20-02-2020;
 • Rozenstraat 44 A (verbouwen bedrijfspand naar 2 woningen); 582541; 20-02-2020;
 • Rozenstraat 75 (wijzigen kapconstructie); 610063; 19-02-2020;
 • Taludweg 95 (uitbreiden woning); 594826; 17-02-2020;
 • Van Beuningenstraat 29 (dichtzetten balkon); 599871; 17-02-2020;

Geweigerd

Geweigerde vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 •           Regentesselaan 12 (verplaatsen boom); 593282; 20-02-2020;

 Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Evenementen

Ingekomen aanvragen met naam evenement, locatie, datum en zaaknummer:

 • Hilversum Denkt; Kerkbrink; 18-4-2020; 615834
 • Platenbeurs; Groest; 30-5, 29-8-2020; 616081

Zienswijze: Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar evenementen@hilversum.nl, vermeldt u daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Horeca

 • Restaurant Su, Stationsstraat 32, 34, 36 en Langgewenst 4 (uitbreiding bestaand restaurant), zaaknummers 585039 en 588288, ingekomen op 15-10-2019 en 28-10-2019.

Als u informatie wilt over deze aanvragen kunt u mailen naar horeca@hilversum.nl. Zienswijze kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie.

Ontwerp verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze worden op 27 februari 2020 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (= reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Van Linschotenlaan; aanwijzen vakken oplaadpunt EV, zaak 617316
 • Kolhornseweg; aanwijzen vakken oplaadpunt EV, zaak 617293

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.