Openbare bekendmakingen week 9

Publicatie 3 maart 2022

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.

Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.

Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN:

Ingekomen:

 • Annie M.G. Schmidtstraat 2 (plaatsen overkapping achterzijde); 850355; 20-02-2022;
 • Boslaan 4 (wijzigen bestemming van wonen naar gedeeltelijk kantoor ); 850366; 21-02-2022;
 • C 7345, nabij Nieuwe Crailoseweg 8E (bouwen opslagloods en een overkapping); 850352; 14-02-2022;
 • Doodweg 9 (afgraven grond); 850354; 20-02-2022;
 • Godelindeweg 2 A (kappen 1 boom); 850361; 19-02-2022;
 • Govert Flincklaan 13 (kappen 1 boom); 850372; 21-02-2022;
 • Graaf Florislaan 17 (kappen boom); 850363; 20-02-2022;
 • Hommelmeent 22 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850374; 22-02-2022;
 • Hommelmeent 98 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850375; 22-02-2022;
 • IJsvogelstraat 4 en 4A (samenvoegen panden); 850356; 20-02-2022;
 • J.A. Kalfflaan 10 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850367; 21-02-2022;
 • Johannes Geradtsweg 195 (plaatsen tuinhuis, wijzigen tuinmuur); 850383; 25-02-2022;
 • Kerkbrink 17 (vervangen/wijzigen gevelpuien); 850353; 18-02-2022;
 • Kleine Drift 88 (plaatsen zonnepanelen); 850376; 23-02-2022;
 • Q 332, Koninginneweg 9 (kappen 1 boom); 850380; 22-02-2022;
 • Utrechtseweg 5 (kappen 1 boom); 850381; 23-02-2022;
 • Van Kretschmar van Veenlaan 61 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850368; 21-02-2022;
 • Varenmeent 33 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850370; 22-02-2022;
 • Witte Kruislaan 37 (kappen 1 boom); 850379; 22-02-2022;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd:

 • Arena 301 (wijzigen entrees); 850109; 21-02-2022;
 • Beethovenlaan 23 (restaureren hekwerk, verlichting en poeren); 850081; 21-02-2022;
 • Joelaan 5 (plaatsen zonnepanelen); 850094; 22-02-2022;
 • Kangoeroelaan 1 (vervangen kozijnen, aanleggen uitrit/2 parkeerplaatsen); 806063; 24-02-2022;
 • Kerkstraat 46-48 (vervangen kozijnen voorgevel); 850315; 24-02-2022;
 • Kleine Drift 51 (wijzigen bedrijfsruimte begane grond naar 1 appartement en kleine bedrijfsruimte); 850079; 21-02-2022;
 • Larenseweg 155 (wijzigen constructie, gevel en gevelreclame); 850042; 21-02-2022;
 • Mossenmeent 5 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850101; 21-02-2022;
 • 's-Gravelandseweg 76 (aanleggen uitrit/extra parkeerplaatsen); 808314; 22-02-2022;

Verleend:

 • Ampèrestraat 10 (herbestemmen van de oude sigarenfabriek met 77 zorgwoningen en parkeergarage); 790954; 22-02-2022;
 • Anjelierstraat 13 en 15 (plaatsen dakopbouw); 850213; 23-02-2022;
 • Arena 301 (wijzigen brandscheidingen); 850115; 25-02-2022;
 • Buisweg 162 (maken vaste trap en trapgat); 850177; 22-02-2022;
 • Burgemeester Van Hellenberg Hubarlaan 16 (plaatsen dakraam); 850110; 22-02-2022;
 • D 3825, Colosseum 1 (Nike Campus/BBC-gebouw) (renoveren gebouw "Bill Bowerman center"); 795724; 21-02-2022;
 • Herenstraat 47 (plaatsen 2 dakramen en 2 interne trappen); 808080; 22-02-2022;
 • Hilversumse Meentweg, sectie a, nr. 2270 bij voetpad (plaatsen 2 spanmasten t.b.v. spandoeken aan de zuidzijde van de Hilversumse Meent); 850246; 23-02-2022;
 • Hilvertsweg 202 (plaatsen 3 dakkapellen voor- en achterzijde); 807519; 23-02-2022;
 • Hindelaan 24 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850020; 22-02-2022;
 • Julianalaan 10 (constructieve wijziging); 850256; 23-02-2022;
 • Kerkstraat 6 (plaatsen handelsreclame); 850067; 22-02-2022;
 • Krekelmeent 65 (wijzigen gevel garage); 850027; 22-02-2022;
 • Palestrinalaan 2 (kappen boom); 850194; 22-02-2022;
 • Q 1463, Celebeslaan 2 (kappen 1 boom); 850223; 22-02-2022;
 • Snelliuslaan 71 (plaatsen 2 dakkapellen); 808359; 22-02-2022;
 • Soestdijkerstraatweg 151 (kappen 8 bomen); 808242; 22-02-2022;
 • St. Vitusstraat 29A (plaatsen dakopbouw); 799192; 23-02-2022;
 • Utrechtseweg 119 (doorbreken muren); 850199; 22-02-2022;
 • Van Riebeeckweg 17 (verhogen nok en plaatsen dakkapel voorzijde); 808299; 21-02-2022;
 • Willibrorduslaan 246 (kappen 1 boom); 850211; 21-02-2022;

Geweigerd:

 • S. Hoogewerffstraat 36 (plaatsen zonnepanelen); 850155; 21-02-2022;

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

VERKEERSBESLUIT GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN;

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 25 februari 2022 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via de website van de gemeente Hilversum (www.hilversum.nl/verkeersbesluiten)

 • Lorentzweg (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 48); 1105977;

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

HORECAVERGUNNINGEN/-ONTHEFFINGEN:

Ingekomen:

 • Muze in de Stad; Groest 33; exploitatie- en Alcoholwetvergunning; 1103391 en 1103392;
 • HillyWood; Spuisteeg 3a; exploitatie- en Alcoholwetvergunning; 1091417 en 1091416;

Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar horeca@hilversum.nl.

Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar horeca@hilversum.nl, vermeld daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

EVENEMENTENVERGUNNINGEN:

Ingekomen:

 • Lustrum Gooische Hockeyclub; Parkeerterrein Gooische Hockeyclub, Bussumse Meerweg 9; 19-5 t/m 22-5-2022; 1104324;
 • HOPPAAA!; Dudokpark; 10-6 t/m 12-6-2022; 1103732;

Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl.

Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar evenementen@hilversum.nl, vermeld daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

MEDEDELING:

Voor het project Veilig naar school heeft de volgende school toestemming gekregen om tijdelijk een deel van de weg af te sluiten op:

11 maart 2022, De Annie M.G. Schmidtschool: het stuk Laapersveld, tussen de ingang en de uitgang van het Laapersboog.

Als u vragen hebt over deze mededeling dan kunt u contact opnemen met Team Backoffice via 14035.

BEZWAAR

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

BEROEP

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.