Openbare bekendmakingen week 8

Publicatie 25 februari 2021

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op deze site of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunning

Ingekomen

 • Beethovenlaan 49 (herbouwen bijgebouw); 749916; 15-02-2021;
 • Boslaan 4 (vergroten kelder); 750761; 17-02-2021;
 • Bussumerstraat 24D (plaatsen extra verdieping op bestaand dak); 750743; 18-02-2021;
 • Faisantenstraat 15 (isoleren zijgevel); 750555; 17-02-2021;
 • Hoge Larenseweg 332 (plaatsen dakkapel voorzijde); 750556; 17-02-2021;
 • Iepenlaan 6 (kappen boom achtertuin); 750926; 19-02-2021;
 • Kerkstraat 41 (wijzigen gevelreclame); 750405; 16-02-2021;
 • Kerkstraat 6 (verbouwen pand naar 2 appartementen boven winkel); 750413; 16-02-2021;
 • Lieven de Keylaan 20 (kappen boom); 750185; 16-02-2021;
 • Mauritslaan 9 (kappen 1 boom in voortuin); 750564; 17-02-2021;
 • Mgr. Van de Weteringstraat 1A (wijzigen bestemming van kantoor naar woning ); 749327; 12-02-2021;
 • N 9622, N 9623, N 9624/ Schapenkamp 2  (verbouwen gebouw Silverpoint naar 145 appartementen en commerciële ruimtes in strijd met bestemmingsplan, wijzigen uitrit); 750473; 17-02-2021;
 • P 1204, Blijdensteinlaan 4 (verplaatsen/vergroten berging, uitbreiden kelder, plaatsen toegangspoort (wijzigingen t.o.v. eerder verleende vergunning)); 750448; 16-02-2021;
 • Professor Poelsstraat 24 (wijzigen kozijnen voor- en achterzijde); 751075; 20-02-2021;
 • Stephensonlaan 45 (plaatsen 6 deuren in achtergevel); 749967; 16-02-2021;
 • Vaartweg 42 (bouwen schuur); 750530; 17-02-2021;
 • Vaartweg 74 (kappen boom 2 bomen in de achtertuin); 750226; 16-02-2021;
 • Vingboonsstraat Noord (kappen i.v.m. reconstructie weg); 750929; 19-02-2021;
 • Wattstraat 9 (boom rooien); 750194; 15-02-2021;
 • Willem Bontekoestraat 2-24, Jacob Roggeveenstraat 3-145 (isoleren dak, vervangen dakpannen); 750749; 18-02-2021;
 • Wirixstraat 6 (kappen 1 boom in achtertuin); 750437; 18-02-2021;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.

Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hun ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

D 4304, t.h.v. Laapersweg 1 (plaatsen 2 vlaggenmasten); 741406; 15-02-2021;

 • Dalweg 7 (plaatsen dakkapel voorzijde); 729897; 16-02-2021;
 • Hertog Aelbrechtstraat 77 (plaatsen dakopbouw achterzijde en dakkapel voorzijde); 734933; 18-02-2021;
 • Kerkstraat 69-71 (verbouwen naar winkelruimte (begane grond) en appartementen); 724774; 16-02-2021;
 • Torenlaan 45 (plaatsen erfafscheiding/schutting (legalisatie)); 734037; 19-02-2021;

Verleend

 • C 9854 (Anna's Hoeve tussen Dolf van der Lindenstraat en Ant (bouwen appartementengebouw met 65 sociale huurwoningen); 718212; 19-02-2021;
 • De Bazelstraat 31 (plaatsen dakraam zijgevel); 732881; 18-02-2021;
 • Emmastraat 1 (kappen 2 bomen); 747805; 17-02-2021;
 • Hermelijnlaan 45 (plaatsen dakkapel achterzijde); 726009; 18-02-2021;
 • Hilvertsweg 291 (kappen boom); 744932; 18-02-2021;
 • Kapittelweg 115 (plaatsen condensor op dakvlak); 692922; 17-02-2021;
 • Karel Doormanlaan 27 (kappen boom); 746162; 17-02-2021;
 • Koningsstraat 48 (plaatsen dakkapel zijgevel); 731514; 18-02-2021;
 • Marktplein 1 (plaatsen tijdelijke kas ivm coronamaatregelen ); 706778; 19-02-2021;
 • Neuweg 362 (uitbreiden kelder); 733155; 16-02-2021;
 • Noorderweg 176 (constructieve wijziging begane grond); 746884; 18-02-2021;
 • Pauwenstraat 53 (constructieve wijziging (verwijderen draagmuur)); 742046; 18-02-2021;
 • Reaumurlaan 18 (verhogen nok, plaatsen dakkapel voorzijde); 736444; 17-02-2021;
 • Sumatralaan 11 (kappen boom); 746205; 18-02-2021;
 • Sumatralaan 11 (verbouwen woning); 715759; 19-02-2021;
 • Surinamelaan 31A (kappen berk zodat naastgelegen pijnboom zich beter kan ontwikkelen. elders in de tuin zal een vervangende boom geplant worden); 740884; 18-02-2021;
 • Vaartweg 97 (kappen boom in de achtertuin); 747703; 18-02-2021;
 • Van Hogendorplaan 27 (plaatsen dakkapel voorzijde); 720631; 19-02-2021;
 • Zuiderweg 123B (kappen 1 boom); 742192; 16-02-2021;
 • Van Nijenrodestraat 23 (verhogen nok en plaatsen dakopbouw achterzijde, plaatsen dakkapel voorzijde); 658661; 17-02-2021; (besluit na bezwaar, zodat hiertegen beroep open staat)

Geweigerd

 • Krekelmeent 24 (plaatsen dakopbouw); 689097; 17-02-2021;
 • 1e Oosterstraat 2 (verbouwen bedrijfsruimte naar 2 appartementen); 711522; 19-02-2021

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn/worden op 22 februari 2021 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Jac. P. Thijsseplein (opheffen gehandicaptenparkeerplaats), zaak 730176
 • Willem Bontekoestraat (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 42) zaaknummer 750705;

Horeca

Verleende vergunningen/ontheffingen/meldingen met naam bedrijf, adres inrichting, omschrijving besluit, zaaknummer en verzenddatum:

 • Gall & Gall Gemak; Oosterengweg 70; Drank- en Horecawetvergunning overname slijterij; 721404; 18 februari 2021;

Bezwaar/beroep
Zie onderaan de advertentie

Winkeltijden

Ingekomen aanvragen met naam bedrijf, adres winkel/filiaal, omschrijving aanvraag en zaaknummer:

 • Veilinghuis Van Spengen B.V.; Koninginneweg 25; openstelling op kijkdagen op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00 uur; 750262;

Zienswijze: Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar horeca@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen 2 weken na 25 februari 2021. U kunt uw zienswijze mailen naar horeca@hilversum.nl, vermeldt u daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Algemene plaatselijke verordening

Ingekomen aanvraag standplaatsvergunning met kenmerknummer en ontvangstdatum:

 • locatie Stationsplein: seizoenplaats voor 2 maanden voor verkoop van ijs, crêpes, wafels (maandag tot en met zaterdag vanuit een mobiele kraam), zaaknummer, 749793, 15 februari 2021;

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u een betrokkene? Dan kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen betrokkenen van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, geldt de vergunning meestal na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar gaan meestal direct na bekendmaking in, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet ingaat, kunt u een voorlopige voorziening vragen