Openbare bekendmakingen week 8

Publicatie 24 februari 2022

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.

Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.

Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN:

Ingekomen aanvragen met kenmerknummer en ontvangstdatum:

 • Acaciapark 138 (verduurzamen woning, renoveren achtergevel); 850337; 17-02-2022;
 • Bellstraat 11 (uitbreiden schuur); 850314; 14-02-2022;
 • Blesboklaan 2 (uitbreiden woning en plaatsen bijgebouw); 850319; 14-02-2022;
 • Eikbosserweg 202 (uitbreiden serre achterzijde); 850322; 15-02-2022;
 • Franciscusweg 10 D 3 (nieuwbouw 17 bedrijfsunits); 850318; 14-02-2022;
 • Frederik van Eedenlaan 24 (plaatsen overkapping in achtertuin); 850317; 14-02-2022;
 • Gerard Doulaan 13 (verbouwen bijgebouw); 850292; 13-02-2022;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 64 (verbouwen bijgebouw); 850316; 14-02-2022;
 • Hazelaarlaan 51 (kappen bomen); 850306; 12-02-2022;
 • Insulindelaan 9 (wijzigen uitritpoort); 850289; 12-02-2022;
 • Kerkstraat 46-48 (vervangen kozijnen voorgevel); 850315; 14-02-2022;
 • Kloosterlaan 116 (wijzigen balkon/kozijn); 850290; 13-02-2022;
 • Lorentzweg 173 (plaatsen zonnepanelen); 850332; 17-02-2022;
 • Marathon 6A (wijzigen bestemming begane grond en 1e verdieping van kantoor naar poli/fysiobehandelingen in strijd met bestemmingsplan); 850320; 15-02-2022;
 • Neptunusstraat 10 (plaatsen zonnepanelen); 850328; 16-02-2022;
 • Orionlaan 35 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850287; 11-02-2022;
 • Oude Amersfoortseweg 121 (kappen boom); 850308; 14-02-2022;
 • Prins Bernhardstraat 142-158 (bouwen 29 appartementen, aanleggen uitrit); 850329; 16-02-2022;
 • Rondeellaan 5 en omgeving (bouwproject 't Park Soestdijkerst (kappen 5 bomen); 850305; 12-02-2022;
 • Schapenkamp 186 (splitsen pand); 850338; 17-02-2022;
 • Silenestraat 24 (plaatsen dakopbouw); 850293; 13-02-2022;
 • Simon Stevinweg 153 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850321; 15-02-2022;
 • Spechtstraat 45 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850291; 13-02-2022;
 • Sumatralaan 40 (schoolgebouw) (plaatsen zonnepanelen); 850327; 16-02-2022;
 • Thebe 22 (wijzigen bestemming gedeelte begane grond van kantoor naar poli/fysiobehandelingen in strijd met bestemmingsplan); 850323; 15-02-2022;
 • Trompenbergerweg 5 (plaatsen zonnepanelen); 850288; 12-02-2022;
 • Utrechtseweg 140 (kappen 2 bomen); 850341; 15-02-2022;
 • Vaartweg 111 (onderhoud van een eik); 850312; 15-02-2022;
 • Van Riebeeckweg 212 (plaatsen berging/bijgebouw); 850331; 17-02-2022;
 • Willibrorduslaan 64 (plaatsen dakopbouw); 850330; 16-02-2022;
 • Zuiderloswal 5-59 (plaatsen reclamevoorzieningen); 850326; 16-02-2022;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd:

 • Boslaan 4 (plaatsen hekwerk, toegangspoort en wijzigen uitrit); 850159; 16-02-2022;
 • Doodweg 9 (verbouwen woning); 850069; 16-02-2022;
 • Kerkstraat 10/Oude Doelen 7 (verbouwen verdiepingen naar 2 woningen); 850002; 15-02-2022;
 • Kerkstraat 4 (verbouwen van de 1ste en 2de verdieping naar 2 appartementen); 808073; 15-02-2022;

Verleend:

 • Anthony Fokkerweg 76J (uitbreiden woning achterzijde); 808203; 15-02-2022;
 • Anthony Fokkerweg 78A (uitbreiden woning achterzijde); 808204; 15-02-2022;
 • Bosdrift 14B (plaatsen dakopbouw met terras); 850043; 15-02-2022;
 • Bremlaan 7 (kappen 10 bomen); 850144; 16-02-2022;
 • D 3850 e.o. (spoorwegovergang Maartensdijkseweg) (realiseren onderdoorgang spoorlijn); 808161; 18-02-2022;
 • Hilvertsweg 68 (verbouwen (optoppen) woon-horecapand); 788805; 14-02-2022;
 • Hugo de Grootstraat 36 (wijziging besluit 21 december 2021/verlenen omgevingsvergunning voor de entree); 798737; 15-02-2022;
 • Liebergerweg 72 (bouwen tijdelijk laboratorium); 850046; 15-02-2022;
 • Neptunusstraat 35 (plaatsen zonnepanelen); 807287; 16-02-2022;
 • Neuweg 413 (kappen 2 bomen); 850184; 18-02-2022;
 • Pauwenstraat 7 (verwijderen draagmuur begane grond); 850114; 16-02-2022;
 • Pieter Postlaan 46 (wijzigen constructie); 850113; 16-02-2022;
 • Regentesselaan 19 (kappen boom); 850146; 16-02-2022;
 • Utrechtseweg 58-4 (kappen 1 boom); 807320; 15-02-2022;
 • Van de Sande Bakhuyzenstraat 113 (plaatsen dakkapel voorzijde); 801442; 14-02-2022;
 • Van Wassenaerlaan 25 (interne verbouwing, plaatsen lichtstraat op aanbouw); 850170; 16-02-2022;

Geweigerd:

 • Bremlaan 7 (kappen 2 bomen); 850144; 16-02-2022;
 • Krekelmeent 77 (kappen boom); 850100; 16-02-2022;
 • Nieuwe Crailoseweg 14 (kappen 1 boom); 807869; 16-02-2022;

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

ONTWERP-VERKEERSBESLUIT(EN):

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze zijn op 18 februari 2022 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.officielebekendmakingen.nl Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Stationsstraat (in stand houden gehandicaptenparkeerplaats); 1068304

VERKEERSBESLUIT GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN;

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 21 februari 2022 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via de website van de gemeente Hilversum (www.hilversum.nl/verkeersbesluiten).

 • Irisstraat (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 19b); 1104240;

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING:

Verleende vergunning ingebruikname openbare grond met kenmerknummer 1095895 en ontvangstdatum: 18 januari 2022

 • locatie Primulastraat 1 (inrichten van een bouwplaats ten behoeve van verduurzaming van woningen); 1095895; 02-03-2022 tot en met 23-12-2022;

Verleende vergunning ingebruikname openbare grond met kenmerknummer 1096632 en ontvangstdatum: 21 januari 2022

 • locatie Oude Torenstraat 1-3 (inrichten van een bouwplaatsinrichting ten behoeve van sloop/nieuwbouw); 1096632; 25-04-2022 tot en met 29-02-2024;

EVENEMENTENVERGUNNINGEN:

Ingekomen aanvragen met naam evenement, locatie, datum evenement en zaaknummer:

 • Hilversum Denkt; (op en om de Kerkbrink); 1100927; 23-4-2022;

Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl.

Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar evenementen@hilversum.nl, vermeld daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

BEZWAAR

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

BEROEP

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.