Openbare bekendmakingen week 7

Publicatie 18 februari 2021

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op deze site of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunning

Ingekomen

 • Bremlaan 8 (kappen boom); 748650; 09-02-2021;
 • Casper Fagelstraat 7 (plaatsen dakopbouw, uitbreiden 1e verdieping achterzijde); 748707; 09-02-2021;
 • Emmastraat 1 (kappen 2 bomen); 747805; 04-02-2021;
 • Fuchsiastraat 1 (kappen boom); 748259; 08-02-2021;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 398A (plaatsen 3 dakkapellen voor-, zij-, achtergevel); 748779; 10-02-2021;
 • Jacobus Pennweg 36 (plaatsen prefab mantelzorgwoning in achtertuin); 748758; 09-02-2021;
 • Jan van der Heijdenstraat 26 (plaatsen toegangsboog, 3 aanrijpaaltjes en handelsreclame); 748718; 09-02-2021;
 • Kamerlingh Onnesweg 267 (kappen boom); 748607; 09-02-2021;
 • Kerkstraat 90 (verbouwen monumentaal pand naar 3 zelfstandige woningen, plaatsen daglichtkoepels); 748731; 09-02-2021;
 • Klavermeent 16 (kappen 1 es); 749192; 12-02-2021;
 • Q 821, Kroonlaan 28 t/m 62 (vervangen/wijzigen dak monumentaal gebouw); 747666; 07-02-2021;
 • Larenseweg 283 (kappen eik met honingzwam); 749196; 12-02-2021;
 • Minckelersstraat 77 (interne verbouwing); 749002; 11-02-2021;
 • Röntgenstraat 11 (plaatsen tijdelijke scootersafe); 748060; 08-02-2021;
 • Vaartweg 97 (kappen boom in de achtertuin); 747703; 04-02-2021;
 • Van Gelderlaan 14 (plaatsen raam in zijgevel); 748059; 08-02-2021;
 • Van Musschenbroekstraat 33 (plaatsen dakkapel achterzijde); 748742; 09-02-2021;
 • Van Wassenaerlaan 41 (onderkelderen woning); 747661; 05-02-2021;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.

Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hun ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • Bosdrift 12 (begraafplaats) (restauratie en herbestemming aula begraafplaats); 731820;     11-02-2021;
 • Hazelaarlaan 35 (plaatsen dakkapel voorzijde); 731942; 10-02-2021;
 • C 10072 (t.p.v. Oostereind 109, 111, 113) (bouwen x-gebouw Tergooi ziekenhuis); 731926; 11-02-2021;
 • Reaumurlaan 34 (verhogen nok, plaatsen dakkapel voorzijde); 731991; 08-02-2021;
 • Roeltjesweg 6 (plaatsen dakkapel zijkant en 2 dakramen voorzijde); 725849; 10-02-2021;
 • Siriusstraat 16 (plaatsen zonnepanelen); 721519; 08-02-2021;
 • Soestdijkerstraatweg 139 (nieuwbouw 7 woningen met bijgebouw); 729737; 10-02-2021;
 • Stationsstraat 36 (verbouwen restaurant); 733144; 08-02-2021;
 • Van Linschotenlaan 114 (kappen 1 boom); 731700; 11-02-2021;
 • Violenstraat 18 (uitbreiden woning achterzijde); 731962; 12-02-2021;
 • Witte Kruislaan 19 (uitbreiden woning achterzijde); 732897; 11-02-2021;

Verleend

 • Augustinushof 66 (plaatsen dakkapel voorzijde); 719187; 12-02-2021;
 • Bergweg 30 t/m 80, Schuttersweg 10 (wijziging brandscheiding 1e verdieping gebouwdeel 3); 745983; 08-02-2021;
 • Eikenlaan 17 (kappen boom); 740338; 10-02-2021;
 • Eikenlaan 38A (kappen boom); 739912; 09-02-2021;
 • H 4062 (nabij Vreelandseweg 75), C 4350 nabij Naarderweg 16 (kappen 5 bomen); 739770; 09-02-2021;
 • Hoge Larenseweg 141 (aanleggen dakterras); 709212; 08-02-2021;
 • Hommelmeent 42 (het kappen van de leilandi in de achtertuin van de woning); 740897;      12-02-2021;
 • Jan Blankenlaan 8 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 705708; 09-02-2021;
 • Koningsstraat 41 (aanleggen uitrit); 725976; 12-02-2021;
 • Leeuwenstraat 40 (het verbouwen van 1  woning op de 1ste en 2de verdieping tot 2 woningen en plaatsen brandwerend binnenkozijn in de trapportaal van de 1ste verdieping); 724875; 10-02-2021;
 • M 4105, Zuiderheide gebouw 4 Alporti, Van Speijklaan (bouwwerk brandveilig gebruiken); 713218; 09-02-2021;
 • Neuweg 87A (bouwen 6 appartementen); 700702; 10-02-2021;
 • Noodweg 37 D 28 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 714756; 12-02-2021;
 • Noodweg 48 (verbouwen/uitbreiden woning); 553734; 12-02-2021;
 • Oude Amersfoortseweg 123 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 700801; 09-02-2021;
 • Q 820, stichtingsstrook nabij Doodweg/appartementencomplex K (kappen 1 boom); 740480; 10-02-2021;
 • Theresiahof 23 (kappen 1 boom); 741168; 12-02-2021;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Ontwerp verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze zijn op 16 februari 2021 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.

In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen.

(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Calvijnhof (P terrein Z-W)     -  Aanwijzen vakken oplaadpunt EV, zaak 747792

Horeca

Verleende vergunningen naam bedrijf, adres inrichting, omschrijving besluit, zaaknummer en verzenddatum:

 • La P'tite Crêperie; Gijsbrecht van Amstelstraat 120; exploitatievergunning nieuw horecabedrijf; 726397; 18-02-2020;

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u een betrokkene? Dan kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen betrokkenen van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, geldt de vergunning meestal na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar gaan meestal direct na bekendmaking in, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet ingaat, kunt u een voorlopige voorziening vragen