Openbare bekendmakingen week 6

Publicatie 11 februari 2021

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op deze site of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunning

Ingekomen

 • Anton Philipsweg 2, 4, 4B (vervangen kozijnen achterzijde monumentale panden); 744936; 01-02-2021;
 • Bergweg 30 t/m 80, Schuttersweg 10 (wijziging brandscheiding 1e verdieping gebouwdeel 3); 745983; 01-02-2021;
 • Beukenlaan 5 (kappen boom); 746181; 01-02-2021;
 • Bisonlaan 1 (plaatsen luifel bij hoofdentree); 744041; 29-01-2021;
 • Bodemanstraat 9B (verbouwen winkelpand); 746909; 02-02-2021;
 • N 6089, Bussumerstraat 71-117 (plaatsen zonnepanelen); 746938; 03-02-2021;
 • Q 1357, Ceintuurbaan 2A (vervangen/vergroten schuur); 747060; 04-02-2021;
 • Eemnesserweg 43 (plaatsen dakkapel achterzijde); 745926; 01-02-2021;
 • Egelshoek 8-19 (plaatsen woonwagen); 747648; 04-02-2021;
 • Eikbosserweg 48 (onderkelderen woning); 744123; 30-01-2021;
 • Hertog Hendriklaan 8 (verbouwen/restaureren monumentale villa); 747286; 04-02-2021;
 • Hilvertsweg 291 (kappen boom); 744932; 29-01-2021;
 • Hilvertsweg 97 (verbouwen winkelruimte naar woonruimte); 746886; 02-02-2021;
 • Jan van der Heijdenstraat 36 (wijzigen gevelreclame); 745962; 01-02-2021;
 • J.H.B. Koekkoekstraat 31 (verbouwen woning); 743960; 29-01-2021;
 • Kamerlingh Onnesweg 147 (plaatsen zonnepanelen); 745906; 31-01-2021;
 • Karel Doormanlaan 27 (kappen boom); 746162; 02-02-2021;
 • Kerklaan 27 (verbouwen/uitbreiden woning); 746917; 03-02-2021;
 • Morsestraat 7 (kappen 1 boom); 747251; 05-02-2021;
 • Noorderweg 176 (constructieve wijziging begane grond); 746884; 02-02-2021;
 • Schapenkamp 2 (kappen boom); 744929; 29-01-2021;
 • Bergweg 30 t/m 80, Schuttersweg 10 (wijziging brandscheiding 1e verdieping gebouwdeel 3); 745983; 01-02-2021;
 • Sperwerstraat 46 (plaatsen dakopbouw); 747654; 05-02-2021;
 • Sumatralaan 11 (kappen boom); 746205; 01-02-2021;
 • Utrechtseweg 160 (plaatsen zonnepanelen); 747245; 03-02-2021;
 • Vosmaerlaan 35 (plaatsen dakkapel voor- en achterzijde); 747244; 03-02-2021;
 • O-1780, O-1827 (onverhard terrein naast PontMeyer nabij Vreelandseweg (realiseren tijdelijk vaccinatiepaviljoen en medewerkersverblijf); 746893; 02-02-2021;
 • Wisseloordlaan 6 (slopen bestaande bebouwing in beschermd stads- of dorpsgezicht); 746883; 02-02-2021;
 • Rectificatie: Zuiderweg 123B (kappen 1 boom); 742192; 28-01-2021;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.

Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hun ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • Bonairelaan 5 (plaatsen van een toegangspoort); 730530; 02-02-2021;
 • Bijenmeent 55 (verhogen kapconstructie); 729943; 02-02-2021;
 • Hertog Aelbrechtstraat 18 (verhogen nok achterzijde); 730534; 04-02-2021;
 • Hertog Hendriklaan 2 (plaatsen dakramen zijgevel); 729813; 02-02-2021;
 • Leeuwenstraat 40 (het verbouwen van 1  woning op de 1ste en 2de verdieping tot 2 woningen en plaatsen brandwerende binnenkozijn in de trapportaal van de 1ste verdieping); 724875; 04-02-2021;
 • Lorentzweg 177 (plaatsen dakkapel en dakraam voorzijde); 733341; 04-02-2021;
 • Noodweg 30 (bouwen woning in strijd met bestemmingsplan); 730009; 01-02-2021;
 • Olivier van Noortstraat 16 (plaatsen dakkapel achterzijde); 725797; 01-02-2021;
 • Reaumurlaan 34 (verhogen nok en plaatsen dakkapel voorzijde); 731991; 08-02-2021;
 • Trompenbergerweg 63 (verhogen nok, plaatsen dakkapel voorzijde, wijzigen voorgevel); 730533; 02-02-2021;
 • Van Leeuwenhoekstraat 11, 13, 15, 16, 16a, 17, 18, 18a, 19,  (verduurzamen/wijzigen voorgevel, dakpannen en goten); 729379; 01-02-2021;
 • Van Leeuwenhoekstraat 126 (vervangen schutting); 729951; 04-02-2021;
 • Van de Sande Bakhuyzenstraat 139 (plaatsen dakkapel voorzijde); 731555; 04-02-2021;

Verleend

 • Erfgooiersstraat 31 (verbouwen woning); 739498; 01-02-2021;
 • Goudenregenlaan 28 (plaatsen dakkapel voorzijde); 713277; 03-02-2021;
 • 's-Gravelandseweg 25 (verbouwen pand op de 1ste en 2de verdieping naar 8 appartementen ); 631752; 05-02-2021;
 • 's-Gravelandseweg 99 (renoveren pannendak monumentaal pand); 719120; 02-02-2021;
 • 's-Gravelandseweg 99F (verbouwen van een deel van de tweede verdieping tot een zelfstandige woning  ); 688056; 04-02-2021;
 • Kamerlingh Onnesweg 198 (verbouwen woning); 732893; 05-02-2021;
 • Lorentzweg 35 (plaatsen dakkapel voorzijde); 734994; 04-02-2021;
 • Neuweg 413 (plaatsen dakkapel voorzijde); 718174; 04-02-2021;
 • 3e Oosterstraat 7 (plaatsen dakkapel achterzijde); 707990; 03-02-2021;
 • P 879, P 1316 (Schuttersweg zuid) (aanleggen langsparkeerplaatsen); 730536; 04-02-2021;
 • St. Vitusstraat 38 (renoveren kap); 721421; 05-02-2021;  
 • Sumatralaan 24A (wijzigen gevels, plaatsen zonnepanelen en slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 693981; 02-02-2021;
 • Utrechtseweg 63 (vervangen hekwerk en poort); 610781; 04-02-2021;
 • Van Hogendorplaan 10 (plaatsen dakkapel voorzijde); 724899; 05-02-2021;
 • Van Hogendorplaan 12 (plaatsen dakkapel voorzijde); 719526; 05-02-2021;
 •  
 • Rectificatie: Anthonius Brouwerstraat 49-79 (kappen 3 elzen); 726475; 19-01-2021;

 

Verkeersbesluit  

 Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn/worden op 5 februari 2021 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.
In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit.
(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking

 • Verbindingslaan    (het aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huis            huisnummer 52) zaak 733920;
 • Pelikaanstraat        (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij                 huisnummer 22); zaak 746593;
 • Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Ontwerp verkeersbesluit

Op 5 februari 2021 bekendgemaakt en ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.
In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen.
(Let op dat moet binnen 6 weken na publicatie)

 • Comeniushof   Aanwijzen parkeervak ambulance, zaak 742572

Bezwaar: Zie onderaan de pagina

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u een betrokkene? Dan kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen betrokkenen van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, geldt de vergunning meestal na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar gaan meestal direct na bekendmaking in, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet ingaat, kunt u een voorlopige voorziening vragen.