Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 6

7 februari 2019

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op deze site of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Ingekomen aanvragen met kenmerknummer en ontvangstdatum:

 • Anna's Hoeve kavel 4.7-3 (C 9648)  (bouwen woning en aanleggen uitrit ); 519945; 30-01-2019;
 • Berlagelaan 297 (vervangen kozijnen ); 519984; 30-01-2019;
 • Boomberglaan 4 (slopen schuur en hondenhok in beschermd stads- of dorpsgezicht ); 519002; 25-01-2019;
 • Bussumerstraat 42 (plaatsen 1 dakraam); 519161; 27-01-2019;
 • Complex Schoolstraat 2 t/m 120 (even)  (bouwen liftinstallatie ); 518964; 25-01-2019;
 • Curaçaolaan 14 (kappen 3 bomen); 519187; 27-01-2019;
 • Egelshoek 8 A (bouwen loods); 518826; 24-01-2019;
 • Holleweg 2 A (A 2556)  (verbouwen pand (splitsen woning)); 519059; 25-01-2019;
 • J.A. Kalfflaan 28 (plaatsen 1 dakkapel ); 519935; 29-01-2019;
 • Javalaan 13 (kappen boom); 519143; 26-01-2019;
 • Kerkstraat 47-51 (N 4122), voormalig V&D-pand (inpandig verbouwen ); 519050; 25-01-2019;
 • Kerkstraat 47-51 (N 4122), voormalig V&D-pand (renoveren gevels); 519037; 25-01-2019;
 • Laapersveld 60 (kappen boom); 520062; 30-01-2019;
 • Larenseweg 137 (wijzigen gebruik (wonen in plaats van winkel) ); 518832; 24-01-2019;
 • Loosdrechtseweg 122 (kappen boom); 520008; 30-01-2019;
 • Lucentterrein (R 6308 en R 6309) (bouwen 41 woningen); 519842; 29-01-2019;
 • Nieuwe Havenweg 23 (verbouwen bedrijfspand (bouwkundig splitsen)); 519796; 28-01-2019;
 • Oude Enghweg 26 (verbouwen monumentaal pand, plaatsen 3 dakkapellen en 2 terrassen); 519150; 26-01-2019;
 • Palestrinalaan 5 A (verbouwen monumentaal pand); 520064; 30-01-2019;
 • Reaumurlaan 15 (wijzigen dak en plaatsen 1 dakkapel); 519821; 29-01-2019;
 • Schoutenstraat 6 (verbouwen pand en wijzigen voorgevel ); 519774; 28-01-2019;
 • 's-Gravelandseweg 77 (renoveren/verbouwen monumentaal pand en plaatsen 1 dakraam); 519918; 29-01-2019;
 • Spechtstraat 2 (plaatsen 2 dakkapellen); 520067; 30-01-2019;
 • Utrechtseweg 121 A (kappen 4 bomen); 518844; 24-01-2019;
 • Van Hengellaan 13 (kappen boom); 519811; 29-01-2019;
 • Vermeerlaan 7 (plaatsen 1 dakkapel); 519081; 26-01-2019;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

Aanvraag waarvan de behandeltermijn met 6 weken is verlengd met kenmerknummer (art. 3.9 Wabo):

 • Elleboogstraat 2 (verbouwen pand (wijzigen van een wooneenheid met 7 kamers naar 2 appartementen)); 502953; 29-01-2019;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 225A, 225B, 227A, 227B, 227C (handelen in strijd met het bestemmingsplan (legalisatie bewoning)); 508821; 30-01-2019;
 • Kamerlingh Onnesweg 2 (verbouwen zolder monumentaal pand); 508670;31-01-2019;
 • Kerkstraat 63-31 (verbouwen/uitbreiden bedrijfsruimte en wijzigen brandcompartimenten); 509884;01-02-2019;
 • Kleine Drift 23 en 25 (bouwen 2 woningen); 509905; 31-01-2019;
 • Neptunusstraat 59 (plaatsen zonnepanelen); 503678; 30-01-2019;
 • Oude Amersfoortseweg 253 (bouwen bedrijfsgebouw); 504534; 28-01-2019;
 • Utrechtseweg 89A (uitbreiden woning); 509605; 28-01-2019;

Verleend

Verleende vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Annie M.G. Schmidtstraat 8 (bouwen woning); 503270;29-01-2019;
 • Eikbosserweg 158 (uitbreiden woning); 511307; 28-01-2019;
 • Hoge Naarderweg 9 (plaatsen zonnepanelen); 499696; 29-01-2019;
 • Honingstraat 24 (uitbreiden pand); 512711; 31-01-2019;

Geweigerd

Geweigerde vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Jacob van Campenlaan 101 (plaatsen 1 dakkapel); 512456; 31-01-2019;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

 

Aanvraag betreft het uitvoeren van grondwerk ten behoeve van de aanleg van een bouwweg

Kennisgeving

Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvraag betreft het uitvoeren van grondwerk ten behoeve van de aanleg van een bouwweg, als onderdeel van het project van provinciaal belang HOV in ’t Gooi, gedeeltelijk in de gemeente Hilversum (t.p.v. Weg Over Anna’s Hoeve) en gedeeltelijk in de gemeente Laren (t.p.v. A27).

De werkzaamheden betreffen het verwijderen van de humusrijke bovenlaag en de stobben, het aanbrengen van zand, fundering en (asfalt)verharding.

 • Ontvangstdatum aanvraag: 15 januari 2019
 • Aanvrager: Provincie Noord-Holland
 • Locatie: Weg Over Anna’s Hoeve / A27, gemeente Hilversum en gemeente Laren
 • Zaaknummer: 8756371

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep.

Heeft u een vraag over deze procedure dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

 

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze worden op 7 februari 2019 bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl onderdeel Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit.
(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Loosdrechtseweg en Van Ghentlaan (aanpassen snelheid buiten bebouwde kom);500941;
 • Rudy van Houtenstraat (aanwijzen erf); 480587;
 • Annie M.G. Schmidtstraat (aanwijzen erf); 480610:
 • Herman Broekhuizenstraat (aanwijzen erf en onverplicht fietspad); 480911;

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaatsen

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 01 februari 2019 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via deze website.

 • Willem Barentszweg (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 160); 519053;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

 

Algemene Plaatselijke Verordening

Ingekomen aanvraag ingebruikname openbare grond met kenmerknummer en ontvangstdatum:

 • Wijziging locatie: locatie Koninginneweg 109, dit moet zijn: Schoolstraat 2-120 (het inrichten van een bouwplaats ten behoeve van aanbrengen liftschacht in een appartementengebouw) van 11-03-2019 tot en met 21 juni 2019, zaaknummer 518628. De bouwplaats wordt ingericht aan de zijde de Koninginneweg, er hoogte van de bloembakken die grenzen aan het appartementengebouw.

 

Evenementen

Bekendmaking aanvraag Koningskermis 2019

Op vrijdag 25 januari 2019 heeft de burgemeester een aanvraag van de fa. Scherphof & De Weijer ontvangen voor een vergunning op grond van artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) voor het evenement ‘Koningskermis 2019’ van 19 tot en met 30 april 2019 op het Marktplein te Hilversum. De aanvraag (zaaknummer 518981) met de daarbij behorende bijlagen ligt voor een periode van 6 weken ter inzage in de digitale burgerleeskamer of bel 14 035 voor nadere informatie.

Bekendmaking aanvraag Hilversum City Run 2019

Op vrijdag 18 januari 2019 heeft de burgemeester een aanvraag van de Stichting Atletiekevenementen

Hilversum ontvangen voor een vergunning op grond van artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) voor het evenement ‘Hilversum City Run 2019’ op 14 april 2019 met als start- en finishlocatie Marktplein te Hilversum. De aanvraag (zaaknummer 517231) met de daarbij behorende bijlagen ligt voor een periode van 6 weken ter inzage in de digitale burgerleeskamer of bel 14 035 voor nadere informatie.

 

Horeca

Aanvraag  voor een exploitatievergunning op grond van artikel 2 Horecaverordening Hilversum 2017.

Horecabedrijf Vascobelo V-Bars, Kerkbrink 2 1211 BX Hilversum. Aanvraag voor een terras van 96 m2. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling horeca op het telefoonnummer 14 035 of horeca@hilversum.nl.

 

Verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Hilversum maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht op woensdag 20 maart 2019 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A.

MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS

 

1.

Bij afdeling Publiekszaken, bureau Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.

 

2.

Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.

Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt.

 

3.

Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 4 februari 2019 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.

 

4.

Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.

 

5.

Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

 

B.

MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS

 

1.

De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.

 

2.

De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.

 

3.

De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.

 

4.

Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.

 

5.

Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.

 

6.

Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

 

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door :

afdeling Publiekszaken, bureau Verkiezingen

Oude Enghweg 23

1217 JB Hilversum

 

Plaats: Hilversum

 

Datum: dinsdag 29 januari 2019

 

 

De burgemeester voornoemd,
P.I. Broertjes

 

Stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Hilversum maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht op woensdag 20 maart 2019 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in het waterschap.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

 

 

 

A.

SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

 

1.

Bij afdeling Publiekszaken, bureau Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.

 

2.

Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.

 

3.

Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.

 

4.

Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

 

B.

MONDELINGE AANVRAAG

 

1.

De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur de stempas over te leggen bij afdeling Publiekszaken, bureau Verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.

 

2.

Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.

 

3.

Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

 

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door :

afdeling Publiekszaken, bureau Verkiezingen

Oude Enghweg 23

1217 JB Hilversum

 

Plaats: Hilversum

 

Datum: dinsdag 29 januari 2019

 

 

De burgemeester voornoemd,
P.I. Broertjes

 

Verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland in kieskring Haarlem

Stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Hilversum maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Holland in kieskring Haarlem  op woensdag 20 maart 2019 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in de provincie.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A.

SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

 

1.

Bij afdeling Publiekszaken, bureau Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.

 

2.

Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.

 

3.

Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.

 

4.

Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

 

B.

MONDELINGE AANVRAAG

 

1.

De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur de stempas over te leggen bij afdeling Publiekszaken, bureau Verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.

 

2.

Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.

 

3.

Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

 

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door :

afdeling Publiekszaken, bureau Verkiezingen

Oude Enghweg 23

1217 JB Hilversum

 

Plaats: Hilversum

 

Datum: dinsdag 29 januari 2019

 

 

De burgemeester voornoemd,
P.I. Broertjes

 

Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Hilversum maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Holland in kieskring Haarlem  op woensdag 20 maart 2019 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

 

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

 

 

 

A.

MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS

 

1.

Bij afdeling Publiekszaken, bureau Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.

 

2.

Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.

Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt.

 

3.

Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 4 februari 2019 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.

 

4.

Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.

 

5.

Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

 

B.

MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS

 

1.

De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.

 

2.

De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.

 

3.

De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.

 

4.

Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.

 

5.

Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.

 

6.

Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

 

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

 

Nadere inlichtingen worden verstrekt door :

afdeling Publiekszaken, bureau Verkiezingen

Oude Enghweg 23

1217 JB Hilversum

 

Plaats: Hilversum

 

Datum: dinsdag 29 janauri

 

 

De burgemeester voornoemd,
P.I. Broertjes

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.