Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 50

Publicatie 12 december 2019

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • C 9239, Oosterengweg/Van Riebeeckweg, Van Linschotenlaan, An (aanleggen tijdelijke uitritten t.b.v. parkeerplaatsen voor aanleggen hov 't gooi); 597866; 03-12-2019;
 • Egelantierstraat 106 (kappen boom); 597932; 03-12-2019;
 • Eikenlaan 44 (kappen 6 bomen); 598230; 05-12-2019;
 • Havenstraat 95A, 95B (N 5885) (verbouwen pand in strijd met bestemmingsplan (woning en garage i.p.v. winkel en opslagruimte)); 598235; 05-12-2019;
 • Huygensstraat 5 (uitbreiden woning); 597164; 02-12-2019;
 • Kolhornseweg 14 (kappen boom); 596782; 29-11-2019;
 • Larenseweg 224 (uitbreiden woning); 597909; 03-12-2019;
 • Loosdrechtseweg 109 (plaatsen fietsenoverkapping); 598689; 06-12-2019;
 • M 4105, Zuiderheide gebouw 4 Alporti (Diependaalselaan 337A) (wijzigen indeling souterrain); 597881; 03-12-2019;
 • Minckelersstraat 11 (plaatsen zonnepanelen); 598227; 04-12-2019;
 • Neuweg 31-37 (verbouwen panden en plaatsen dakkapellen); 597132; 02-12-2019;
 • Oude Amersfoortseweg 121, 127, 131, 133 (36 units) (bouwwerk brandveilig gebruiken); 598680; 06-12-2019;
 • Schuttersweg 57 (kappen boom); 597951; 03-12-2019;
 • Struikheidelaan 4, C 9790 (kappen boom); 597122; 01-12-2019;
 • Wagnerlaan 30 (kappen 2 bomen); 598668; 06-12-2019;
 • Wagnerlaan 30 (kappen 3 bomen (waarvan 1 noodkap)); 598710; 06-12-2019;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.
Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • 1e Nieuwstraat 68 (verbouwen/uitbreiden van de woning aan de achterzijde); 571898; 05-11-2019;
 • Albertus Perkstraat 103 (plaatsen kozijn); 582782; 02-12-2019;
 • Burgemeester Van Hellenberg Hubarlaan 7 (plaatsen dakraam, wijzigen garage, slopen tuinmuur in beschermd stads- of dorpsgezicht); 585691; 02-12-2019;
 • Hortensiastraat 15 (plaatsen erker voorzijde woning); 589041; 09-12-2019;

Verleend

 • Busken Huetplein 13 (verbouwen monumentale woning); 576004; 02-12-2019;
 • Catharina van Renneslaan 17 (wijzigen voorgevel); 575525; 05-12-2019;
 • Eikbosserweg 212 (vervangen/wijzigen dakpannen); 575897; 02-12-2019;
 • Fahrenheitlaan 13 (verhogen nok en plaatsen dakkapel); 580682; 05-12-2019;
 • Joop van den Endeplein 7 (gebouw 4, studio 21) (plaatsen tijdelijke tribune (duur van 10 jaar)); 589870; 04-12-2019;
 • Maartensdijkseweg 6 (het uitbreiden van de woning middels een aanbouw); 584085; 02-12-2019;
 • Neuweg 366 (plaatsen dakkapel); 584444; 03-12-2019;
 • Neuweg/hoek Orchideestraat (renoveren monumentale panden en nieuwbouw in beschermd stads- of dorpsgezicht); 591058; 03-12-2019;
 • Paulus van Loolaan 21 (kappen 3 bomen); 590093; 03-12-2019;
 • 's-Gravelandseweg 16A (kappen boom); 594178; 03-12-2019;
 • Stationsplein 27 (plaatsen van een tijdelijk bouwwerk); 585802; 03-12-2019;
 • Stieltjeslaan 4 (kappen boom); 586633; 03-12-2019;
 • Surinamelaan 2 (uitbreiden woning ); 584773; 05-12-2019;
 • ter hoogte van Gijsbrecht van Amstelstraat 270 en 290 (kappen 2 bomen); 591659; 03-12-2019;
 • Wagnerlaan 5 (kappen 5 bomen); 584957; 02-12-2019;

 

Geweigerd

 • Acaciapark 15 (kappen boom); 588019; 05-12-2019;
 • Neuweg 247A/1 en 247E (realiseren 2 appartementen (incl. gevelwijzigingen)); 565006; 02-12-2019;
 • Rading 25 (uitbreiden woning); 580814; 03-12-2019;
 • Stationsstraat 24 (N 9738) (verbouwen van een monumentaal pand); 554389; 04-12-2019;

Bezwaar: Zie onderaan deze pagina

Algemene Plaatselijke Verordening

Ingekomen aanvraag ingebruikname openbare grond met kenmerknummer 594619 en ontvangstdatum: 22 november 2019

 • locatie Röntgenstraat t.h.v. nummer 134 en Anthony Fokkerweg t.h.v. nummer 214 (het inrichten van een bouwplaats nabij Anthony Fokkerweg nummer 214 met 2 schaftwagens nabij Röntgenstraat 214 ten behoeve van een renovatieproject en energieverbetering van 19 woningen in de Röntgenstraat) van 20-01-2020 t/m 20-03-2020; zaaknummer 594619.

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), vastgesteld. Deze worden op 12 december 2019 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.
In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit.
(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Vuurvlindermeent Oplaadpunt met parkeervakken EV, zaak 580466
 • Johannes Geradtsweg Oplaadpunt met parkeervakken EV, zaak 583697
 • Adelaarstraat Oplaadpunt met parkeervakken EV, zaak 583042

Bezwaar: Zie onderaan deze pagina

Locatieprofielen evenementenN\ Hilversum centrum

Op 3 december heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om 6 concept locatieprofielen voor evenementen in Hilversum centrum ter inspraak aan te bieden. De uitgewerkte locaties zijn: het Marktplein, de Kerkbrink, de Groest, de Biersteeg, het Herenplein en het Keiplein. Dit houdt in dat u in deze periode de mogelijkheid heeft om een reactie te geven op de gekozen locaties en het aantal evenementdagen per jaar. De locatieprofielen liggen gedurende de periode van 12 december tot en met 23 januari 2020 ter inzage in de digitale burgerleeskamer of bel 14 035 voor nadere informatie, onder vermelding van zaaknummer 593903

 

Evenementen

Ingekomen

 • Snuffelmarkt Hilversum ; Dudok Arena ; 2 februari en 15 maart 2020 ; 596093

Zienswijze: Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar evenementen@hilversum.nl, vermeldt u daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Verleend

 • Kerst in Hilversum ; Marktplein ; 24-12-2019 ; 586125 ; 2-12-2019
 • Live 2000 ; Marktplein ; 27 t/m 30-12-2019 ; 590058 ; 4-12-2019

Horeca

Ontheffing sluitingstijden

 • Larenseweg 1 A (café Dudok Hilversum), 1211 CH Hilversum. Zaterdag 28 december 2019 op zondag 29 december 2019 tot 05.00 uur in verband met een reünie.

Zaaknummer: 594781

APV

 • Aanvraag ingebruikname openbare grond met kenmerknummer 596959 en ontvangstdatum: 02 december 2019 | Stephensonlaan t.h.v. nummer 45

(het inrichten van een bouwplaats nabij Stephensonlaan 45 ten behoeve van vernieuwing Jumbo van 27-01-2020 t/m 04-02-2020; zaaknummer 596959.

 • Verwijderen motervoertuig vanaf 12 december ’19 | kenteken: PP6831C, Citroén C5 grijs van kleur, geparkeerd op de Nieuwe Havenweg ter hoogte van nr 81 | kosten overtreder/rechthebbende

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.