Openbare bekendmakingen week 5

Publicatie 4 februari 2021

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op deze site of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunning

Ingekomen

 • Albertus Perkstraat 71 (restaureren/wijzigen dak monumentaal pand); 742064; 25-01-2021;
 • Q 1828 (tussen André van Duinboulevard en Rudi Carrellaan) (plaatsen goederenlift aan loopbrug); 742105; 25-01-2021;
 • Bachlaan 32 (aanleggen vijver); 742129; 25-01-2021;
 • Bussumergrintweg 44B (plaatsen zonnepanelen); 741385; 22-01-2021;
 • Bussumergrintweg 44B (isoleren dak); 741247; 22-01-2021;
 • Diependaalse Drift 20 (plaatsen dakkapel zijgevel); 741218; 22-01-2021;
 • Eikbosserweg 98 (uitbreiden 1e verdieping achterzijde woning); 741209; 22-01-2021;
 • Kamerlingh Onnesweg 38 (uitbreiden zolderverdieping achterzijde op aanbouw); 742240; 27-01-2021;
 • Kerkstraat 90 (wijzigen voorgevel begane grond monumentaal pand); 741259; 22-01-2021;
 • D 4304, t.h.v. Laapersweg 1 (plaatsen 2 vlaggenmasten); 741406; 03-12-2020;
 • Mezenstraat 24 (plaatsen dakkapel achterzijde); 741398; 22-01-2021;
 • Neuweg 447 (plaatsen dakkapel voorzijde); 742041; 25-01-2021;
 • O 1887, O 2018 (bedrijfshal achterzijde nabij Nieuwe Havenwe (realiseren snelstraat coronatesten); 742184; 27-01-2021;
 • Pauwenstraat 53 (constructieve wijziging (verwijderen draagmuur)); 742046; 25-01-2021;
 • Polluxstraat 38 (plaatsen zonnepanelen); 742266; 27-01-2021;
 • Stalpaertstraat 125 (plaatsen dakkapel achterzijde); 742280; 27-01-2021;
 • Theresiahof 23 (kappen 1 boom); 741168; 22-01-2021;
 • Vaartweg 61 (plaatsen zonnepanelen monumentaal pand); 742158; 26-01-2021;
 • Van Gelderlaan 20 (plaatsen dakkapel achterzijde); 742038; 24-01-2021;
 • Van Limburg Stirumstraat 19 (plaatsen dakkapel voorzijde); 741189; 22-01-2021;
 • Vivaldipark 56 (verplaatsen toegangspoort en erfafscheiding, plaatsen overkappingen); 742144; 26-01-2021;
 • Zuiderweg 123B (kappen 1 boom); 5778887; 28-01-2021;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.

Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hun ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • Bachlaan 41 (verbouwen woning, wijzigen gevel, balkon en garage); 729385; 27-01-2021;
 • Boreelstraat 17 (plaatsen dakkapel voorzijde, vervangen dakkapel achterzijde); 730578; 29-01-2021;
 • H 1363, nabij Noodweg 31 (wijzigen van de gevels, plaatsen van een schoorsteen, onderkelderen pand en het kappen van 1 boom ); 710785; 25-01-2021;
 • Hermelijnlaan 45 (plaatsen dakkapel achterzijde); 726009; 28-01-2021;
 • Hommelmeent 184 (plaatsen dakkapel voorzijde); 725812; 25-01-2021;
 • Jacob van Maerlantlaan 28 (plaatsen dakkapel); 730585; 29-01-2021;
 • Javalaan 4 (verwijderen serre monumentaal pand en wijzigen gevel naar oude situatie); 726872; 25-01-2021;
 • Olivier van Noortstraat 16 (plaatsen dakkapel achterzijde); 01-02-2021; 725797;
 • Multatulilaan 4 (plaatsen dakkapel voorzijde); 726862; 25-01-2021;
 • Schoutenstraat 8 (wijzigen pui begane grond voorzijde en wijzigen verdiepingen naar 2 appartementen); 711567; 27-01-2021;
 • Van Hogendorplaan 10 (plaatsen dakkapel voorzijde); 724899; 28-01-2021;

Verleend

 • De Genestetlaan 30 (kappen 1 boom); 737455; 29-01-2021;  
 • Dudokpark 1 (verbouwen beiaardiersruimte monumentaal raadhuis, vervangen klavier, plaatsen extra klok); 712968; 28-01-2021;
 • Eikbosserweg 94 (plaatsen dakopbouw); 712126; 29-01-2021;
 • Eikbosserweg 104 (het uitbreiden van de woning op de 1e verdieping aan de achterzijde ); 711485; 26-01-2021;
 • Erfgooiersstraat 2 t/m 36 (even), 1 t/m 33 (oneven), Ludenstaat (onderhoud en energetische verbeteringen voor 105 woningen aan de Johannes Geradtsweg e.o); 699860; 29-01-2021;
 •  Frederik van Eedenlaan 24 (kappen 1 boom); 738869; 28-01-2021;
 •  Oranjelaan 8 (vervangen pannendak monumentale woning); 722862; 26-01-2021;
 •  Oude Enghweg 23 (kappen 3 elzen); 726475; 19-01-2021;
 •  Oude Loswal 32 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 699909; 29-01-2021;
 •  Sauerstraat 1 (kappen 4 esdoorns); 741074; 28-01-2021;
 •  Surinamelaan 21 (kappen 3 bomen); 733786; 25-01-2021;
 •  Trompenbergerweg 21 (aanleggen zwembad); 721526; 29-01-2021;
 •  Vivaldipark 52 (kappen 1 boom); 736126; 28-01-2021;

Verkeersbesluit  

 Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn/worden op 4 februari 2021 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.
In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit.
(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking

 • Arminiushof         Snelheid 30km/h, rijrichting en parkeerverbod, 714250;    
 • Augustinushof         Snelheid 30km/h, rijrichting en parkeerverbod, 715204;
 • Calvijnhof         Snelheid 30km/h, rijrichting en parkeerverbod, 715207;
 • Comeniushof         Snelheid 30km/h, rijrichting en parkeerverbod, 715210;
 • Gomarushof         Snelheid 30km/h, rijrichting en parkeerverbod, 715212;
 • Janseniushof         Snelheid 30km/h, rijrichting en parkeerverbod, 715215;
 • Lutherhof         Snelheid 30km/h, rijrichting en parkeerverbod, 715216;
 • Menno Simonszhof     Snelheid 30km/h, rijrichting en parkeerverbod, 715218;
 • Spinozahof          Snelheid 30km/h, rijrichting en parkeerverbod, 715221;
 • Theresiahof         Snelheid 30km/h, rijrichting en parkeerverbod, 715223;
 • Eemnesserweg thv Polluxstraat     Aanwijzen vakken oplaadpunt EV, 723179;
   

Ontwerp verkeersbesluit

Op 4 februari 2021 bekendgemaakt en ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.
In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen.
(Let op dat moet binnen 6 weken na publicatie)

 • Turfstraat nabij Eekhoornstraat    Aanwijzen vakken oplaadpunt EV, 740811;

Bezwaar: Zie onderaan de pagina

Algemene Plaatselijke Verordening

Verleende vergunning ingebruikname openbare grond met kenmerknummer 735946 en ontvangstdatum: 05 januari 2021

 • Locatie Kleine Drift 23 en 25 (het plaatsen van een bouwhek voor Kleine Drift 23 en 25 ten behoeve van nieuwbouw  01-02-2021 t/m 01-11-2021); 735946;

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u een betrokkene? Dan kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen betrokkenen van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, geldt de vergunning meestal na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar gaan meestal direct na bekendmaking in, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet ingaat, kunt u een voorlopige voorziening vragen.