Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 5

Publicatie 31 januari

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op deze site of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Ingekomen aanvragen met kenmerknummer en ontvangstdatum:

 • Achterom 157 (begane grond) en St. Vitusstraat 28 (verdieping (verbouwen pand); 517796; 21-01-2019;
 • Beresteinseweg 58 A (verbouwen/uitbreiden pand naar bedrijfsruimte met 4 appartementen); 518401; 23-01-2019;
 • Beresteinseweg 58 A (verbouwen pand); 518394; 23-01-2019;
 • Curiestraat 43 (aanleggen uitrit); 517739; 21-01-2019;
 • Franciscusweg 12 (plaatsen luchtbehandelingskasten); 517766; 21-01-2019;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 314 (plaatsen 1 dakkapel); 518267; 22-01-2019;
 • Groenstrook t.h.v. Moerbeilaan 86 (bouwen wormenbak); 517431; 20-01-2019;
 • Hoorneboeg 4 B (wijzigen moestuinwoning); 518275; 23-01-2019;
 • Javalaan 6 (kappen boom); 517547; 20-01-2019;
 • Kroosmeent 31 (A 520)  (uitbreiden woning); 517688; 21-01-2019;
 • Larenseweg 178 (bouwen kelder); 517443; 20-01-2019;
 • Meteorenstraat 68 (plaatsen 1 dakkapel); 518242; 22-01-2019;
 • Stationsstraat 22 (uitbreiden bedrijfspand (legalisatie) ); 518379; 23-01-2019;
 • Utrechtseweg 40A (uitbreiden woning); 517418; 18-01-2019;
 • Van Brakellaan 89 (plaatsen 1 dakkapel); 517786; 21-01-2019;
 • Waldecklaan 28 (kappen 5 bomen); 518374; 22-01-2019;
 • Zeverijnstraat 5 (verkleinen badkamerraam); 517536; 20-01-2019;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

Aanvraag waarvan de behandeltermijn met 6 weken is verlengd met kenmerknummer (art. 3.9 Wabo):

 • Nieuwe Havenweg 31 (O 1674)  (plaatsen reclamezuil); 506143; 23-01-2019;
 • 's-Gravelandseweg 28 (wijzigen gevel); 506149; 21-01-2019;
 • Zwaluwplein 5 (plaatsen dakraam monumentaal pand ); 504806; 23-01-2019;

Verleend

Verleende vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Bergweg 45 (kappen boom); 515229; 2-2-2019;
 • Bijenmeent 129 (plaatsen 1 dakkapel); 504829; 22-01-2019;
 • Bisonlaan 2 (kappen boom); 509821; 31-1-2019;
 • Ceintuurbaan 18A (plaatsen van een vlaggenmast); 498482; 22-01-2019;
 • Comeniushof 5 (verbreden uitrit); 512779; 28-01-2019;
 • Diependaalselaan 337 (gebouw 3/Saphira 2, begane grond)  (verbouwen indeling ruimtes); 508913; 21-01-2019;
 • Egelshoek 8-12 (verplaatsen woonwagen); 507760; 23-01-2019;
 • Egelshoek 8-26 (verplaatsen woonwagen naar nieuwe standplaats); 506976; 23-01-2019;
 • Hazelaarlaan 42 (verbreden uitrit); 516724; 23-01-2019;
 • Hoge Larenseweg 15A en 15B (verbouwen bedrijfspand naar 2 kantoren); 503228; 21-01-2019;
 • Lorentzweg 16 (plaatsen 1 dakkapel); 512718; 22-01-2019;
 • Nassaulaan 27 (plaatsen zonnepanelen op monumentaal pand); 490902; 23-01-2019;
 • Ohmstraat 16 (plaatsen 1 dakkapel); 502754; 22-01-2019;
 • Palestrinalaan 16 (kappen 2 bomen); 513610; 1-2-2019;
 • Reaumurlaan 3 (plaatsen dakkapel); 496973; 21-01-2019;
 • 's-Gravelandseweg 59 (verbouwen monumentaal pand); 506783; 23-01-2019;
 • Soestdijkerstraatweg 33 (NS-station Hilversum Sportpark) (vervangen/wijzigen perronmeubilair); 508879; 22-01-2019;
 • Sterrelaan 11 (kappen boom); 511663; 3-2-2019;
 • Sterrelaan 66 (het plaatsen van een fietsenafdak/klikoruimte); 505233; 24-01-2019;
 • Vlindermeent 49 (bouwen bergruimte); 506962; 22-01-2019;

Geweigerd

Geweigerde vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Bisonlaan 2 (kappen boom); 509821; 31-1-2019;
 • Hazelaarlaan 45 (bouwen fietsenstalling); 508694; 28-01-2019;
 • Heuvellaan 28-2 (kappen boom); 507689; 28-1-2019;
 • Melkpad 27 (vervangen pannendak monumentaal pand); 496220; 28-01-2019;
 • Soestdijkerstraatweg 129 (bouwen fietsenstalling); 496727; 25-01-2019;
 • Spoorstraat 47 (plaatsen zonneschermen); 498578; 28-01-2019;
 • VvE Park Hestiahof villa C en D, Utrechtseweg 29A-1 (kappen boom); 508517; 25-1-2019;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina.

 

Ontwerpbesluit(en) verkeersregeling

Burgemeester en wethouders maken bekend dat onderstaande ontwerpbesluit(en), met eventuele bijlagen, met ingang van 31 januari 2019, in hun geheel gedurende 6 weken zijn in te zien op de website www.officielebekendmakingen.nl onderdeel Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking/kennisgeving. Ter informatie zijn gelijkluidende exemplaren in te zien op deze website.

Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na de rechtsgeldige bekendmaking, mondeling of schriftelijk gemotiveerde zienswijzen tegen een ontwerpbesluit verkeersregeling inbrengen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 9900, 1201 GM  Hilversum. Ingediende zienswijzen zijn mede van belang voor de inhoudelijke omvang van een later beroep omdat de bezwaarschriftenprocedure bij ontwerpbesluiten niet bestaat.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaatsen

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 28 januari bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via deze website.

 • Hendrik Smitstraat (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 25); 518268;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina.

 

Algemene Plaatselijke Verordening

Ingekomen aanvraag ingebruikname openbare grond met kenmerknummer en ontvangstdatum:

 • locatie Koninginneweg 109 (het inrichten van een bouwplaats ten behoeve van renovatie van een appartementengebouw) van 11-03-2019 tot en met 21 juni 2019, zaaknummer 518628.

 

Horeca

Kenmerk:515633 aangevraagd op 11 januari 2019 een exploitatievergunning met terras en een paracommerciële Drank- en Horecavergunning door OSO Biljartclub aan de Gijsbrecht van Amstelstraat 299.

De conceptvergunning(en) liggen 6 weken ter inzage op het stadskantoor, voor inzage in het dossier kunt u een afspraak maken met het team Horeca via 14 035 of per mail horeca@hilversum.nl

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.