Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 49

Publicatie 5 december 2019

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 

 • 1e Loswal 1 (verbouwen pand); 595528; 26-11-2019;
 • Banckertlaan 97-143 (oneven) (versterken galerijplaten); 595901; 26-11-2019;
 • Eemnesserweg 155 (plaatsen dakkapel); 595202; 25-11-2019;
 • Eikbosserweg 216 (uitbreiden woning); 595263; 25-11-2019;
 • Frans van Mierislaan 1 (plaatsen 2 dakkapellen); 595197; 25-11-2019;
 • Haven 1 (wijzigen gevel monumentaal pand); 595910; 27-11-2019;
 • Kolenstraat 10 (wijzigen dakopbouw           ); 595206; 25-11-2019;
 • Oude Amersfoortseweg 113 (kappen boom); 595130; 24-11-2019;
 • Peerlkamplaan 12 (aanleggen uitrit); 595185; 24-11-2019;
 • Rietmeent 18 (wijzigen gevel garage, plaatsen zonnepanelen, kappen 3 bomen); 595279; 25-11-2019;
 • Serdanglaan 2 (wijzigen constructie); 595252; 25-11-2019;
 • Stationsplein 13 (vervangen bediening zonwering); 596606; 28-11-2019;
 • Vaartweg 200 (verbouwen monumentale boerderij); 595241; 25-11-2019;
 • Van Wassenaerlaan 13 (plaatsen dakkapel); 595203; 25-11-2019;
 • Vreelandseweg 48 (plaatsen zonnepanelen monumentaal pand); 595123; 23-11-2019;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.
Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • 2e Nieuwstraat 46 (plaatsen dakopbouw); 582499; 26-11-2019;
 • Anton Philipsweg 2 (het plaatsen van een tijdelijke zendinstallatie (maximaal 2 jaar)); 583021; 25-11-2019;
 • Blijdensteinlaan 4 (P 1204) (bouwen woning met bijgebouw, plaatsen erfafscheiding en vlaggenmast, tuinwerkzaamheden); 583707; 28-11-2019;
 • Hoge Larenseweg 310 (plaatsen van een dakkapel (gecombineerd met nr. 312)); 582140; 26-11-2019;
 • Hoge Larenseweg 312 (plaatsen van een dakkapel (gecombineerd met nr. 310)); 582152; 26-11-2019;
 • 's-Gravelandseweg 44 (verbouwen monumentaal pand); 579734; 28-11-2019;
 • Soestdijkerstraatweg 129 E (bouwen van 52 woningen, het kappen van een boom en het aanleggen van een weg (Monnikenberg)); 583086; 29-11-2019;

Verleend

 • Bilderdijklaan 23 (uitbouw woning); 460487 en 483585; 29-11-2019
 • Celsiuslaan 40 (plaatsen 2 dakkapellen, verhogen nok); 543661; 27-11-2019;
 • Eikbosserweg 96 (uitbreiden woning); 579700; 25-11-2019;
 • Goudenregenlaan 58 (kappen boom); 589435; 28-11-2019;
 • Hoflaan 22 F (plaatsen van een airconditioning op het dak van een appartementengebouw); 581700; 26-11-2019;
 • Hoflaan 22E (plaatsen van een airconditioning (inverter) op het dak van een appartementengebouw); 581694; 26-11-2019;
 • Huygensstraat 50 (kappen boom); 586909; 27-11-2019;
 • I 2851, Hoflaan 22 (kappen boom); 588392; 27-11-2019;
 • Kerkstraat 64 (kappen boom); 588382; 27-11-2019;
 • Kerkstraat 91 (verbouwen interieur pand); 577167; 20-11-2019;
 • Langestraat 86 (verbouwen monumentaal winkelpand naar woning met inpandige garage in strijd met bestemmingsplan); 575265; 21-11-2019;
 • Oude Amersfoortseweg 99 (plaatsen sprinklertank met pomphuis); 539762; 25-11-2019;
 • 's Gravelandseweg 16abc (kantoorruimte en 2 appartementen (legalisatie)); 563560; 26-11-2019;
 • 's-Gravelandseweg 42 (N 5663) (verbouwen kantoorruimte monumentaal pand naar appartement); 555676; 21-11-2019;
 • Sumatralaan 24A (kappen 2 bomen); 593238; 28-11-2019;
 • Vaartweg 42 (verbouwen centrale hal (fase 1)); 567076; 27-11-2019;
 • Van Linschotenlaan 20, 22 (vervanging kozijnen); 560705; 26-11-2019;

Geweigerd

 • Johannes Geradtsweg 27 (slopen schoorsteen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 580718; 27-11-2019;
 • Vennecoolstraat 12 (plaatsen van een verlegde nok op het achterdakvlak en een dakkapel op het voordakvlak); 565139; 25-11-2019;
 • Vennecoolstraat 2 (plaatsen van een verlegde nok op het achterdakvlak en een dakkapel op het voordakvlak); 565162; 25-11-2019;

Bezwaar: Zie onderaan deze pagina

Algemene Plaatselijke Verordening

Ingekomen aanvraag ingebruikname openbare grond met kenmerknummer 594619 en ontvangstdatum: 22 november 2019

 • locatie Röntgenstraat t.h.v. nummer 134 en Anthony Fokkerweg t.h.v. nummer 214 (het inrichten van een bouwplaats nabij Anthony Fokkerweg nummer 214 met 2 schaftwagens nabij Röntgenstraat 214 ten behoeve van een renovatieproject en energieverbetering van 19 woningen in de Röntgenstraat) van 20-01-2020 t/m 20-03-2020; zaaknummer 594619.

Verkeersbesluit

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 28 november 2019 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dat zijn de enige rechtsgeldige besluiten. Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via deze website. 

Gehandicaptenparkeerplaats

 • Edisonstraat (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 14) zaaknummer 595105;

Bezwaar: Zie onderaan deze pagina

Evenementen

Ingekomen aanvragen met naam evenement, locatie, datum en zaaknummer:

 • QMusic the party FOUT!; Dudok Arena, Arena 301; 22-2-2020; 595484

Zienswijze: Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar evenementen@hilversum.nl, vermeldt u daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Horeca

Aanvraag op grond van artikel 9 lid 4 Horecaverordening Hilversum 2017 (ontheffing sluitingstijden) voor het perceel Larenseweg 1 A (café Dudok Hilversum), 1211 CH Hilversum.

Betreft de nacht zaterdag  21 december 2019 op zondag 22 december 2019 tot 05.00 uur in verband met kerstviering.

Zaaknummer: 594781

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.